Annonse
Illustrasjonsfoto.  Foto: Kari Shea/Unsplash.

Færre unge mottar sosialhjelp

Fra 2017 til 2018 har det blitt færre under 30 år som mottar sosialhjelp, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Antall sosialhjelpsmottakere økte fra 2017 til 2018, men veksten var svakere enn de fem foregående år. I alt mottok drøyt 133.000 personer sosialhjelp i løpet av året, som utgjør en vekst på 0,4 prosent fra 2017.

I likhet med årene før økte utbetalt beløp relativt sett mer enn antall mottakere. I 2018 ble det utbetalt 6,95 milliarder kroner i økonomisk sosialhjelp, en sum som er 3,2 prosent over 2017-tallene, målt i faste priser.

Vilkår for stønad

Fra 2017 til 2018 har antallet mottakere av sosialhjelp i de yngste aldersgruppene gått ned. I aldersgruppen 18-24 år var det 1300 færre personer i 2018 enn i 2017, mens det blant 25-29-åringer var 500 færre.

I de eldre aldersgruppene øker imidlertid antallet mottakere av sosialhjelp, og da især for dem mellom 50 og 66 år der det ble 1400 flere. Dette bekrefter tendensen i tallene fra året før.

Innføringen av vilkår for stønad til personer under 30 år fra og med 1. januar 2017 kan ha bidratt til at det blir færre yngre mottakere.

Tilsvarende kan færre mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) i 2018 ha bidratt til at flere i de eldre aldersgruppene blir henvist til å søke om sosialhjelp.

Det var 1000 færre sosialhjelpsmottakere som samtidig mottok AAP i 2018 enn i 2017, mens det var 1300 flere mottakere som hadde sosialhjelp som hovedinntekt.

Annonse
Annonse