Annonse

Er du på innsiden eller utsiden av styrerommet?

Allerede for 2 år siden skrev DN en artikkel der de påpekte misforholdet mellom omfanget av valgkomiteens arbeid, og honorering. Dette har aksjonærene åpenbart tatt alvorlig da gjennomsnittlig honorar for valgkomiteene har økt med nesten 40 prosent fra 2011 til 2013. Dette fremgår av Styreinstituttets årlige undersøkelse av honorarer for styrende organer i de børsnoterte selskapene. Dette er også en anerkjennelse av det komplekse og svært viktige arbeid som gjøres på vegne av aksjonærfellesskapet, for å sikre at selskapet til enhver tid har styremedlemmer som har nødvendig kompetanse, samlet og enkeltvis. Og mye tyder på at jobben ikke blir enklere fremover.

Styrets rolle og ansvar

Mediene har også økende fokus på styrets rolle og ansvar, den siste tiden blant annet med utgangspunkt i mistanke om innsidehandel, korrupsjonsanklager og andre økonomiske misligheter. Alvorlige saker som i det minste er med på å skade virksomhetens omdømme, mulighet for tap av inntekter og eventuelt økonomisk ansvar for det enkelte styremedlem. I verste fall fengselsstraff. Likevel er det trangt i døra inn til styrerommene i de børsnoterte selskapene, og man kan saktens lure på hvorfor. Økende globalisering, teknologisk utvikling og andre endringer i rammebetingelser og regelverk gjør arbeidet som styremedlem stadig mer omfattende og krevende. Spørsmålet ethvert styremedlem bør stille seg er derfor: «Har jeg tilstrekkelig kunnskap til å forstå virksomheten og dens omgivelser, og har jeg klokskap nok til å foreta de riktige vurderingene?»

Kompetansekrav

Dersom du er styremedlem i et selskap som er notert på Oslo Børs, må det som et minimum være rimelig å forvente at du kjenner til og er oppdatert om børsens regler, krav og forventninger. Dette har ikke vært åpenbart for alle. Derfor har Oslo Børs, på initiativ fra, og i samarbeid med Styreinstituttet, utviklet et særskilt «Børskurs for styremedlemmer», og etter en høringsrunde i vår innførte Oslo Børs obligatorisk kompetansekrav for styremedlemmer, som innebærer at alle styremedlemmene i de børsnoterte selskapene må dokumentere tilsvarende kunnskap. Under høringsprosessen ble det hevdet at det bør holde at ett av styremedlemmene har denne kompetansen, og at et slikt krav skulle «skremme noen» fra å ta styreverv. Det hadde i så fall kanskje vært like greit?

Innsideregler

For ett av de viktigste temaene som det brukes mye tid på i løpet av kurset er reglene for innsidehandel. Som styremedlem i et børsnotert selskap er du primærinnsider, og kjenner du ikke regelverket godt nok kan du fort komme i skade for å bryte det – bevisst eller ubevisst. Konsekvensene kan uansett bli store, for Oslo Børs tar sitt regelverk svært alvorlig. Dette ble nylig understreket ved at Børsens egen styreleder gikk av etter det mange ville definere som et «ubetydelig» brudd på flaggingsreglene.

Internasjonalt

Det er heller ikke særnorsk å stille særskilte kompetansekrav til styrets medlemmer. På Stockholmsbørsen har dette vært et krav i mange år, og Deutsche Börse tilbyr en online eksamen for styremedlemmer i henhold til tysk corporate governance code. Vår spanske søsterorganisasjon har oppfordret sin regjering til å innføre kompetanse krav for styremedlemmer innen corporate governance, og EU Kommisjonen er en stadig pådriver for innføring av nye reguleringer og krav til styremedlemmer. Senest ved innføringen av krav om at styremedlemmer i store banker ikke kan ha flere enn 4 styreverv.

Fra kompensasjon til komposisjon

Det er derfor naturlig at aksjonærene er i ferd med å flytte fokus på generalforsamlingene fra diskusjoner om honorar til styret, til hvordan styret er sammensatt. Slik det for eksempel er beskrevet i artikkel i Financial Times 22. januar i år: Refreshing the Board: «… board composition appears in almost every annual top 10 list of corporate governance issues for 2014». (styrets sammensetning er på omtrent alle topp 10 lister med corporate governance temaer for 2014). Bildet er i ferd med å forandre seg – nasjonalt og internasjonalt. Det holder snart ikke bare å kjenne noen som kjenner noen for å få en plass i styrerommet. Og det er på tide!

Annonse
Annonse