Annonse

870 millioner kroner til forskertalenter

Forskningsrådet gir støtte til 107 grunnleggende og banebrytende prosjekter rundt om i landet.

ForskningsrådetOljeselskapene er for langsomme til å ta i bruk ny teknologi

Raskere opptak av ny teknologi vil gi høyere inntekter og lavere klimagassutslipp, viser den nyeste OG21-rapporten.

Frischsenteret kan miste statsstøtten

I Forskningsrådets anbefalinger til ny instituttpolitikk stiller man krav til størrelse. Det straffer de flinke, men små.

Kommentar

Norge mangler kompetent arbeidskraft for digitalisering

Strategigruppen Digital21 kom i begynnelsen av september med mange gode råd til regjeringen om hvordan vi kan digitalisere Norge. Allerede i dag kan ledere i privat og offentlig sektor ta flere grep for å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse for en mer digital fremtid, skriver adm. dir. Røttingen i Forskningsrådet.

Toppledere deler suksessoppskrift med regjeringen

Toppledere fra ti store bedrifter og Forskningsrådet er blitt enige om en felles anbefaling til regjeringen om hvordan de kan legge til rette for å skape nye suksesshistorier i norsk næringsliv.

Kommentar

Vil følge opp tverrfaglighet

Forskningsrådet svarer Tanja Storsul, direktør for Institutt for samfunnsforskning.

RegionreformenNorsk Hydro kritisk til forslag om mer regional næringspolitikk

Industrigiganten har liten tro på at fylkeskommunene bør få økt ansvar for forsknings- og innovasjonsmidler.

Denne teknologien kan fjerne offentlige institusjoner

– Den eliminerer den tiltrodde tredjeparten, sier IT-forsker Svein Ølnes ved Vestlandsforskning.

Regjeringen gir én milliard til bedrifter med gode ideer

Norske forskere har konkurrert seg til milliarder av EU-midler

Teknologi som muliggjør

Europa har behov for reindustrialisering. Forskning og innovasjon, og de såkalte muliggjørende teknologiene, vil være fundamentet når vi skal opprettholde vår konkurransekraft og økonomiske posisjon. Kina puster oss i nakken, men samarbeid og samhandling er beste medisin, skriver forskningssjef John-Arne Røttingen.

– Norske bedrifter og forskningsinstitusjoner samarbeider ikke godt nok

Det viser en fersk evaluering av Forskningsrådets sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Forskningsrådet gir 1,5 millioner kroner til unge forskere

Over én milliard kroner til innovasjon og nye arbeidsplasser for norske bedrifter

Taktskifte for innovasjon i offentlig sektor

Forskingsrådet vil styrke humanistisk forsking

NettverksbyggingFem vanlige tabber

Ny vår for utviklingsforskning

– SSB har en organisering som gjør det krevende å håndtere uvær

Ny kunnskap skal gi bedre forskningskommunikasjon

Forskningsrådet tildeler 7,6 millioner kroner til tre prosjekter som skal studere dialogen mellom forskning og samfunn.

Helseforskning har vokst mest siste 20 år

Det er forskning innen medisin og helsefag som har hatt den sterkeste veksten mellom 1995 og 2015. Det viser Indikatorrapporten 2017.

Mindre til forskning

Så ble det stopp for regjeringens satsing på kunnskap.

Kommentar

Én eller 16 forskningsministre?

Hele seksten ministre har ansvar for forskning i Norge. Hvor mange bør ha det? Den distribuerte norske ordningen har preget norsk forsknings- og innovasjonspolitikk i mange tiår, skriver forskningssjef John-Arne Røttingen.

Vil ha en handlings­regel for forskningen

En av Norges mest kjente teknokratiske opp­finnelser kan få en utfordrer. Mens handlings­regelen legger et tak på hvor mye man kan bruke av olje­pengene hvert år, foreslår nå forskningssjef John-Arne Røttingen en handlingsregel for forskning.

Forskning og innovasjon løfter næringslivet

Bedriftenes konkurranseevne blir styrket med støtte fra Forskningsrådet, viser en fersk evaluering.

Norske prosjekter trekkes frem i EUs innovasjonsprogram

I EUs midtveisevaluering av forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont 2020, blir flere prosjekter som er initiert og ledet av norske institusjoner, fremhevet som gode eksempler.

Suksess i ni av ti tilfeller

En forsker i Tromsø har vært med i ti EU-søknader etter 2010. Hele ni av prosjektene har fått finansiering, fem av dem i Horisont 2020. Nå lærer han bort triksene til sine kolleger i Nofima. Her får du noen av hans tips og erfaringer.

Her kan bedriften din få råd og veiledning

Forskningsrådet lyser ut rekordstore 1,1 milliarder kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet. Bedrifter som ønsker råd og veiledning på veien mot en endelig søknad kan sende inn en prosjektskisse innen 30. august.

Vellykket omstilling for leverandørindustri

13 bedrifter som fikk tildelt totalt 53 millioner kroner til omstillingsprosjekter i 2016 viser nå gode resultater. De 13 leverandørene til petroleums- og maritim sektor er godt på vei til å nå nye kunder og markeder.

Himmelen over Arendal

Kanskje er det sola, kanskje er det gleden over at valgkampen endelig er i gang, eller kanskje er det bare Sørlandet som har fått smilene, optimismen og latteren til å ljome over Arendal denne uka, og det til tross for at så godt som alle snakket om hvor uforutsigbar framtiden vil bli, skriver forskningssjef John-Arne Røttingen.

Forske på risikoen ved mineralutvinning på havbunnen

Det er økende internasjonal interesse for leting og utvinning av mineraler i dyphavet.

Én milliard til forskningsinfrastruktur

Forskningsrådet skal dele ut én milliard kroner til forskningsanlegg, laboratorier, utstyr og databaser. 19 prosjekter med stor betydning for næringsliv, helse, klima og fornybar energi har sluppet gjennom nåløyet.

Slik kan du bli best i Europa

Et norsk oppstartselskap innen helse kom på topp blant europeiske små- og mellomstore bedrifter i EUs siste runde av tildelinger.

Grønt lys for styrket romforskning

Et internasjonalt spleiselag sikrer en tredimensjonal forskningsradar som skal undersøke blant annet romvær over Arktis. Deler av forskningsutstyret plasseres i Skibotn i Troms.

100 millioner til utslippsfri transport på land

Tre departementer legger til sammen 100 millioner kroner i potten og Innovasjon Norge, Enova og Forskningsrådet skal sørge for at hver eneste krone går til nye innovasjoner og miljøvennlig teknologi.

Forsker på villaksens liv i havet

Mange er bekymret for at villaksbestanden går tilbake, men det mangles kunnskap om hvorfor.

Gir mer innovasjon og økt verdiskaping

Innsatsen i Forskningsrådets program for bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer har bidratt til mer lønnsom og bærekraftig produksjon i sektoren. Det er konklusjonen i følge evalueringen Oxford Research har gjort av BIONÆR.

SynspunktForskning på nut og nes

Sykepleiere, ingeniører og lærere er en del av løsningen på vår tids store samfunnsutfordringer. Nå skal norske kommuner få bedre verktøy til å takle klimautfordringer og eldrebølge.

Gode tider for norsk forskning

Forskerne publiserer mer, næringslivet forsker mer, og forskere samarbeider mer.

Forskningstidsskrifter blir åpent tilgjengelige

En ny ordning skal bidra til at sentrale norske tidsskrifter innenfor humaniora og samfunnsvitenskap kan utgis med åpen tilgang. Ordningen erstatter Forskningsrådets publiseringsstøtte for humsam-tidsskrifter.

Stort engasjement for ny forskningssatsing

Forskningsrådets nye forskningsinnsats for temaområdene arbeid, helse, inkludering, migrasjon, oppvekst og velferd har mottatt 70 innspill.

Norsk suksess i europeisk materialforskning

Norge er med i hvert femte prosjekt som fikk støtte i den store europeiske utlysningen M-era.Net 2 Cofund. Prosjektene fikk høy score og tiltrakk seg toppfinansiering fra EU.

Lyser ut forskningsmidler til romforskning

For første gang lyser Forskningsrådet ut forskningsmidler til Program for romforskning, sammen med FRIPRO/FRINATEK.

Ti nye sentre for fremragende forskning

Forskningsrådet gir ti forskningsmiljøer status som Senter for fremragende forskning (SFF).

10 millioner euro til norsk hjerneforskning

Norge scoret full pott i EUs helseprogram Horisont 2020 og sikret seg forskningsmidler på 88,8 millioner kroner.

Forskningssjefens sisteOm forholdet mellom ­forskning og politikk

I mer en 12 år har jeg som leder av Forskningsrådet skrevet innlegg i denne spalten. Når jeg nå takker for meg er det på et tidspunkt der forskningen står sterkere enn før og betyr enda mer for politikk og samfunn, skriver Arvid Hallén.

Hallén takker av i Forskningsrådet

Ansatte i Forskningsrådet takket i går Arvid Hallén for over 12 år som sjef. I dag overtar John-Arne Røttingen som ny administrerende direktør.

Forskere skal få bedre og sikrere tilgang til helsedata

Forskningsrådet og Direktoratet for e-helse går sammen om å etablere løsninger for enklere og sikrere tilgang på helsedata til forskning.

– Norge beveger seg vekk fra forskningen som bidrar til omstilling

Abelia mener den ferske gjennomgangen av Forskningsrådet fører norske politikere på ville veier.

RapportLite tilfreds med forskningsarbeidet i departementene

Forskningsrådet bør forenkle systemet for tildeling av forskningsmidler. Samtidig bør vitenskapelig kvalitet prioriteres høyere, anbefaler ekspertgruppe som har sett på Forskningsrådet.

Forskningsrådet vil ha mer forskning på fagutdanninger

Forskningsrådet ønsker å styrke forskningskompetansen i helse- og sosialfagutdanningen, grunnskolelærerutdanningen, ingeniørutdanningen og i økonomisk- og administrativ utdanning.

Dette er årets mest lovende innovasjonsprosjekter i Norge

Forskningsrådet har bestemt seg for hvilke innovasjoner som fortjener statens støtte. Helse og kreftforskning dominerer listen.

ForskningsrådetBer om innspill til ny forskning på arbeid og velferd

Planen for den nye forskningsinnsatsen skal utarbeides i løpet av våren 2017.

Nye norske muligheter i et mer tilgjengelig Kina

Det nye forholdet til Kina gir svært interessante muligheter for norsk forskning, og norske bedrifter gis tilgang til verdens største og mest innovasjonshungrige marked.

EU har stor tro på norsk gründerbedrift

Skiens-bedrift får 2,5 millioner euro fra Horisont 2020.

Kickstart for egen bedrift1 million til 8 håpefulle studenter

Forskningsrådet gir åtte masterstudenter en million kroner hver for å starte egen bedrift.

Ny forskningsgigant ønskes velkommen av Forskningsrådet

– Det har vært behov for en strukturendring i instituttsektoren, sier Arvid Hallén, leder i Forskningsrådet.

IslamKonflikt og terror er elefanten i undervisningsrommet

Konfliktmateriale som terrorisme, radikal islamisme og kvinneundertrykkelse blir prioritert høyt når norske lærere underviser elever i religion.

Fremgang for norsk forskning

Forskningsrådets årlige indikatorrapport viser at den beste forskningen foregår ved sykehusene.

Fjerner støy med ny teknologi i åpne kontorlandskap

Gründerbedriften Voico fikk i vår en million kroner i støtte fra Norges forskningsråd til å utvikle en stemmekansellerende mikrofon slik at kollegaer ikke hører hverandres telefonsamtaler.

Annonse
Annonse
Annonse