Annonse

spør om arbeidsrett

Arbeidsrett: Spør juristene: Rett til egenmelding

Kan jeg frata en ansatt retten til egenmelding?

Arbeidsrett: Spør juristene: Manglende lønns­utbetaling

Kan jeg fratre umiddelbart?

Arbeidsrett: Spør juristene: Når utløper fortrinnsretten?

En oppsagt ansatt mener han har fortinnsrett til ny stilling.

Spør juristene: Sykmeldt i ­oppsigelsestiden

Når en sykemeldt medarbeider sier opp.

Spør juristene: Ferietidens lengde

4 eller 5 uker ferie?

Spør juristene: Fantegåing

Hva er det, egentlig?

Spør juristene: Pemittering og oppsigelse

Når permittering ikke er nok.

Spør juristene: Oppsigelse

Tilbaketrekking av oppsigelse.

Spør juristene: Ferie

Ekstra ferieuke for nyslått 60 åring?

Spør juristene: Utmelding ved streik

Utmelding for å unngå å bli tatt ut i streik.

Spør juristene: Delvis streik

Hvilke vilkår gjelder for de som ikke tas ut i streik?

Spør juristene: Frontfagsmodellen

… hva er det?

Rett til å stå i stilling ved oppsigelse?

Ved søksmål rundt usaklig oppsigelse, må jeg da formulere retten til å stå i stillingen som et eget punkt?

Er spisepausen en del av arbeidstiden?

… hvis den ansatte ikke kan forlate arbeidsplassen under pausen?

Oppsigelsestid i fødselspermisjon

Når begynner oppsigelsestiden å løpe når en ansatt sier opp i løpet av fødselspermisjonen?

Forlenger en sykmelding oppsigelsestiden?

Hvis jeg blir sykemeldt i oppsigelsestiden, blir den forlenget da?

Formfeil ved utforming av suspensjon

Har formelle feil i utforming av suspensjonsbrev betydning for rettmessigheten av suspensjonen?

Ansettelse

Kan vi sette en frist for aksept?

Automatisk ansettelse

Når en ansatt får automatisk ansettelse etter midlertidig ansettelse.

Ulik oppsigelsestid

Si opp selv eller bli oppsagt – arbeidstager ønsker to ulike oppsigelsestider i avtalen.

Saksomkostninger

Saksomkostningskrav ved forvaltningsklage når næringsdrivende har fått medhold i klage.

Trekk i lønn

Om feriepengeutbetaling og trekk i lønn når man ikke har innarbeidet full ferie.

Virksomhetssalg

Ansatte med funksjoner i flere enheter når en av enhetene skal selges.

Fortrinnsrett

Når stillingen man har vikariert i blir utlyst.

Etterlønn ved dødsfall

Er bedriften forpliktet til å betale lønn ut oppsigelsestiden når en ansatt omkommer i oppsigelsestiden?

Streikebryteri – igjen

Streikebrytersaken fra Widerøe.

Permittering eller permisjon?

Kan man omdøpe en permittering til en permisjon i ettertid?

Dobbeltrolle

Kan en ansatt som er aksjonær i selskapet også bli valgt som ansattes representant til styret?

Betalt lunsjpause?

Har man rett på betalt lunsjpause?

Oppsigelse

Begrunnelse av en oppsigelse når man i ettertid har kommet over nye kritikkverdige forhold.

Sykepenger

Har man rett til sykepenger når man er i ulønnet permisjon?

Permisjonsforlengelse

Kan ansatte utvide permisjonen på kort varsel?

Fortrinnsrett

Har tidligere ansatte fortrinnsrett også ved en fusjon?

Om form­krav i oppsigelsesbrev

Advokat Ingrid Schønning i Virke kommenterer Arvid R. Ødegårds svar i forrige ukes spalte, og Ødegård svarer.

Avsluttet foreldrepermisjon uten å returnere til jobb

En av mine ansatte kom ikke tilbake på jobb etter endt foreldrepermisjon. Er arbeidsforholdet å anse som avsluttet?

Ferieoverføring som følge av sykdomsfravær

En av våre ansatte har vært syk og har ikke fått avviklet ferie. Har hun rett til å få hele ferien overført til neste år?

Er soning av fengselsstraff oppsigelsesgrunn?

Må jeg gi min medarbeider permisjon for å sone fengselsstraff, eller kan jeg si ham opp?

Må man finne seg i at arbeidsstedet flyttes?

Arbeidsgiver flytter, og jeg må reise flere mil daglig. Må jeg finne meg i dette?

Deltidsansatte som ansatterepresentanter

Har deltidsansatte ansatterepresentanter stemmerett i styret uansett stillingsbrøk?

Stillingen min fjernes uten varsel

Mange andre – inkludert mine forretningsforbindelser – er informert om at jeg slutter før jeg selv har fått beskjed. Må jeg finne meg i det?

Arbeidstager henter ikke post

Hva gjør jeg når sykemeldt arbeidstaker ikke henter oppsigelsen sin, som er sendt som rekommandert brev?

Underslag fra idrettsforeningens kasse

Kan man si opp en ansatt som stjeler fra bedriftidrettslaget?

Lønnskrav etter streik

Når oppstår egentlig lønnskrav etter en streik?

Degradert uten forvarsel

Min far er degradert fra arbeidsleder til funksjonær uten forvarsel. Er det lov?

Overføring av ferie fra i fjor

Hva gjør vi med vår medarbeider som har 17 dager ferie til gode fra i fjor, men ingen avtale om overføring?

Motsetninger mellom ansatte

Hva gjør jeg når to av mine medarbeidere er i dyp, personlig konflikt med hverandre?

Ordrenekt

Hva kan arbeidsgiver gjøre når en ansatt nekter å utføre en oppgave?

Rett til pause

Har en ansatt som kun jobber fire timer rett til lunsjpause?

Tvist om rett til sykepenger

Jeg mistenker at en ansatts sykefravær ikke var forankret i reell sykdom. Hva kan jeg gjøre?

Si opp ansatt som mister sertifikatet?

Kan vi si opp en transportarbeider som mister sertifikatet på fritiden?

Forskuddsferie

En ansatt har behov for lengre ferie. Hvordan er reglene for dette?

Ansatt som selger konkurrerende produkt på fritiden

En av våre selgere selger et produkt på fritiden sin som er i et varespekter som vårt selskap også leverer. Hva kan vi gjøre?

Tap av sertifikat

Er tap av sertifikat på grunn av sykdom oppsigelsesgrunn?

138363163_syk_h.jpg

Syk etter permisjon

Har arbeidstaker krav på sykepenger fra arbeidsgiver etter foreldrepermisjon?

Lovfestet arbeidsfri mellom arbeidsøkter

Er det riktig at ansatte har krav på minst elleve timer arbeidsfri mellom arbeidsøkter?

Forlenge permittering, eller sende oppsigelse?

Permisjonstiden for to medarbeidere er over, men bedriftens situasjon er fortsatt slik at vi ikke kan ta dem tilbake i jobb. Hva kan vi gjøre?

Sykt barnebarn

Har bestefar rett til fri når barnebarnet er sykt?

Redusert arbeidstid grunnet alder?

Har Norge en ordning med redusert arbeidstid for eldre arbeidstakere, slik som i Sverige?

Hvem inviterer vi til julebordet?

Må vi invitere langtidssykmeldte og vikarer til julebordet?

Annonse
Annonse
Annonse