Annonse
Eldre arbeidstakere i Norge kan få redusert arbeidstid, men det er ikke et lovbestemt krav.

Redusert arbeidstid grunnet alder?

Spørsmål: I Sverige har man en ordning hvor ansatte som er over 58 år gamle, kan jobbe 80 prosent og bli betalt 90 prosent lønn. Er det noe i norsk lov som sier det samme?

Eldre arbeidstager

Svar: Nei, vi har ikke tilsvarende regel i Norge. Arbeidsmiljøloven § 10–2 sier riktignok:

«Arbeidstaker som har fylt 62 år eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det, har rett til å få redusert sin arbeidstid dersom arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten …»  

Retten til redusert arbeidstid er betinget av at arbeidstidsreduksjonen ikke medfører særlige ulemper for virksomheten. Det vil måtte bero på en konkret vurdering av hvilke følger reduksjonen får i forhold til hvilke ulemper som kan påberopes. Ulempene kan eksempelvis være at det er vanskelig å få dekket den resttid som blir ledig, at stillingen i seg selv kan være vanskelig å dele på, at det ikke er mulig å tilpasse reduksjonen inn i turnusplanen m.v.

Dersom en arbeidstaker over 62 år søker og får rett til redusert arbeidstid for en avtalt periode, vil lønnen reduseres tilsvarende reduksjon i arbeidstid. Etter norsk lov har altså arbeidstaker ikke krav på en større lønnsprosent enn han eller hun utfører arbeid.

SBDL v/Kari Bergeius Andersen

Annonse
Annonse