Om oss

Dagens Perspektiv skal være en nyhetsavis og et referansepunkt for samfunnsinteresserte lesere – et arnested for nytenkning og en ressursbank for nyttig kunnskap.

Vi skal være et verktøy for bedre beslutninger.

Vi skriver for ledere, politikere, rådgivere, fagfolk og andre reflekterte lesere.

Innhold

Dagens Perspektiv

Redaksjonell ide – verdigrunnlag

Seksjoner og perspektiver

Bakgrunn for etableringen av

Ukeavisen Ledelse

Magasinet Plot

Magasinet Velferd

Tall og fakta

Ansatte

1. Redaksjonell ide – verdigrunnlag

Dagens Perspektiv redigeres etter Redaktørplakaten og følger pressens Vær varsom-regler.

Dagens Perspektiv skal fremstå for våre lesere som:

VESENTLIG  • UTFORDRENDE • PRAKTISK

Dagens Perspektiv skal være vesentlig for våre målgrupper, og

 • vi skal konsentrere oss om det vi definerer som vesentlige og viktige nyheter i et politisk, etisk og verdiskapingsmessig perspektiv

 • bygge på de gamle greske dydene; klokskap, rettferdighet, selvbesinnelse og mot

 • gjennom å formidle kunnskap bidra til å forandre, ikke bare forklare samfunnet

 • ha et kritisk blikk på markedsliberalisme og profittmaksimering som ikke er forenlig med hensynet til miljø, etikk og mennesker

 • fremme ytringsfrihet og meningsmangfold

 • forfekte liberale og tolerante holdninger og ivre for menneskets frihet til å utfolde egne evner og interesser

 • være fri og uavhengig og ikke fungere som talerør for politiske partier, organisasjoner, grupperinger eller politiske strømninger

 • vi skal tilby leserne dyptpløyende artikler i tillegg til den løpende nyhetsdekningen

Dagens Perspektiv skal utfordre

 • til refleksjon

 • til å ta rollen som aktør i samfunnet

 • makten – enten den befinner i politikken, i forvaltningen, i organisasjonene eller i næringslivet

 • til forandring i retning av et mer bærekraftig samfunn

Dagens Perspektiv skal også ha en praktisk nytte for våre lesere gjennom

 • å gi tips og råd om hvordan man som beslutningstaker kan manøvrere i verden i stadig endring

Vår journalistikk skal være sterk og klar om sammenhenger og bedre ledelse.

Vårt motto er: Dagens Perspektiv – for bedre beslutninger

2. Seksjoner og perspektiver

Våre primære målgrupper er først og fremst ledere i privat, offentlig og frivillig sektor og politikere på lokalt og nasjonalt plan, samt deres korps av rådgivere og fagfolk.

Vi har valgt fire perspektiver som vi ønsker å se samfunnet ut fra.  Perspektivene definerer hver sin seksjon under Dagens Perspektiv:

 • Ledelse •  Samfunnsstyring  • Arbeidsliv • Velferd og helse  

 • Det er innenfor disse seksjonene – perspektivene – vi vil konsentrere vår journalistikk. Her vil leserne finne både korte nyhetsartikler, lengre artikler og analyser og kommentarer fra eksterne bidragsytere.

 • Ledelse handler om å styre og forvalte verdier – både økonomiske, kulturelle og etiske, samt å forstå og forholde seg til mennesker og omgivelser. I denne seksjonen går vi i dybden på nasjonal og internasjonal forskning på ledelse, vi skriver om trender, tar for oss lederens rolle, intervjuer ledere og presenterer ulike former for praktisk rettede «lederverktøy». Vår ambisjon er at Dagens Perspektiv skal bidra til å sette ledelse inn i et større samfunnsmessig perspektiv.

 • Arbeidsliv: Tilgang på nødvendig kompetanse og rett arbeidskraft vil være avgjørende for Den norske modellen og hvilket velstandsnivå vi alle kan forvente i fremtiden. Globalisering, teknologisk utvikling, klimaendringer, demografi og migrasjon er viktige stikkord som vil tvinge frem endringer i det norske arbeidslivet. Reformer, endringer, tarifforhandlinger, HMS, samarbeid, karriere, motivasjon og «det gode arbeidsmiljø» er noe av hva det vil det handle om i denne seksjonen.

 • Samfunnsstyring: Politikk og statlig og kommunal forvaltning omtales under overskriften samfunnsstyring. Det offentlige Norge skal endres, reformeres og effektiviseres, samtidig som offentlige etater får nye oppgaver. Politisk ledelse, forvaltningens muligheter og begrensninger og velferdsstatens og demokratiets utfordringer vil bli behandlet i denne seksjonen.  

 • Velferd og helse: I forlengelsen av det vi skriver om politikk og samfunnsstyring vil vi dukke dypere ned i det området hvor de fleste av milliardene på statsbudsjettet settes av – velferd og helse. Det anerkjente nettstedet velferd.no er blitt en del av Dagens Perspektiv-familien, og vår nysatsing innen dette viktige stoffområdet vi skje i samarbeid med Velferd. Velferd dekker både den overordnede velferdspolitiske debatten og hvordan velferdspolitikken slår ut i praksis.

3. Andre publikasjoner

Papiravisen Dagens Perspektiv

Hver fredag oppsummerer vi nyhetsuken i papirutgaven av Dagens Perspektiv. Dette har vi tidligere gjort under navnet Ukeavisen Ledelse, men fra 1. januar 2019 tok vi steget helt ut og endret navn også på papirutgaven.

Velferd

Velferd.no er Norges eneste uavhengige fagpublikasjon på feltet velferd, arbeid og inkludering. Gjennom reportasjer, nyhetsartikler, intervjuer og debatt- og fagstoff er Velferd en viktig kilde til informasjon om det som skjer på velferdsfeltet.

Velferd.no dekker både den overordnede velferdspolitiske debatten og hvordan velferdspolitikken slår ut i praksis. Vi retter et kritisk søkelys mot lover, regelverk og forvaltning av politiske vedtak og belyser de sosiale og helsemessige konsekvensene som ulike vedtak – og praktiseringen av dem – får for brukerne av velferdsstatens tjenester.

Velferd er spesielt opptatt av spørsmål i skjæringspunktet mellom trygd og arbeid og av hvordan målet om å inkludere flere i arbeidslivet omsettes i praktisk handling.

Hver uke leverer Velferd.no saker til seksjonen Velferd og helse i papirutgaven av Dagens Perspektiv.

Magasinet Plot

 • Dokumentar – Dilemma – Eksistens

Slik livet arter seg: Plot er magasinet til Dagens Perspektiv og kommer ut med 6 utgivelser hvert år.

Plot er et aktualitetsmagasin om menneskers livsvilkår, erfaringer og overbevisning. Vi skriver om trender i samfunnet, psykologi, sosiologi, livssyn og filosofi i en journalistisk form. Leserne utfordres til å reflektere over mening og drivkrefter i eget liv.

Magasinet Plot ble startet opp i 2011 og ble kjøpt av Dagens Perspektiv i juni 2014.  Ideen er å lage et reportasje- og portrettmagasin som kombinerer den gode historien og undersøkende journalistikk. Her finner du lange dokumentarer og intervjuer rettet inn mot den nysgjerrige og samfunnsbevisste leseren. Plot går i dybden, mennesker får snakke ut.

Plot har fått flere priser for sin journalistikk. I 2014 var Plot blant de fire magasinene som ble nominert til å motta prisen «Årets magasin».Dagens Perspektiv er en digital dagsavis. Her kan samfunnsengasjerte mennesker og miljøer finne relevant og kunnskapsbasert journalistikk, meningsbærende stemmer utfolde seg og kunnskapsprodusenter få mulighet til å dele relevant informasjon med et større publikum.

B. Vår historie

Vi tror det er behov for en digital mediekanal som i sterkere grad løfter frem vesentlige sider ved samfunnsutviklingen, som analyserer konsekvenser, gir plass til flere stemmer, deler tilgjengelig kunnskap og inviterer til diskusjon. Med dette som utgangspunkt har startet vi den digitale dagsavisen Dagens Perspektiv i 2015.

Men vår historie går mye lenger tilbake.

Ukeavisen Ledelse så egentlig dagens lys ved dannelsen av Næringslivets Hovedorganisasjon for 25 år siden. Avisen skulle være et talerør for NHO og et bindeledd mellom medlemsbedriftene. Avisen fikk først navnet «Apropos», men skiftet i 1993 navn til Næringslivets Ukeavis.

Etter hvert ønsket ikke NHO å gi ut en egen avis, og Mediehuset Vårt Land overtok avisen fra 1. januar 2000.

I 2001 ble Næringslivets ukeavis fusjonert Avisen Ledelse. Den nye avisen «Ukeavisen Ledelse og Næringsliv» kom ut første gang i mai 2001.

I juni 2003 endret avisen navn til Ukeavisen Ledelse.

Mediehuset Vårt Land endret i denne perioden navn til Mentor Medier, som ga ut Ukeavisen Ledelse fram til 1.januar 2013.

Da overtok Medier og Ledelse AS – som eies av Magne Lerø – hele virksomheten. I 2015 ble nettavisen Dagens Perspektiv etablert, og fra 1. januar 2019 skiftet også papiravisen navn til Dagens Perspektiv.  

C. Eierskap

Medier og Ledelse AS og Dagens Perspektiv AS

Dagens Perspektiv AS gir ut Dagens Perspektiv, Velferd.no og magasinet Plot.

Medier og Ledelse AS gir ut Dagligvarehandelen og bransjeavisen KBS.

Begge selskapene eies av Magne Lerø som er daglig leder og ansvarlig redaktør for publikasjonene.


E. Ansatte

Oversikt over de som er ansatt eller arbeider i Medier og Ledelse finner du under kontakt oss nederst på nettsiden.