Om oss

Dagens Perspektiv

Er en digital dagsavis. Den digitale utgaven av papiravisen Ukeavisen Ledelse er en del av Dagens Perspektiv.

Innhold

Dagens Perspektiv

Redaksjonell ide – verdigrunnlag

Seksjoner og perspektiver

Bakgrunn for etableringen av

Ukeavisen Ledelse

Magasinet Plot

Magasinet Velferd

Tall og fakta

Ansatte

 

A. Dagens Perspektiv

 

 

 

1. Redaksjonell ide – verdigrunnlag

Dagens Perspektiv skal være et referansepunkt for samfunnsinteresserte lesere, et arnested for nytenkning og lange perspektiver og en ressursbank med nyttig kunnskap for dem som legger til rette for eller fatter beslutninger.

Vi vil lage en verdi- og kunnskapsbasert avis for ledere, politikere, rådgivere, fagfolk og reflekterte lesere som søker innsikt i det vesentlige og kunnskap om det som er viktig

Dagens Perspektiv

 1. skal utfordre mennesker til å opptre som aktører i samfunnet, ikke brikker i en global markedsøkonomi der alle må klare seg best ut fra egen forutsetninger og ressurser
 2. skal bygge på de gamle greske dydene; klokskap, rettferdighet, selvbesinnelse og mot
 3. vil bidra til å forandre, ikke bare forklare samfunnet, gjennom å formidle kunnskap og utfordre til etisk og eksistensiell refleksjon
 4. ha et kritisk blikk på markedsliberalisme og profittmaksimering som ikke er forenlig med hensynet til miljø og mennesker
 5. forfekte liberale og tolerante holdninger og ivre for menneskets frihet til å utfolde egne evner og interesser innenfor de rammer samfunnsfellesskapet setter
 6. være fri og uavhengig og ikke fungere som talerør for politiske partier, organisasjoner, grupperinger eller politiske strømninger
 7. vil fremme ytringsfrihet og meningsmangfold
 8. vil konsentrere seg om det vi definerer som vesentlige og viktige nyheter i et politisk, etisk og verdiskapingsmessig perspektiv
 9. tilby leserne dyptpløyende artikler i tillegg til den løpende nyhetsdekningen
 10. skal redigeres etter Redaktørplakaten og følge pressens Vær varsom-regler

2. Seksjoner og perspektiver

Når man har som mål å ville publisere stoff som er viktig og vesentlig, betyr det at man må prioritere. Vi har valgt syv perspektiver som vi ønsker å se samfunnet ut fra. 

Perspektivene er valgt ut fra vår kompetanse og erfaring, hva vi tror målgruppen har interesse av og hva vi ønsker å formidle:

Ledelse  •  Arbeidsliv  •  Samfunnsstyring  •  Samfunnsansvar  •  Nyskapning  •  Eksistens 

Det er innenfor disse seksjonene – perspektivene – vi vi konsentrere vår journalistikk. Her vil leserne finne både korte nyhetsartikler, lengre artikler og analyser, kommentarer fra eksterne bidragsytere, blogger og henvisninger til forskningsrapporter.

Ledelse: Ukeavisen Ledelse har dekket dette feltet i 15 år og har etter hvert utviklet spisskompetanse på ledelsefaget og ledelsestrender i Norge og internasjonalt.

Ledelse handler om å styre og forvalte verdier – både økonomiske, kulturelle og etiske, samt å forstå og forholde seg til mennesker og omgivelser. Ledelse er blitt en stor «industri» både nasjonalt og internasjonalt, med et utall kurs, utdanningstilbud og bøker. Det foregår også mye forskning på feltet. I denne seksjonen går vi i dybden på vesentlig nasjonal og internasjonal forskning på ledelse, vi skriver om trender, tar for oss lederens rolle, intervjuer ledere og presenterer ulike former for «lederverktøy». Tematisk spenner seksjonen fra strategi og drift til organisasjonspsykologi og menneskers historier fra lederlivet.

Arbeidsliv: Selv med oljefond og oljefunn, så er det mennesker som driver det norske samfunnet. Mennesker er arbeidskraft – på alle nivåer. Tilgang på nødvendig kompetanse og rett arbeidskraft vil være avgjørende for fremtiden til den norske modellen og hvilket velstandsnivå vi alle kan forvente i fremtiden. Demografi og migrasjon er to viktige stikkord som vil tvinge frem endringer i det norske arbeidslivet.

Arbeidslinjen, produktivitetskommisjoner, pensjonsreformer, endringer i arbeidsmiljøloven, nye regler i arbeidslivet, tarifforhandlinger, HMS, samarbeid, «den moderne arbeidsplassen», karriere, lønn, motivasjon og «det gode arbeidsmiljø» – det er det det vil handle om i denne seksjonen.

Samfunnsstyring: Mens ledelse hovedsakelig omhandler bedrifter og organisasjoner, har politikerne oppgaven med å styre og forvalte samfunnets ressurser. Politikk og kommunal og statlig forvaltning tas opp i denne seksjonen. Det offentlige får ansvar for stadig større deler av det sivile samfunnet. Politikerne kappes om å «ta vare på de svakeste», mens de samtidig påpeker behovet for å bremse veksten i offentlig sektor. Det offentlige Norge skal endres, reformeres og effektiviseres, samtidig som offentlige etater får nye oppgaver. Privatisering og konkurranseutsetting debatteres like heftig som manglende kvalitet og rettigheter som ikke blir oppfylt. Norsk offentlig sektor vil merke at verden er i endring. En stor kommunereform er på gang. Regjeringen er opptatt av å avbyråkratisere og skape et enklere samfunn. Velferdsstatens og demokratiets utfordringer vil bli behandlet i denne seksjonen.  

Samfunnsansvar: De store utfordringene i vår tid må bedriftsledere, politikere og befolkningen gå sammen om å løse. Anstrengelsene for å få ned utslippet av klimagasser er den største utfordringen vi står overfor. Fattigdom og fordeling er spørsmål som vil stå høyt oppe på dagsorden nasjonalt og internasjonalt i årene framover.

Bedrifters oppgave er å levere overskudd til sine eiere, men også å bidra til å utvikle et godt samfunn. Politikernes oppgave er å sette genser for næringslivet for å hindre korrupsjon, usunn konkurranse og rovdrift på mennesker og natur.

Nyskaping: Vi kjenner alle spørsmålet, men få har et klart svar: «Hva skal vi leve av etter oljen?» Det er dette det dypest sett vil handle om i denne seksjonen. Trender, nye ideer, oppstartsbedrifter, innovasjon og forskning hører inn under vignetten «nyskaping».

Eksistens: Eksistens er vår seksjon for verdispørsmål, kultur og etikk. Her vil vi problematisere etiske dilemmaer i politikk og næringsliv og i menneskers liv, og kaste oss inn i store verdidebatter som mennesker har vært opptatt av siden tidenes morgen – filosofi, idehistorie, psykologi og religion. I denne seksjonen vil man også finne magasinet Plot som vektlegger dokumentarjournalistikk og innhold av eksistensiell karakter. Alle artikler som publiseres i magasinet Plot vil finnes i denne seksjonen.

Synspunkt: Ukeavisen Ledelse og de andre publikasjonene til Dagens Perspektiv AS har allerede knyttet til seg en rekke eksterne kommentatorer som skriver under vignetten «Synspunkt». Vi kommer til å utvide synspunkt-delen ytterligere ved å engasjere faste kommentatorer til de enkelte seksjonene.

Alt innhold fra eksterne leverandører skal kvalitetssikres av staben i Dagens Perspektiv og merkes tydelig med opphav og avsender. Vi vil ikke åpne for innhold som kan betegnes som «content marketing».

3. Bakgrunn for etablering av Dagens Perspektiv

Dagens Perspektiv er en digital dagsavis. Her kan samfunnsengasjerte mennesker og miljøer finne relevant og kunnskapsbasert journalistikk, meningsbærende stemmer utfolde seg og kunnskapsprodusenter få mulighet til å dele relevant informasjon med et større publikum.

Mediene er inne i en krise som truer mangfoldet i dagens avis- og medieflora. Papiraviser og -magasiner faller i opplag og et stadig større antall leserne foretrekker digitale mediekanaler.

Inntjeningen for digitale innholdsprodukter er imidlertid svært marginal. Mange lesere sitter fast i forstillingen om at «nettet er gratis, i alle fall billig». Håpet er at betalingsvilligheten for nettbasert journalistikk vil øke – sakte, men sikkert.

Konkurransen er knallhard, og utviklingen av innholdsproduktene går i to nokså klare retninger:

 • Bredt anlagte medier som har som mål å nå de store massene
 • Nisjepregede medier med en definert målgruppe

De brede nettmediene blir gjerne kritisert for at de skriver for mye om kjendiser, tv-programmer, sport og «sex og sånt». Nisjemediene kan på sin side fremstå som introverte og lite tilgjengelige. De opererer ofte i sin egen verden – der man skriver for, og debatterer med, sine meningsfeller og/eller bransjekolleger.

I en årrekke har de tradisjonelle avisene lagt ut deler av innholdet gratis på nett og vært opptatt av å skape trafikk til egne nettsider. For å øke antallet visninger publiseres det nye saker nærmest kontinuerlig – gjennom hele døgnet. Produksjonstempoet blir prioritert og arbeidet med dyptpløyende journalistikk ofte nedprioritert. Dette gjør at nettmediene blir likere. Avisenes nettsider preges i dag mer og mer av masseproduserte nyheter som ikke settes i noen større kontekst. Nyhetsstrømmen er sterk. Vesentlighetsstrømmen er svak.

Til tross for økende trafikk er det kun noen få norske nettsider som er i nærhetene av å kunne finansiere journalistikken med annonseinntekter. Derfor legger i dag nesten alle avisene store deler av sakene de publiserer bak en betalingsmur. 

Overgangen fra papir til digital fører altså til at mediene får dårligere bidrag fra markedet både når det gjelder annonser, abonnement og løssalg. Konsekvensen for mange er at kostnadene blir for høye og de må nedbemanne. Reflekterte lesere finner mindre av interesse i de tradisjonelle papiravisene og stadig flere synes ikke lenger det er nødvendig å betale for et dyrt papirabonnement.

Vi tror det er behov for en digital mediekanal som i sterkere grad løfter frem vesentlige sider ved samfunnsutviklingen, som analyserer konsekvenser, gir plass til flere stemmer, deler tilgjengelig kunnskap og inviterer til diskusjon. Med dette som utgangspunkt har vi nå startet den digitale dagsavisen Dagens Perspektiv.

Miljøet i Medier og Ledelse og Dagens Perspektiv har lang erfaring med kunnskapsbasert og analytisk journalistikk, og har blant annet gitt ut Økonomisk Rapport, Ny Tid, Le Monde Diplomatique, magasinet Kultmag og Mandag Morgen, i tillegg til dagens utgivelser av Ukeavisen Ledelse, Dagligvarehandelen og Plot.

Felles for alle disse produktene er at de har rettet seg mot en nokså spisset målgruppe – som ledere, politikere og beslutningstakere, eller mot spesielle bransjer og politiske preferanser.

Vi tror det ligger en mulighet for en ny aktør i skjæringspunktet mellom dagsavis- og fagpressemarkedet. Muligheten ligger i å kombinere dagsavisens aktualitet med fagpressens vilje og evne til å prioritere – og dermed bli i stand til å gi relevant informasjon til ulike markedssegmenter.

Ukeavisen Ledelse har gjennom ti år daglig publisert kommentarer og artikler på nett. I vår nye avis, Dagens Perspektiv, samler vi vår kompetanse i et konsept der vi i tillegg til vår etablerte målgruppe også treffer et bredere sjikt:

Samfunnsengasjerte og nysgjerrige lesere med ønske om å forstå bedre hva slags fremtid vi er på vei inn i.

Vi skal fortsatt ha de samme kriteriene for innholdet vi presenterer: Vesentlig, analytisk og forklarende. Det er ikke saker som er vesentlige og viktige som er «klikkdrivere» på nettet, og dermed tiltrekker seg flest annonsører. Der vesentlighet og viktighet er kravet, må en basere seg på abonnement.

Samtidig ser vi tendenser til at leserne i økende grad velger hva de vil ha. Det blir tyngre å sette sammen redaksjonelt innhold som passer for alle.

I vår daglige produksjon vil vi publisere nyheter løpende. Vi tar pulsen på nyhetsdøgnet hver dag klokken 11. Det er utgivelsestidspunktet for dagens avis.

Ukepulsen presenterer vi i papir hver fredag. Da kommer Ukeavisen Ledelse ut. Saker fra Ukeavisen Ledelse vil også bli publisert i Dagens Perspektiv. Typiske nyhetssaker vil først kunne publisert i Dagens Perspektiv for deretter å bli trykket i Ukeavisen Ledelse – om nødvendig i ved behov i en oppdatert versjon.

B. Ukeavisen Ledelse

Ukeavisen LEDELSE så egentlig dagens lys ved dannelsen av Næringslivets Hovedorganisasjon for 25 år siden. Avisen skulle være et talerør for NHO og et bindeledd mellom medlemsbedriftene. Avisen fikk navnet ”Apropos”, men skiftet i 1993 navn til Næringslivets Ukeavis. Avisen ble sendt gratis til alle NHOs medlemsbedrifter, en rekke samarbeidspartnere og enkeltpersoner i viktige posisjoner. Opplag var ca 21000, og ca 1000 av disse betalte for abonnementet.

Avisen har særlig vært opptatt av rammebetingelsene for næringslivet og situasjonen for små og mellomstore bedrifter. Dette fokus er nå nedtonet til fordel for sterkere fokus på ledelse, verdier og samfunn.

Mediehuset Vårt Land overtok avisen fra 01.01.2000. NHO finansierte driften det første året.

Det var kun 1400 av totalt ca 16000 NHO-bedrifter som betalte abonnement for 2001 uten purring pr. post eller salg pr. telefon.  

AvisenLedelse ble etablert i 1999 og utgitt av Grafisk Forlag. Avisen kom ut hver måned i et opplag på 23 000.  Avisen ble gratis distribuert og hadde kun ca 1000 abonnenter.

I 2001 ble de to avisene fusjonert. Ukeavisen Ledelse og Næringsliv kom ut første gang  i mai 2001.

Ukeavisen Ledelse og Næringsliv skiftet navn til Ukeavisen LEDELSE i juni 2003.

Mentor Medier ga ut avisen fram til 1.januar 2013. Da overtok Medier og Ledelse AS som eies av Magne Lerø virksomheten. Fra 2017 er det Dagens Perspektiv AS som står som utgiver av Ukeavisen Ledelse.

Mht profil og redaksjonell ide henvises det til Dagens Perspektiv.

Ukeavisen Ledelse retter seg inn mot ledere og skriver ikke bare om ledelse isolert sett. En god del av leserne er ikke formelle ledere. De leser oss fordi de interesserer seg for de emnene vi tar opp.

Dagens Perspektiv er bredere både men hensyn til målgruppe og innhold.

Dagens Perspektiv er nettsiden til Ukeavisen Ledelse. Her finner du også Ukeavisen Ledelse i pdf.

C. Magasinet Plot

Dokumentar – Dilemma – Eksistens

Slik livet arter seg

Plot er magasinet til Dagens perspektiv og kommer ut med 6 utgivelser hvert år.

Plot er et aktualitetsmagasin om menneskers livsvilkår, erfaringer og overbevisning. Vi skriver om trender i samfunnet, psykologi, sosiologi, livssyn og filosofi i en journalistisk form. Leserne utfordres til å reflektere over mening og drivkrefter i eget liv.

Magasinet Plot ble startet opp i 2011. Ideen var å lage et reportasje- og portrettmagasin som kombinerer den gode historien og undersøkende journalistikk. I hvert magasin presenteres tre-fire dokumentarer om viktige, spennende og aktuelle temaer fra den norske virkeligheten. I tillegg kommer intervjuer og kortere artikler om aktuelle emner. Plot er magasinet som gir deg gode leseropplevelser. Her finner du lange dokumentarer og intervjuer rettet inn mot den nysgjerrige og samfunnsbevisste leseren. Plot går i dybden, mennesker får snakke ut.

Plot har fått flere priser for sin journalistikk. I 2014 var Plot blant de fire magasinene som ble nominert til å motta prisen «Årets magasin». Men underskuddene har vært store. I juni 2014 ble det besluttet å legge ned Plot. Medier og Ledelse kjøpte da magasinet.

D. Magasinet Velferd

Velferd er Norges eneste uavhengige fagpublikasjon på feltet velferd, arbeid og inkludering. Gjennom reportasjer, nyhetsartikler, intervjuer og debatt- og fagstoff er Velferd en viktig kilde til informasjon om det som skjer på velferdsfeltet.

Velferd dekker både den overordnede velferdspolitiske debatten og hvordan velferdspolitikken slår ut i praksis. Vi retter et kritisk søkelys mot lover, regelverk og forvaltning av politiske vedtak og belyser de sosiale og helsemessige konsekvensene som ulike vedtak – og praktiseringen av dem – får for brukerne av velferdsstatens tjenester.

Velferd er spesielt opptatt av spørsmål i skjæringspunktet mellom trygd og arbeid og av hvordan målet om å inkludere flere i arbeidslivet omsettes i praktisk handling.

Papirutgaven av Velferd utkommer med åtte nummer i året, og Velferds nettsider Velferd.no oppdateres daglig med nyheter og bakgrunnsstoff om velferdsspørsmål.

E. Tall og fakta

Medier og Ledelse AS og Dagens Perspektiv AS

Dagens Perspektiv AS gir ut Dagens Perspektiv, Ukeavisen Ledelse og magasinet Plot. Medier og Ledelse AS gir ut Dagligvarehandelen og bransjeavisen KBS.

Selskapene eies av Magne Lerø som er daglig leder og ansvarlig redaktør for publikasjonene.

 

Godkjent opplag Dagens Perspektiv/Ukeavisen Ledelse (31.12.2016) 4 144
Lesertall – ledere papir 27 000
Lesertall – nett (brukere) 772 359
Lesertall – nett (sidevisninger) 2 174 440
Mottakere daglig nyhetsbrev 28 000
Pressestøtte 5 900 000
Annen støtte  
 
 
   
 
   
 
   
   

E. Ansatte

Oversikt over de som er ansatt eller arbeider i Medier og Ledelse finner du under kontakt oss nederst på nettsiden.