Arbeidsliv

Konkurranseklausuler er ikke uvanlig i en arbeidskontrakt. Men hva skjer egentlig når den tas i bruk?

Aktivering av konkurranseklausul: Hvordan skal det foregå?

Mange virksomheter har en såkalt konkurranseklausul i sine arbeidskontrakter. Men det er sjelden de brukes. Så hva skjer den dagen en slik klausul faktisk skal anvendes?

Publisert Sist oppdatert

­Spørsmål: Jeg jobber med HR i et firma hvor en rekke ansatte har konkurranseklausuler i sine arbeidsavtaler. Dette er stort sett uproblematisk i praksis, men nå har det dukket opp et tilfelle hvor det kan bli aktuelt å bruke klausulen. Skjer dette automatisk, eller hvordan fungerer dette?

Svar: Arbeidsgiver har en såkalt redegjørelsesplikt ved bruk av konkurranseklausuler, og denne redegjørelsesplikten er underlagt klare retningslinjer som må oppfylles. Arbeidsgiver oppfyller først plikten etter arbeidsmiljøloven § 14 A-2 dersom det utarbeides en skriftlig redegjørelse som tydelig angir om og i hvilken grad en avtalt konkurranseklausul vil bli håndhevet.

Konsekvensene av å unnlate å levere en slik redegjørelse eller bryte fristene for dette er betydelige, da klausulen da vil falle bort i sin helhet.

Det er viktig å være oppmerksom på at redegjørelsesplikten er å anse som et absolutt gyldighetsvilkår for en konkurranseklausul.

Den pålagte redegjørelsen skal inneholde en begrunnelse for arbeidsgiverens særlige behov for beskyttelse mot konkurranse. Dette inkluderer typisk de spesifikke aspektene ved arbeidstakerens ansettelsesforhold som danner grunnlaget for klausulen. Videre skal redegjørelsen angi hvor lenge klausulen vil være gjeldende. I tillegg bør dokumentet klargjøre hvilke forretningsområder eller typer virksomheter klausulen er ment å omfatte, samt eventuelt geografisk område den er begrenset til.

Redegjørelsesplikten utløses enten ved at arbeidstaker ber om slik redegjørelse, eller ved at ansettelsesforholdet sies opp av en av partene. Avhengig av hvilken part som sier opp ansettelsesforholdet gjelder det ulike frister for når redegjørelse skal skje. Ettersom vi ikke har mer informasjon om bakgrunnen, går vi ikke nærmere inn på dette nå.

Det er viktig å være oppmerksom på at redegjørelsesplikten er å anse som et absolutt gyldighetsvilkår for en konkurranseklausul. Det medfører automatisk ugyldighet dersom kravet ikke er oppfylt, så dersom dere ser behov for å bruke klausulen er det derfor veldig viktig at dette følges opp raskt.

Dette er konkurranseklausul

(1) Med konkurranseklausul menes en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør.

(2) En konkurranseklausul kan bare gjøres gjeldende så langt det er nødvendig for å ivareta arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse. Klausulen kan ikke i noe tilfelle gjøres gjeldende lenger enn ett år fra opphør av arbeidsforholdet.

(3) Konkurranseklausul må inngås skriftlig for å være gyldig.

(4) En konkurranseklausul kan ikke gjøres gjeldende ved oppsigelse fra arbeidsgiver, med mindre oppsigelsen er saklig begrunnet i arbeidstakers forhold. Det samme gjelder dersom arbeidsgiver på grunn av mislighold av forpliktelser i arbeidsforholdet har gitt arbeidstaker rimelig grunn til å avslutte arbeidsforholdet.

(5) Arbeidsgiver kan på ethvert tidspunkt mens arbeidsforholdet består, skriftlig si opp en konkurranseklausul. Oppsigelse kan likevel ikke skje i den perioden arbeidsgiver er bundet av redegjørelse etter § 14 A-2 femte ledd. Etter arbeidsforholdets opphør kan arbeidsgiver og arbeidstaker inngå skriftlig avtale om at en konkurranseklausul ikke lenger skal gjelde.

(6) En konkurranseklausul faller bort dersom kravet til redegjørelse etter § 14 A-2 ikke blir oppfylt.

Krav til redegjørelse: Ved skriftlig forespørsel fra arbeidstaker skal arbeidsgiver innen fire uker gi en skriftlig redegjørelse for om og i hvilken grad en konkurranseklausul vil bli gjort gjeldende. Arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse skal i tilfelle fremgå av redegjørelsen.

Kilde: Arbeidstilsynet

Powered by Labrador CMS