norsk industri

Regjeringen vil videreutvikle sirkulær økonomi som et tverrgående satsningsområde i det næringsrettede virkemiddelapparatet. Dette støtter vi, skriver Stein Lier-Hansen.

God strategi for sirkulær økonomi

Ventetiden er over. Før sommeren la Regjeringen frem en ny nasjonal strategi for sirkulær økonomi. I sum har industrien grunn til å være fornøyd med strategien.

Publisert Sist oppdatert

Effektiv utnyttelse av ressurser er essensen i en sirkulær økonomi. Vi må skape mer verdi ved bruk av mindre ressurser. Når presset på naturressursene øker må også ressurser og råvarer brukes mer effektivt. For industrien innebærer en satsning på sirkulær økonomi nye forretningsmuligheter.

Regjeringen vil legge til rette for at norsk industri kan produsere sirkulære produkter for lavutslippssamfunnet. I dette ligger blant annet økt materialgjenvinning av avfall, lønnsom bruk av resirkulerte råvarer, utvikling av sirkulære verdikjeder, samt digitalisering og teknologiutvikling.

For prosessindustrien er det lovende at Regjeringen vil etablere et eget program for klyngesamarbeid innen sirkulær økonomi over hele landet, støtte opp om utvikling av økt kunnskap om industriens materialstrømmer og utvikle markeder for bruk av resirkulerte råvarer.

Vi vet at samarbeid om utnyttelse av industriens biprodukter og avfall ofte skjer med utgangspunkt i industriparker og -klynger. Satsing på klyngene er et derfor et svært viktig tiltak for sirkulær økonomi i industrien.

Store deler av rammebetingelsene for en sirkulær økonomi utvikles i Europa. Dette gjelder for eksempel krav til mer miljøvennlige produkter, økt materialgjenvinning av avfall, mer ressurseffektiv industriproduksjon og rammeverk for bærekraftig finans.

Den nye strategien synliggjør godt hvordan Norge deltar i det felleseuropeiske arbeidet og poengterer viktigheten av at EU-regler som blir gjeldende for Norge tar hensyn til norske konkurransefortrinn slik at norsk industri får konkurransedyktige rammevilkår.

Dette er bra. Her er det avgjørende at norske myndigheter og industrien deltar aktivt og samarbeider om å ivareta norske interesser i det europeiske arbeidet.

I strategien heter det at Regjeringen vil utvikle en sirkulær verdikjede for batterier i Norge og vurdere å knytte seg til EUs såkalte IPCEI-program innen batteriteknologi. IPCEI står for "Important Projects of Common European Interest".

Dette er europeiske støtteprogrammer for innovative prosjekter på utvalgte industrielle områder som krever koordinert innsats. Prosjektene skal fremme investeringer og styrke Europas konkurranseevne.

Regjeringen vil også ta stilling til deltagelse i flere ICPEIs. Her kan vi ikke være tydelige nok: Dette er avgjørende for norske industribedrifter. Vi må være med i EUs IPCEI-prosjekter for batterier og andre grønne verdikjeder der Norge har forutsetninger for å lykkes.

Til slutt: Regjeringen vil videreutvikle sirkulær økonomi som et tverrgående satsningsområde i det næringsrettede virkemiddelapparatet. Dette støtter vi.

Sirkulær økonomi er en sentral del av lavutslippssamfunnet og må få en større plass i virkemiddelapparatet. Men, strategien kommer likevel til kort når det gjelder konkrete tiltak som gir risikoavlastning for utvikling av nye sirkulære produkter og produksjonsprosesser.

Førstegangsinvesteringer i ny teknologi har høye kostnader. Vi trenger derfor dedikerte støtteprogrammer innen sirkulær økonomi, både hos Enova og Innovasjon Norge. Dette må inkludere støtte til utvikling og kommersialisering av teknologi som bidrar til effektiv ressursutnyttelse, reduserte forurensende utslipp og mer miljøvennlige produkter og kjemikalier.

Vi er glade for at myndighetene vektlegger god dialog med bredden av industrien om mulighetene for å realisere bærekraftig verdiskaping og en sirkulær økonomi. Vårt klare mål er at norsk industri skal videreutvikle posisjonen som verdens grønneste og mest foroverlente. Vi er klare til å levere!

Powered by Labrador CMS