ukeforum

Industrien satser sirkulært

Norsk Industri har lagt frem en ny rapport som beskriver muligheter for prosessindustrien i en sirkulær økonomi, skriver Stein Lier-Hansen.

Publisert Sist oppdatert

SYNSPUNKT I EU står sirkulær økonomi høyt på den politiske dagsorden. Dette innebærer blant annet økt utnyttelse av industriens sidestrømmer til nytt råstoff, mer ressurseffektiv produksjon, økt resirkulering av avfall, samt utvikling av produkter som enkelt kan oppgraderes, brukes på nytt og, til slutt, resirkuleres.

Ett av norske industribedrifters konkurransefortrinn er høy ressurseffektivitet. I 1996 genererte prosessindustrien 16 % av mengden ordinært avfall i Norge. I 2008 var andelen 10 % og i dag anslås prosessindustriens andel av avfallsmengdene til cirka 3 %. Samtidig har verdiskapningen i prosessindustrien ligget stabilt på rundt 45 mrd. kroner i året. Dette er en industriell suksesshistorie.

Industrien har altså kommet langt, men vi vil raskt videre. Det jobbes med langsiktige utviklingsløp med sikte på avfallsreduksjon og økt gjenvinning. Men, til tross for forventet teknologiutvikling, bedre ressursutnyttelse av sidestrømmer og økt utsortering av avfall til materialgjenvinning er det viktig å erkjenne at forbrenningsanlegg og deponi vil være en del av vår nødvendige infrastruktur i fremtiden.

Norsk Industri har lagt frem en ny rapport som beskriver muligheter for prosessindustrien i en sirkulær økonomi. Samtidig har regjeringen startet opp arbeidet med å utarbeide en nasjonal strategi på området. Dette vil gi industrien drahjelp til å satse ytterligere på gode miljø- og prosessforbedringer.

Vi har konkludert med at følgende tiltak er svært viktige for prosessindustrien:

1.Harmonisering og forenkling av europeiske avfallsregler

Hvorvidt et materiale er et biprodukt eller et avfall avgjøres gjennom fortolkning av europeiske kriterier. Det er nødvendig at EUs definisjoner tas inn i norsk regelverk og at reglene praktiseres likt.

2.Fortsatt god dialog mellom miljømyndighetene og prosessindustrien

Sidestrømmer fra industrien som ansees som biprodukter er ofte gjenstand for større etterspørsel og enklere å omsette enn dersom sidestrømmene defineres som avfall. Det er viktig at handlingsrommet i regelverket utnyttes slik at det legges til rette for økt utnyttelse av prosessindustriens sidestrømmer.

3. Økt etterspørsel etter miljø- og ressurseffektive produkter

Miljøvennlige produktvalg er en sterk driver i en sirkulær økonomi. Vektlegging av miljø ved offentlige innkjøp gir mulighet for vekst for norsk industri, som allerede kan vise til lavt miljøfotavtrykk for sine produkter.

4.Økt satsning på næringsrettet FoU

Økt satsing på næringsrettet FoU innen sirkulær økonomi må inngå i regjeringens nye strategi. Forskningsområder som er viktige er utvikling av miljøvennlige produkter, økt ressursutnyttelse av biprodukter, teknologi for materialgjenvinning og effektive løsninger for å resirkulere sjeldne metaller.

5.Tilrettelegging for samarbeid i industrien

Myndighetene må støtte samarbeid og bidra med risikoavlastning for industribedrifter som tar sikte på å utnytte ressursene i egne eller andres sidestrømmer. Samarbeid i industriklynger eller - parker er et godt utgangspunkt for dette.

Dersom regjeringen bidrar med gode tiltak på disse områdene vil prosessindustrien levere på økt ressurseffektivitet - også i fremtiden. Det er bra for konkurranseevne, verdiskaping, arbeidsplasser og miljø.

Powered by Labrador CMS