Samfunn

Oljetanker i Antwerpen.

Norsk velferd avhengig av (oljesmurt) eksport

NHO er bekymret for norsk eksport. Med rette, ifølge ny rapport. Olje og gass står for 42 prosent av den samlede eksporten.

Publisert Sist oppdatert

Når NHO drar i gang sin årlige konferanse-seanse i morgen, onsdag, er temaet «Vi og verden». Og det er først og fremst handel og eksport NHO har i tankene, når arbeidsgiverorganisasjonen inviterer eliten til treff i Oslo Spektrum. NHO ser med bekymring på at enkelte innen fagbevegelsen og det politiske Norge (nok en gang) har begynt å snakke høyt om at Norge bør vurdere sin EØS-tilknytning.

Foto Administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO . (Vidar Ruud / NTB scanpix)

– Tallene er utvetydige. Europa er vår aller viktigste handelspartner, 75 prosent av alt vi eksporterer kjøpes av Europa, derfor er det så utrolig viktig at vi verner om EØS-avtalen, med de regler og rammer som gir oss denne tilgangen, sa Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO på en pressekonferanse tirsdag.

Eksport gir arbeidsplasser

Tallene han viser til kommer fram i en rapport NHO har bestilt i forbindelse med konferansen. Analysebyrået Menon har kartlagt Norges vare- og tjenesteeksport fra norske fylker og for utvalgte kommuner, og beregnet hva eksportaktiviteten betyr for sysselsettingen.

Eksport legger derfor grunnlag for en betydelig del av verdiskaping og sysselsetting i hele Norge, konkluderer rapporten.

Menons beregninger viser at eksport utenom olje og gass i 2017 la grunnlag for omkring 465.000 sysselsatte. Det utgjør om lag 25 prosent av alle sysselsatte i norsk næringsliv. Legger man til sysselsettingsvirkningene av petroleumsutvinningen, som i all hovedsak eksporteres, som SSB har beregnet til 170.000, legger eksporten totalt sett grunnlag for flere enn 600.000 arbeidsplasser.

Dette er harde fakta om norsk eksport, ifølge rapporten:

  • Norsk næringsliv eksporterer hovedsakelig til de 28 EU-landene, samt EFTA-landene Island og Liechtenstein.
  • 75 prosent av total norsk eksport gikk i 2017 til land i EU/EØS-området.
  • Storbritannia er det landet i verden Norge eksporterte mest til. Totale eksportinntekter fra Storbritannia i 2017 var på over 200 milliarder kroner.
  • Det er olje og gass Norge eksporterer mest av, også til EU/EØS. Men EU/EØS er også vårt desidert viktigste eksportmarked når en ser bort fra olje- og gasseksporten.

Menon beskriver også den nye usikkerheten i internasjonal politikk, som kan få betydning for norsk eksport:

Etter en periode med stabilitet i internasjonale rammevilkår knyttet til handel, ser vi nå betydelige endringer, skriver analytikerne, og viser blant annet til at Storbritannia, det landet Norge eksporterer mest til, skal forlate EU/EØS i mars i år.

Samtidig er det klare tendenser til mer proteksjonisme globalt. USA har utfordret det internasjonale regelverket knyttet til internasjonal handel og for første gang på flere tiår er det reell fare for en større internasjonal handelskrig, skriver Menon.

Dersom denne utviklingen fører til økte tollsatser og redusert tilgang til viktige markeder vil det redusere grunnlaget for vår velferd, heter det i rapporten. Og selv om norsk næringsliv er svært omstillingsdyktig «er det en illusjon å tro at det skal gå smertefritt og uten at grunnlaget for velstand reduseres – enten det er permanent eller midlertidig».

– Denne rapporten viser først og fremst hvor mange norske bedrifter og arbeidsplasser over hele landet som er koblet sammen med resten av verden, og er avhengig av et marked utenfor våre landegrenser, sier Ole Erik Almlid

 

Oljesmurt økonomi

Foto Administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen legger fram nye investeringsprognoser for norsk sokkel. (Vidar Ruud / NTB scanpix)

Menon-rapporten viser med all tydelighet hvor avhengig Norge er av olje- og gassvirksomheten. Det samme har også sjeføkonomen i kommunenes interesseorganisasjon KS nylig påpekt. I en fersk analyse gir KS’ sjeføkonom Torbjørn Eika en vurdering av de økonomiske utsiktene ved inngangen av det nye året.

Eika er forsiktig optimist på kommuneøkonomien vegne, men er tydelig på at den avhenger av økt olje- og gassaktivitet: «Samlet sett fremstår det som svært sannsynlig at petroleumsnæringens investeringer vil øke klart fra 2018 til 2019, spørsmålet er hvor mye. Svaret er nokså avgjørende for den videre utvikling i norsk økonomi», skriver Eika, som konkluderer:

«Ringvirkningene av en slik utvikling vil også dra opp privat konsum og investeringene i mange næringer».

Kraftig olje-økning

Eika får sine bønner hørt. Tirsdag la Norsk olje og gass fram sine prognoser for kommende investeringer i sektoren. De prognosene tyder ikke akkurat på at oljeeventyret går mot slutten.

Oljeinvesteringene øker kraftig til 184,5 milliarder i 2019. I 2019-kroner er det 25 milliarder over SSBs anslag for 2018 fra november, viser prognosene fra Norsk olje og gass.

– Investeringene i oljevirksomheten ventes å øke kraftig framover, men det forutsetter at rammevilkårene forblir stabile, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass i sakens anledning.

Schjøtt-Pedersen advarer kraftig mot en politikk der man ønsker å fjerne noen av de skattefordelene oljeselskapene får ved letevirksomhet:

– Dersom det oppstår uklarhet om hvilke rammebetingelser som skal gjelde, vil store deler av disse investeringene kunne bli avlyst eller utsatt. Da vil investeringene kunne falle dramatisk. Det vil få konsekvenser for ti-tusenvis av arbeidsplasser og for statens inntekter, sier Schjøtt-Pedersen.

Powered by Labrador CMS