Samfunn

Økende lokal motstand mot sykehusplanen

Vest-Agder fylkeskommune ønsker å beholde akuttkirurgi ved lokalsykehuset. Det fremgår av høringssvaret som ble offentliggjort i dag.

Publisert Sist oppdatert

I nasjonal helse- og sykehusplan er det foreslått å legge ned døgnbasert akuttkirurgi ved flere av de minste lokalsykehusene, blant annet sykehuset i Flekkefjord.

Nå tar gruppelederne i Vest-Agder fylkeskommune til motmæle. I sitt høringssvar som ble offentliggjort i dag, skriver de at geografiske forhold, dårlig infrastruktur og nåværende kompetanse i regionen tilsier at dagens sykehusstruktur i Vest-Agder må opprettholdes:

Med grunnlag i et tydelig pasientfokus vil vi fraråde at lokalsykehus mister akuttkirurgi. Det vil bidra til at pasienter får et dårligere tilbud i sitt nærmiljø, lange reiseavstander, og beredskapen i forbindelse med større ulykker i sykehusets nærområde svekkes. Det vil også kunne bidra til rekrutteringsutfordringer, da sykehuset ikke oppleves som like attraktive å arbeide ved.(...) Vest-Agder fylkeskommune er ikke enig i regjeringens forslag om at akuttkirurgi kun skal forbeholdes sykehus med befolkningsgrunnlag 60 -80.000. Hovedregelen må være at alle somatiske sykehus innehar akuttfunksjon innenfor både kirurgi og medisin. Dette er grunnmuren i sykehusets akuttilbud. Et somatisk sykehus med akuttkirurgi vil styrke opplevelsen av trygghet hos mange fødende, spesielt 1.gangs fødende og ellers ved kompliserte fødsler.

I høringssvaret vektlegger gruppelederene at det så langt de vet, ikke er faglig belegg for å konkludere med at kvaliteten på mindre sykehus er dårligere enn på de større. De ønsker seg heller ordninger som kan bidra til å opprettholde og videreutvikle kvaliteten på de mindre sykehusene. Og de ser for seg at rullering av personell kan være en del av en slik løsning.

Nå ber de om at Stortinget skal avklare hva et lokalsykehus minimum skal inneholde. Dersom dette ansvaret legges til helseforetakene, kan resultatet bli gradvis nedbygging av avvikling av flere av dagens fullverdige lokalsykehus, advares det.

Powered by Labrador CMS