Annonse
Klyngen Arena Skog skifter navn til Woodworks og får nå støtte som Arena Pro-klynge. Foto: Lukasz Szmigiel
Nye næringsklynger

Tar opp åtte nye klynger i fornyet satsing

Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge har gjort endringer i klyngeprogrammet, slik at miljøene nå søker om å få status som Arena- eller Arena Pro-klynger. I tillegg kan de over tid kvalifisere seg som NCE, Norwegian Centreof Expertise.

– Disse klyngene vil øke verdiskapingen og innovasjonstakten på viktige områder som helse, klima, transport og energi. Vi ser fram til å følge klyngene videre, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

– Jeg vil gratulere de nye klyngene! Klyngeprogrammet har stor betydning for de bedriftene som er medsier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. - Vi vet at bedrifter som er med i klynger jobber mer på tvers, har høyere sysselsetting og økte salgsinntekter. De er med på å skape og trygge arbeidsplasser i hele landet.

Disse klyngene er fra i dag nye medlemmer:

Arena:

Construction City Cluster - samler bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen. Målet er å effektivisere bygninger og byggeprosesser, etablere nye samhandlingsformer og heve kompetansen. Klyngen har 37 medlemmer og planlegger å etablere kunnskapsparken Construction City i Oslo for å samle medlemmene og aktivitetene.

NOSCA Clean Ocean - NOSCA er et etablertnettverk med 27 medlemmer. Utgangspunktet er Bergen, men medlemmene er fra hele landet. NOSCA skal utvikle teknologi, tjenester, verdikjeder og markeder for detektering, klassifisering og håndtering av marint oljesøl, plastforsøpling og uønskede effekter av alger.

Marine Recycling Cluster - består av 19 medlemmer og samarbeidspartnere med utgangspunkt Vesterålen. Klyngen ønsker å vise vei til et renere verdenshav gjennom smart teknologi og bedre metoder. Det er et stort behov for produkter og tjenester som kan effektivisere marin opprydding og forebygge havforsøpling.

Autonomiklyngen - består av 23 virksomhetesom jobber med autonomi i hav. Her er forsknings- og utviklingsmiljøerkompetansemiljøer, teknologileverandører, komponent- og systemleverandører, investorer og innovative kunder. De ønsker å bidra til sikrere, mer effektive og presise operasjoner i havet,og mindre forurensing og klimaavtrykkKlyngen har utgangspunkt i Trøndelag.  

Arena Pro:

Norwegian Smart Care Cluster - har vært Arena-klynge i fem år og utvikler norsk helseindustri gjennom bærekraftige løsninger som gir bedre liv for brukerne og kostnadseffektive helse- og omsorgstjenester. 123 bedrifter og 19 offentlige aktører er medlem.Tyngdepunktet er i Stavanger, men medlemmene er fra hele landet og Danmark. 

The WOODWORKS! Cluster Arena skog skifter navn etter tre år som klynge og ønsker å ta en ledende rolle innen bioøkonomien. Klyngen legger spesiell vekt på hovedområdene bygg, trefiber og skogressurser. Klyngen utgjør en komplett verdikjede med vel 70 aktører som medlemmer og Trøndelag som base.

Norwegian Tunnel Safety Cluster - har også vært Arena-klynge i tre år og hadde utgangspunkt i tunellkompetanse i Stavangerområdet, sammen med sikkerhetskultur fra oljeog gassektoren. Klyngen satser nå på sikker, smart og bærekraftig transportinfrastruktur. Den har hatt kraftig vekst og er nå oppe i 109 medlemmer.  

Solenergiklyngen - målet er å skape vekst ved å utvikle og industrialisere solenergiløsninger i verdensklasse. Denne klyngen har vært Arena i tre år, og har medlemmer i hele Sør-Norge, men flest i Oslo og Akershus. Klyngen har 26 kjernemedlemmer.

I alt kom det inn 31 søknader om å bli tatt opp i klyngeprogrammet.

Fakta om klyngeprogrammet:
Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet finansierer programmet, mens Innovasjon Norge, i samarbeid med Norges forskningsråd og Siva, er ansvarlig for å drive det. For 2020 er det budsjettert med 189 millioner kroner til klyngeprosjektene.

Det er i alt 36 klynger med i programmet Norwegian Innovation Clusters.

Annonse
Annonse