Annonse
Connie Hedegaard og Idar Kreutzer foreslår også å samle innovasjonsarbeidet. Foto: NTB Scanpix

Vil samle innovasjonsarbeidet

I rapporten fra tospanns-utvalget Grønn konkurransekraft med Idar Kreutzer og Connie Hedegaard- fremmes det igjen forslag om å legge alle Siva Selskapet for industriveksts aktiviteter inn under Innovasjon Norge. 

Mens Innovasjon Norge er mest kjent for sine mange kontorer rundt om kring i ambassadene og støtteordninger til gründere, driver Siva utvikling og drift av såkalte næringshager, ofte i distriktene. Men begge har sitt utspring som distriktspolitiske virkemidler.

Håpet er at samling skal gi "bedre samkjøring mellom de ulike finansieringstilbudene i virkemiddelapparatet, raskere behandling og en større risikoappetitt".

Ideen om å samle de to har vært luftet flere ganger, senest i en rapport fra Oxford Research i mai som anbefalte på oppdrag av Nærings- og fiskeridepartement at innovasjonsaktivitetene samles på et sted.

Avventende stemning

Når forslaget nå luftes igjen i et såpass profilert utvalg som Grønn konkurransekraft, er det grunn til å vente at regjeringen vil ta forslaget seriøst, selv om det ikke er tatt med i noen av regjeringspartienes forslag til partiprogram.

Næringspolitisk talsperson i Høyre, Gunnar Gundersen, sier til Dagens Perspektiv at han kjenner til rapportens forslag, men at han ikke har noen kommentar utover det.

Innovasjon Norge forholder seg også taus:

– Vi har registrert anbefalingen fra utvalget. Vi velger å forholde oss til de valg våre eiere til sist gjør, og har ikke noen ytterligere kommentar til tematikken ut over det, sier Frank Langva, fungerende kommunikasjonsdirektør i Innovasjon Norge.

Altfor mye rapportering og kontrollrutiner som går på bekostning av dynamikk og innovasjonskraft

Siva kritisk til forslaget

Men Siva mener en overføring av deres oppgaver vil være feil. 
Kommunikasjonsdirektør i Siva, Roy Strømsnes. (Foto: Lasse Berre)

– Vi kan vanskelig se at en overføring av hele eller deler av Siva til Innovasjon Norge vil styrke det samlede virkemiddelapparatet og gi store samordningsgevinster, sier Roy Strømsnes, kommunikasjonsdirektør i Siva.

Han mener tvert imot at det er en styrke ved det norske nasjonale virkemiddelapparatet at det består av tre statlige aktører med ulike tilnærminger, verktøy og ansvarsområder.

Fremover vil regjeringens pågående arbeid med ny industrimelding, regionreform og utforming av et nytt kommunelandskap være av stor betydning for hvordan virkemiddelapparatet bør organiseres i fremtiden.

– Vi mener dette er en viktig kontekst, og at det neppe vil være hensiktsmessig å ta stilling til eventuelle organisasjonsendringer før ny industristrategi er formulert og regionreformen er på plass, sier Strømsnes.

Strukturen mindre viktig

Daniel Ras-Vidal i Abelia er daglig leder i Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge. Han tror ikke strukturen på virkemiddelapparatet er det avgjørende.

– FINs medlemmer er først og fremst opptatt av at alle de nasjonale virkemiddelaktørene er profesjonelle, resultatorienterte og ubyråkratiske. For oss er det ikke så viktig hvem som har ansvaret for programmer knyttet til inkubasjon, klynger, teknologioverføring eller tidligfasekapital, men at finansieringen er tilstrekkelig og resultatbasert, slik at tjenestene som ytes til gründere og bedrifter er best mulig, sier han.

I Oxford Research-rapporten ble det også slått fast at innovasjonsselskapene bør ha hovedansvaret for inkubasjon og entreprenørskapsrådgivning lokalt, mens det nasjonale virkemiddelapparatet i form av Innovasjon Norge og Siva bør være den sentrale finansieringskilden.

– Det som blir helt essensielt, er at Innovasjon Norge ikke bade finansierer og drifter tilsvarende programmer, slik at det oppstår utydelighet og suboptimalisering, noe som til en viss del er tilfelle i dag, sier Ras-Vidal.

Tungdrevet system

Samtidig sier han ikke nei takk til mindre byråkrati.

– Generelt er det altfor mye rapportering og kontrollrutiner som går på bekostning av dynamikk og innovasjonskraft i Norge, sier Ras-Vidal:

– Vi tror det er både ønskelig og mulig å nedskalere det nasjonale virkemiddelapparatet, og i stedet bruke større ressurser i det operative leddet ut mot gründerne og økosystemet som innovasjonsselskaper i hele landet representerer.

Ras-Vidal ser i hvert fall en klar fordel ved at Innovasjon Norge får et større ansvar for inkubatorer i Norge.

– Oppstartselskaper får lettere og mer sømløst tilgang på Innovasjon Norges internasjonale apparat og større muskler til å samarbeide mellom inkubatorer i Norge og utlandet, sier han.

Så er tanken at Siva lettere skal kunne prioritere sin rolle som eiendomsaktør.

Uinteresserte gründere

Mens planene legges for fremtidens virkemiddelapparat, pågår det et gründeropprør. En rekke mer eller mindre profilerte nyskapere har presentert 12 krav til politikerne for at betingelsene for entreprenørskap skal bli bedre i Norge. Ingen av kravene omhandler det eksisterende virkemiddelapparatet.

Seriegründer Tobias Bæck er en med mytteristene.

– Innovasjon Norge er flinke til å stimulere til vekst i den første fasen, men det vi ønsker er større grep for å bidra til å skalere vekstbedriftene i utlandet, sier han.

Et av kravene går ut på at det opprettes et eget godt forankret digitaldepartement.

– Kan det være en ny rolle for Innovasjon Norge?

– Det som er viktig, er at de som sitter på toppen også har god tilgang på pengesekken. Samtidig som de har den nødvendige kompetansen, sier Bæck.

Siva - Selskapet for Industrivekst SF

Siva ble etablert i 1968 og er en del av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Siva er statens virkemiddel for tilretteleggende eierskap og utvikling av bedrifter og nærings- og kunnskapsmiljø i hele landet, med et særlig ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene. Hovedmålet er å utløse lønnsom næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og kunnskapsmiljø.

Kilde: Siva

Annonse

Siva - Selskapet for Industrivekst SF

Siva ble etablert i 1968 og er en del av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Siva er statens virkemiddel for tilretteleggende eierskap og utvikling av bedrifter og nærings- og kunnskapsmiljø i hele landet, med et særlig ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene. Hovedmålet er å utløse lønnsom næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og kunnskapsmiljø.

Kilde: Siva

Annonse