Arbeidsliv

Vil vite mer om arbeidsskader blant arbeidsinnvandrere

Kunnskapen om arbeidsskader i norsk arbeidsliv er mangelfull - både når det gjelder omfang, årsaker og konsekvenser av dem. Det har Statens arbeidsmiljøinstitutt tenkt å gjøre noe med.

Publisert Sist oppdatert

­Den begrensede kunnskapen skyldes et grunnleggende problem fordi det per i dag ikke finnes gode, representative og komplette data på verken arbeidsulykker etter skadetype.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har derfor satt i gang et langtidsprosjekt som skal øke og forbedre kunnskapsgrunnlaget for arbeidsskader - i tråd med instituttets strategi.

Flest skader blant arbeidsinnvandrere

I den legges det blant annet vekt på å få et bedre datagrunnlag for arbeidsinnvandrernes arbeidsmiljø og helse. Også aldersgruppespesifikke problemstillinger skal belyses nærmere. Forskning og data fra tilsyn viser nemlig at utenlandske arbeidstakere som gruppe har en overhyppighet av arbeidsskader, opplyser STAMI.

Datagrunnlaget er imidlertid noe usikkert. Blant annet er det vanskelig å identifisere denne gruppen i de offisielle skadedataene fra Statistisk sentralbyrå (SSB), NAV og selvrapporterte data fra Levekårsundersøkelsen med tema arbeidsmiljø (LKU).

Resultatene av studien skal brukes i STAMIs arbeid med å overvåke arbeidsmiljøet.

Hensikten med prosjektet er å:

  • anslå forekomsten av arbeidsskader med forventede (prospektive) og komplette skadedata fra Oslo Legevakt.
  • undersøke risikofaktorer for og helsemessige konsekvenser av arbeidsskader, knyttet til for eksempel yrkes- og næringstilknytning, arbeidstidsordninger og tilknytningsformer.
  • undersøke forskjeller i skadeforekomsten etter landbakgrunn og hva som i tilfelle er årsakene til dette.

Ser på skadeutsatte næringer

Dessuten rettes det et spesielt fokus mot skadeutsatte næringer. Bakteppet er avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) som har et klart bransjefokus.

Dette for å kunne bedre kunnskapen om bransjer og sektorer som har størst potensial for å redusere ulykker og skader, og sykefravær og frafall som følge av dette. På denne måten skal prosjektet bidra til å nå de nasjonale målene for avtalen, understreker Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Dette krever imidlertid komplette skadedata på bransjenivå, noe vil kunne føre til en mer målrettet forebyggende innsats.

Foto Under prosjektarbeidet vil det bli fylt ut et skjema om samtlige arbeidsskadetilfeller som behandles ved Oslo Skadelegevakt i løpet av et år. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Nesten 6.000 arbeidsskader årlig

I prosjektet, som startet i januar 2020 og som varer til 2024, vil data fra Oslo Skadelegevakt bli brukt. Det fordi det behandles et stort volum av skadetilfeller der. I 2018 ble det registrert nesten 6.000 arbeidsskader.

Det betyr at skadene vil være representative, i hvert fall for Oslo-regionen, mener STAMI. Det vil også si at datagrunnlaget sannsynligvis vil gi tilstrekkelig robuste tall slik at det kan sies noe om skaderisikoen blant innvandrere.

En annen fordel er at det trolig vil være mulig å sammenligne resultatene med tidligere studier, gjennomført i 1973 og 2001.

Nøye kartlegging

Metoden for å kartlegge skadene er slik: Det fylles ut et skjema om samtlige arbeidsskadetilfeller som behandles ved Oslo Skadelegevakt i løpet av et år. Hver fjerde uke vil det bli samlet inn noe ekstra informasjon, innhentet ved personlig intervju av de skadde.

Spørreskjemaet, som benyttes i disse ukene, samler blant annet inn relevant informasjon om yrke og næring, fødeland (etter verdensdel, men med en litt mer detaljert inndeling av europeiske land – som for eksempel Øst-Europa), tilknytningsformer, arbeidstidsordninger og omstendigheter rundt skadetilfellet.

Prosjektet vil, som nevnt, ha særlig fokus på utenlandske arbeidstakere. De øvrige ukene skal alle journaler gås gjennom manuelt, og et enklere skjema fylles ut.

Korona-avbrutt

Datainnsamlingen startet altså 1. januar 2020, men måtte avbrytes i mars samme året da regjeringen innførte sentrale smitteverntiltak i kjølvannet av koronapandemien. Innsamlingen ble gjenopptatt i november 2021 og varer fram til slutten av oktober i år, ifølge STAMIs prosjektbeskrivelse.

Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet. Eksterne samarbeidspartnere er både direktoratet og Oslo Skadelegevakt.

Powered by Labrador CMS