energi

Olje- og energiminister Tord Lien med energimeldingen som ble lagt fram fredag.

Energimeldingen: klimatilpasning, men muligheter for utbygging i vernede elver

Publisert Sist oppdatert

Forsyningssikkerhet, klima og næringsutvikling må sees i sammenheng for å sikre en effektiv og klimavennlig energiforsyning. Det er hovedbudskapet i stortingsmeldingen om energipolitikk.

Meldingen ble lagt fram av regjeringen fredag. Her bekreftes det at ordningen med elsertifikater avvikles i 2021, samtidig som betydningen av den norske vannkraften understrekes.

– Jeg er svært glad for å legge fram en stortingsmelding om energipolitikken. Det er 17 år siden Stortinget sist fikk seg forelagt en bred gjennomgang av utviklingstrekk, status og perspektiver for den innenlandske energiforsyningen, sier olje- og energiminister TordLien (Frp).

Parisavtalen har befestet en internasjonal vilje til økt innsats for utslippsreduksjoner og forsterket arbeid med klimatilpasninger, ifølge departementet.

– De fornybare energiressursene og en velfungerende energisektor er konkurransefortrinn for Norge. Et godt fungerende kraftmarked er avgjørende for en effektiv og klimavennlig energiforsyning. Energipolitikken legger til rette for at vi kan bruke fornybar kraft til flere formål enn i dag, sier olje- og energiministeren.

Utviklingen av fornybar energi skal bli enklere

Regjeringen vil også gjøre saksbehandlingen enklere for dem som ønsker å bygge ut fornybar og klimavennlig energi. Blant annet skal åpenbart svake prosjekter få avslag tidlig i prosessen.

I dag må alle store vannkraftprosjekter gjennom en egen Samlet plan-vurdering før konsesjonsbehandlingen kan starte. Regjeringen foreslår å fjerne denne ordningen, ifølge stortingsmeldingen om energipolitikk.

– Det skal bli enklere å utvikle fornybar og klimavennlig energi. Regjeringen ønsker en mer effektiv konsesjonsbehandling av energiprosjekter uten at dette går på bekostning av kvaliteten. Blant annet foreslår vi å avvikle Samlet plan og innføre muligheten for tidlig avslag i vind- og vannkraftprosjekter, sier olje- og energiminister TordLien (Frp).

I tillegg vil regjeringen gjøre det klart hvilke geografiske områder som er godt egnet til vindkraft og hvilke som ikke er det. Dette vil føre til færre konflikter og dermed spare tid i konsesjonsbehandlingen, ifølge Olje- og energidepartementet.

Regjeringen kan åpne for utbygging i vernede elver

Det åpnes blant annet for vannkraftutbygging i vernede vassdrag. Argumenter for dette kan være samfunnsnytte eller hvis miljøkonsekvensene regnes som «akseptable».

– Vannkraften har vært en bærebjelke i utviklingen av det moderne Norge. I årene framover blir vannkraften enda viktigere. Behovet for fleksible energiløsninger øker i takt med omstillingene i energimarkedene, sier olje- og energiminister TordLien (Frp).

I hovedsak ligger verneplanen for vassdrag fast, blir det understreket. Men regjeringen åpner likevel for unntak.

«I særskilte tilfeller med stor samfunnsnytte og akseptable miljøkonsekvenser kan det være aktuelt å åpne for konsesjonsbehandling av vannkraft i vernede vassdrag. Eksempler kan være der en utbygging gir stor flomdempende effekt eller stor produksjon av regulerbar kraft», heter det i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS