Helse

ELDRE: Personer over 80 år utgjør omtrent 66 prosent av brukerne av institusjonsplasser i omsorgstjenesten.

Færre sykehjemsplasser i privat regi

Kommunene overtar flere sykehjemsplasser fra private tjenesteleverandører. I 2020 var mer enn ni av ti sykehjemsplasser i kommunalt eierskap.

Publisert Sist oppdatert

Ved utgangen av 2020 var det i alt nær 41.300 institusjonsplasser tilgjengelig i omsorgstjenesten. Det er en nedgang på vel 950 plasser eller 2,3 prosent fra 2015, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Sykehjemsplassene utgjør 95 prosent av det samlede antallet institusjonsplasser, med i overkant av 39.200 plasser. De resterende er fordelt på aldershjem, avlastningsboliger og barneboliger.

Færre private sykehjemsplasser

Siden 2015 har antallet sykehjemsplasser vært relativt stabilt, med en nedgang på vel 400 plasser (1,1 prosent) fram til 2020. Imidlertid har eierforholdene for disse plassene endret seg, ved at flere private sykehjemsplasser blir overtatt av kommunene.

Fra 2015 til 2020 har det blitt om lag 1.000 færre sykehjemsplasser med privat eierskap, en reduksjon på 22 prosent. Samtidig har antallet sykehjemsplasser med kommunalt eierskap økt med i overkant av 500 plasser til 35.800.

Dette betyr at 91 prosent av sykehjemsplassene i 2020 hadde kommunalt eierskap, sammenlignet med 89 prosent i 2015.

Flere eldre per sykehjemsplass

Personer over 80 år utgjør omtrent 66 prosent av brukerne av institusjonsplasser i omsorgstjenesten. Det blir stadig flere eldre i Norge, og fra 2015 til 2020 økte antallet innbyggere over 80 år fra 220.000 til 230.000.

I 2020 var det 6 innbyggere over 80 år per sykehjemsplass i Norge. Til sammenlikning var dette tallet 5,5 i 2015. Denne utviklingen, med noe økning i antall eldre per sykehjemsplass, har vært gjeldende for alle kommunestørrelser.

Det er de minste kommunene målt i innbyggertall som har den beste dekningen i plasser målt som sykehjemsplasser per innbygger over 80 år. I 2020 hadde kommuner med færre enn 2.000 innbyggere i gjennomsnitt 4,4 innbyggere over 80 år per sykehjemsplass.

Til sammenligning var det tilsvarende tallet for kommuner med 50.000 eller flere innbyggere 6,3.

Powered by Labrador CMS