Samfunn

Illustrasjonsfoto.

Lågaste fødselsoverskot sidan 1985

Publisert Sist oppdatert

Færre fødslar og fleire døde ga oss i årets tre første månader det lågaste fødselsoverskotet på 33 år, viser tal frå Statistisk sentralbyrå.

Vi blei 7.200 fleire i 1. kvartal og folketalet i Noreg er nå 5,3 millionar. Det blei født 400 færre barn og nær 300 fleire døde i 1. kvartal i år enn i tilsvarande kvartal i fjor.

Låg innvandring

Nettoinnvandringa er framleis låg. Tala viser at 13 300 flytta til Noreg i 1. kvartal og 7 900 flytta ut. Den låge nettoinnvandringa saman med det låge fødselsoverskotet ga oss låg folkevekst sett i høve til tala for nokre få år sidan.

Dei fire siste åra har veksten i folketalet minka i det første kvartalet i høve til året føre.

Akershus var det fylket som hadde den høgaste folkeveksten i dette kvartalet. Hovudstaden hadde også ein stor folkevekst.

I Oslo kom veksten hovudsakeleg frå eit stort fødselsoverskot medan veksten i Akershus hadde si årsak i stor netto innflytting spesielt frå andre stader innanlands.

Den høgaste netto innanlandske utflyttinga sett i høvet til folketalet hadde Finnmark og Sogn og Fjordane. Fem fylke hadde ikkje folkevekst: Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane, Telemark og Finnmark.

Ein finn framleis flest syrarar og polakkar på lista over utanlandske statsborgarar som har innvandra. Om lag 1 600 syrarar ble registrert som innvandra til Noreg i 1. kvartal. Talet for polakkar var om lag like høgt, men mange polakkar ble óg registrert som utvandra.

Powered by Labrador CMS