Annonse
138434385_br_fa.jpg
Vurderer ikke: Selv om foretaksnavnet er registrer i Registeret i Brønnøysund så kan det fremdeles hefte en usikkerhet med hensyn til bruksadgangen til markedt.

Derfor bør du registrere foretaksnavnet ditt som varemerke

Behandlingen for Foretaksregisteret er i all hovedsak av rent formell karakter hvor det kontrolleres at alle de nødvendige opplysninger i forbindelse med registreringen er gitt. I utgangspunktet gir en registrering av foretaksnavnet også bare en beskyttelse mot at andre får registrert et identisk foretaksnavn.

Bare de foretaksnavn som tilfredsstiller særpregskravene som finnes i varemerkeloven, har et vern mot liknende foretaksnavn og varekjennetegn. For å bli ansett som særpreget etter varemerkeloven, må foretaksnavnet bli oppfattet som et kjennetegn som tilhører én enkelt næringsdrivende, og det må ikke være beskrivende for den aktuelle virksomhet. Ved behandlingen av begjæringen om registrering, foretar ikke Foretaksregisteret noen vurdering av et slikt nytt foretaksnavns særpreg, og innehaveren vil derfor gjennom registreringen i Foretaksregisteret ikke ha fått noen klarlegging av foretaksnavnets vern i kraft av registreringen. Søkes foretaks­navnet også registrert som varemerke, og det aksepteres til registrering, vil vernet være klarere definert.

Ingen vurdering

Foretaksregisteret foretar heller ingen vurdering mot eventuelle liknende, registrerte foretaksnavn eller mot registrerte varemerker. Registreringen i Foretaksregisteret gir derfor ingen klargjøring av om foretaksnavnet kan brukes uten at det gjør inngrep i andres rettigheter. Det vil således også etter at registreringsprosedyren er avsluttet, hefte en usikkerhet med hensyn bruksadgangen i markedet. Innehaveren av det nyregistrerte foretaksnavnet kan bli møtt av protester fra innehavere av allerede etablerte rettigheter med påstand om at det aktuelle foretaksnavnet krenker slike rettigheter.

Ofte har innehaveren av det nyregistrerte foretaksnavnet brukt betydelige ressurser etter at registreringen fant sted, på å forberede lanseringen av det nye foretaket og dets virksomhet i form av bl.a. reklamemateriell, brevpapir, osv., og kanskje er foretaksnavnet også blitt registrert som domenenavn. I en slik situasjon er det meget uheldig å måtte endre foretaksnavn etter protest fra andre rettighetshavere. Søkes foretaksnavnet registrert som varemerke, vil Patentstyret vurdere forvekselbarheten mot eksisterende varemerkerettigheter, og, på oppfordring gjennom en eventuell innsigelse, også mot registrerte foretaksnavn.

Er ikke foretaksnavnet også registrert som varemerke, slik at særpreget og forholdet til eldre rettigheter er blitt vurdert av en kompetent myndighet, vil det ved en konflikt hvor spørsmålet om forvekselbarhet med eldre rettigheter blir reist, være opp til den aktuelle domstol å vurdere disse spørsmål. Mulighetene for å vinne fram vil da fullt ut være beroende av denne domstols evne til å foreta slike vurderinger, og de fleste domstoler har liten eller ingen erfaring med konflikter som gjelder foretaksnavn og varemerker.

Smale bransjeangivelser

Videre vil det ved registreringen av foretaksnavnet i Foretaksregisteret bare være mulig å registrere navnet for ganske smale bransjeangivelser. Det er denne bransjeangivelse i registreringen som senere alltid vil danne utgangspunktet for en forvekselbarhetsvurdering mot andres foretaksnavn og varemerker. Ved registrering av foretaksnavnet som varemerke, vil det kunne skje en registrering for en meget bredere angivelse av det beskyttelsesomfang som man ønsker å oppnå. Selv om det er bruksplikt for varemerker, har rettspraksis åpnet opp for at et slikt bredt vern kan opprettholdes selv om kjennetegnet ikke er brukt aktivt for alle de omfattede varer og/eller tjenester. Særlig hvis du ved registreringen av foretaket ser for deg muligheter for en utvidelse av virksomhetsområdet på et noe senere tidspunkt, vil du allerede gjennom en samtidig varemerkeregistrering av foretaksnavnet kunne sikre deg en beskyttelse som omfatter en slik utvidet virksomhet.

Sekundære kjennetegn

Ofte brukes en kortversjon av det registrerte foretaksnavnet også som kjennetegn for virksomheten. Dette kalles i foretaksnavneloven. for «sekundære kjennetegn». Slike sekundære kjennetegn kan ikke registreres i Foretaksregisteret. Vernet vil i en konflikt bero på om det sekundære kjennetegn skal anses å være «innarbeidet» i markedet. Dette er en skjønnsmessig avgjørelse hvor mange forhold vil spille inn. Ikke minst vil det være av betydning hvor lenge det sekundære kjennetegnet har vært i bruk. Videre vil vernet for et slikt sekundært kjennetegn kun være knyttet til den virksomhet det er innarbeidet for. Slike sekundære kjennetegn bør derfor helt klart registreres som varemerker når dette er mulig, idet dette gir et definert vern og muligheten for å få en bredere beskyttelse enn om bare det sekundære kjennetegnet tas i bruk i markedet.

Oppsummert gir en registrering som varemerke av foretaksnavnet og eventuelle sekundære kjennetegn som er avledet av dette, en klart bedre definert og bredere beskyttet rettighet. Erfaring har vist at mange næringsdrivende hadde vært bedre rustet i en senere konflikt hvis foretaksnavnet også hadde vært registrert i Varemerkeregisteret. Derfor bør du benytte denne registreringsmuligheten når det er mulig.

Eksperter fra Oslo Patentkontor skriver om hvordan du kan sikre bedriftens immatrielle verdier. Send spørsmål om patent, design- og varemerkebeskyttelse til kej@oslopatent.no

Annonse
Annonse