Annonse

Slik utvikler du strategien

Utvikleren hjelper bedriftsledelsen til å strukturere tankene når de skal finne ut hvor bedriften står i dag og hva den bør gjøre.

Etter litt drøvtygging på bedriftens utfordringer, skal man beskrive hvordan bedriften skaper verdier for kundene og eierne (forretningsmodellen). Siden dette dreier seg om e-strategi, skal de som deltar i prosessen også vurdere hvordan dagens e-løsninger støtter opp under forretningsmodellen.

Strategiutvikleren er mer detaljert og konkret enn det vi tar med i denne artikkelen. Stikkordsmessig nevner vi at den tar med faktorer som bedriftens plassering i verdikjeden, langsiktig mål og konkurransestrategi. Modellen er ikke så teoretisk som disse begrepene tyder på. Den er svært praktisk rettet, og man trenger ingen spesiell utdannelse for å bruke den. Bak et generelt og litt tomt begrep som «konkurransestrategi», skal man for eksempel konkret vurdere hvor smalt (nisje) eller bredt markedet er, hvordan bedriften skiller seg fra konkurrentene, hva den viktigste konkurransefaktoren er (for eksempel pris). Denne fasen rundes av med en vurdering av sterke og svake sider, og om det er en logisk sammenheng mellom de ulike elementene i forretningsmodellen.

STRATEGIEN

Neste skritt er å beskrive hvordan «e» kan støtte opp under dagens drift og sette opp mulige forretningsmodeller der «e» er et viktig element. Du får tips om hvilke kriterier du velger deg for den beste forretningsmodellen blant dem du har satt opp. Lønnsomhet og hvor lett forretningsmodellen er å gjennomføre er to kriterier. Andre stikkord i denne forbindelse er ulike markeders attraktivitet, hvor unik eller kundeorientert forretningsmodellen er og de ulike forretningsmodellene i forhold til konkurranse og lønnsomhet.

Utvikleren er laget slik at du kan legge informasjon inn på PC-en mens du følger utvikleren trinn for trinn. Dataprogrammet (utvikleren) behandler automatisk den informasjon du legger inn, og plasserer blant annet de strategiealternativer bedriften har utarbeidet i en firkantfigur, der «høy langsiktig lønnsomhet og enkel og gjennomføre» er øverst til høyre, mens motsatsen ligger ned mot venstre hjørne av firkanten.

E-LØSNINGER

Modellen gir deg også et rammeverk for å beskrive e-løsninger og hvordan de støtter opp under verdiskapingen i bedriften. Du tvinges til å klargjøre hva bedriften skal bli god på, og hva i bedriften som påvirkes mest av dette. Du ser lett sammenhengen mellom e-løsningen og verdiskapningen i bedriften. Rammeverket kan også brukes til å analysere hva konkurrentene gjør og kartlegge mulighetene i bransjen din.

Alt i alt vil strategiarbeidet ta 50 - 100 timer.

Annonse
Annonse