Samfunn

NVE peker på 13 områder som egnet for vindkraft

Publisert Sist oppdatert

I dag overleverte NVE sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land til olje- og energiministeren og til klima- og miljøministeren. I forslaget peker NVE ut 13 områder i Norge som de mest egnede for utbygging av vindkraft på land.

– Dette er ikke en utbyggingsplan for vindkraft, men en faglig gjennomgang for å peke ut de områdene i Norge som er mest egnet for vindkraft når man tar henyn til miljø- og samfunnsvirkninger. Fra opprinnelig 43 analyseområder har vi landet på 13 områder som vi mener er de mest egnede, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Foto

De røde områdene anses som de minst egnede områdene for vindkraft. Illustrasjon: NVE.

Forslaget til nasjonal ramme for vindkraft på land er basert på et bredt og omfattende samarbeid med en rekke etater og fagmiljøer for å vurdere vindkraftens virkning på samfunn og miljø. Samarbeidet har resultert i et omfattende kunnskapsgrunnlag om virkningene av vindkraft.

– Det er gjort et omfattende og grundig arbeid med å analysere en rekke områder, og de utpekte områdene er spredt over hele landet. Nesten ingen ligger helt ute ved kysten eller på høgfjellet. Også i de utpekte områdene vil det være store arealer som er uaktuelle for vindkraft. Konsesjonsprosessene framover vil være minst like grundige og strenge som i dag, understreker Lund.

13 områder vurdert som mest egnet

I arbeidet med rammen har NVE gjort en analyse av Norges landareal. Områder som av ulike grunner ikke egner seg for vindkraft, er blitt ekskludert underveis i prosessen. At et område ikke regnes som egnet, kan bero på så ulike faktorer som manglende mulighet for tilknytning til strømnett, påvirkning på dyreliv, landskapsvern, eller at det ikke blåser nok. 43 områder er blitt analysert grundig, og på grunnlag av disse analysene er nå 13 områder vurdert som mest egnet for vindkraft.

Helhetlig kunnskapsgrunnlag

I samarbeid med andre fagmiljøer og nasjonale etater, har NVE utarbeidet et omfattende kunnskapsgrunnlag om virkningene fra vindkraft. Det er utarbeidet 21 temarapporter som redegjør for virkninger av vindkraftutbygging, som for eksempel villrein, fugler og reiseliv. Miljødirektoratet og Riksantikvaren er ansvarlige for ni av rapportene, og NVE har hatt ansvar for de resterende.

I arbeidet med forslag til ramme har NVE fått innspill fra både interesseorganisasjoner og nasjonale, lokale og regionale myndigheter. Det er lagt til grunn at Olje- og energidepartementets høring av forslaget skal være hovedverktøy for involvering av lokale og regionale myndigheter og organisasjoner.

Erstatter ikke konsesjonsbehandling

Den nasjonale rammen for vindkraft skal ikke erstatte dagens konsesjonsbehandling. Forslaget til ramme skal heller ikke forstås som en plan for hvor det skal bygges vindkraft i fremtiden, men er en vurdering av hvilke områder som egner seg best. Innenfor de områdene som er utpekt som mest egnet, er store områder allerede ekskludert.

I henhold til oppdraget skal det være vanskeligere å få konsesjon til bygging av vindkraftverk utenfor de utpekte områdene. NVE legger opp til at søknader i de mest egnede områdene proriteres.

Powered by Labrador CMS