Samfunn

Oslo og Akershus best vgs-kvalitet

Hvilket fylke du bor i og hvilken videregående skole du går på, kan ha mye å si for hvor gode resultater du oppnår i videregående skole.

Publisert Sist oppdatert

På oppdrag for Kunnskapsdepartementet har forskere fra Senter for økonomisk forskning (SØF) undersøkt hvor mye den enkelte videregående skole bidrar til det elevene lærer, og hvorvidt skolene bidrar til at elevene greier å fullføre videregående skole eller ikke. Forskerne har tatt høyde for at elevenes bakgrunn varierer mellom skolene, blant annet gjennom å kontrollere for karakterer fra ungdomsskolen og sosial bakgrunn, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Rapporten Skolekvalitet i videregående opplæring viser at det er store kvalitetsforskjeller mellom de videregående skolene i Norge. Det er forskjeller mellom skolene når det gjelder elevenes deltakelse, studieprogresjon og karakterer – etter at det er tatt høyde for ulikheter i elevenes bakgrunn, heter det.

Kvalitet i skolen

  • På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Senter for økonomisk forskning (SØF) laget rapporten Skolekvalitet i videregående opplæring.
  • Rapporten viser at det er store kvalitetsforskjeller mellom de videregående skolene i Norge.
  • Det er forskjeller i elevenes deltakelse, studieprogresjon, karakterer og fullføring. I beregningen av skolekvalitet blir det tatt høyde for at elevenes bakgrunn varierer mellom skolene når det gjelder blant annet karakterer fra ungdomsskolen og sosial bakgrunn
  • Forskerne har utviklet et sett med syv enkeltindikatorer, og et samlet mål på skolekvalitet. Fullført videregående opplæring på normert tid og elevenes eksamens- og standpunktkarakterer inngår i beregningen.
  • Skolekvaliteten måles på en skala fra 1 til 6. Rundt halvparten av de videregående skolene har en kvalitet som ikke er signifikant forskjellig fra landsgjennomsnittet som er på 3,1.

– Det er i dag altfor store forskjeller mellom skoler og fylker når det gjelder hvor mye elevene lærer og andelen som fullfører. Målet må være at alle elever skal ha de samme mulighetene til å lykkes, uavhengig av hvor de bor og hvilken skole de begynner på, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Skolekvaliteten varierer mye mellom fylkene. Ifølge undersøkelsen har skolene i de tre nordligste fylkene samlet sett lavere kvalitet enn resten av landet. Skoler i Oslo og Akershus har ifølge forskerne den beste skolekvaliteten. Det er også store kvalitetsforskjeller mellom videregående skoler innad i mange fylker, skriver KD.

Ny stortingsmelding om skolen

I 2017 skal regjeringen legge frem en ny stortingsmelding om norsk skole. Forskjeller i skolekvalitet mellom fylker, kommuner og skoler blir et viktig tema.

– Vi ser i dag systematiske forskjeller mellom skoler, fylker og kommuner når det gjelder hvor mye elevene lærer. For lite læring for elevene bør få konsekvenser. Vi må spørre oss om vi trenger en tydeligere og mer langvarig oppfølging av skoler der elevene over tid lærer for lite, sier kunnskapsministeren.

Powered by Labrador CMS