Annonse

Kommunene sliter med å rekruttere helsepersonell

Tre av fire norske kommuner varsler om at det er ganske eller meget utfordrende å få rekruttert sykepleiere – og problemet øker.

Ledelse i Kommune-NorgeI skvis mellom handlingsrom og stortingssal

Hver gang kommunenes interesseorganisasjon KS får anledning, maser de om at «statlig detalj­styring svekker det lokale handlingsrommet i kommunene». Nå viser en fersk undersøkelse at KS har rett.

Kommune-NM som bestilt

KS er skarpe i kritikken av NHOs Kommune-NM. Kåringen gir mye oppmerksomhet, men bidrar lite til faktisk næringsutvikling, er dommen. Frykten er at NHO får definisjonsmakten over hva som er en «god kommune».

Arendalsuka 2019

Innovasjon i Kommune-Norge– Kommunale ledere mangler et tydelig mandat

«Alle» vet at kommunene må gjøre ting annerledes for å møte megatrender som klimakrav og eldrebølge. Men så lenge lederne ikke har et tydelig mandat, blir det svært vanskelig å endre seg, mener BI-forsker.

Streik i Oslo, løsning for resten av kommunene

Akademiker-streik i Oslo, løsning i resten av kommunene og fortsatt mekling i staten.

KS er positiv til bransjesatsing for få ned fraværet

Kommunenes organisasjon KS er fornøyd med at barnehage og sykehjem er utpekt som prioriterte bransjer i en ny IA-satsing for redusert sykefravær.

Espen Barth Eide– Ideen om arealnøytralitet bør utredes nærmere

KS mener et prinsipp om arealnøytralitet er «rigid». Norsk industri sier andre tiltak vil virke bedre, mens MDG ikke går inn for det i sitt program. Aps mann i miljøkomiteen er imidlertid ikke avvisende.

AAPMæland erkjenner uklarhet om kompensasjon til kommunene

Kommunalminister Monica Mæland erkjenner at hun kan ha bidratt til forvirring om kompensasjon til kommunene for økte utgifter etter AAP-endringer, skriver Kommunal Rapport.

Utenfor-regnskap skal styrke innsatsen mot utenforskap

KS arbeider med et regnskap som vil vise hvor mye kommuner og samfunn kan tjene på å forebygge utenforskap. Utenfor-regnskapet vil bli lansert 7.mai.

Strid om kommunenes inkluderingsansvar

KS avviser at kommunene bør ha et spesielt ansvar for å skaffe arbeid til funksjonshemmede. Fordomsfullt og ambisjonsløst, mener generalsekretær Lilly Ann Elvestad i FFO.

Sosialt entreprenørskapKommunene mer skeptiske til å kjøpe av eksterne

Sosiale entreprenører når sjelden opp i kampen om offentlige anbud. I bakgrunnen truer stempelet som velferdsprofitør. – Prøv samvirkemodellen, sier leder i Samvirkesenteret, May Woldsnes.

KSVil ha mer forskning på kommunale helse- og omsorgstjenester

Kommunene vet ikke nok om hvordan de skal gi gode nok helsetjenester til innbyggerne sine fremover. De trenger mer kunnskap, mener direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS, Kristin Weidemann Wieland.

Økte helseutgifter– Kan bli kritisk for kommuneøkonomien

KS har lenge advart mot kostnadsutviklingen innen helse- og omsorgstjenester. Nå ser vi konsekvensene: I 2018 var aktivitetsveksten i kommunene sterkere enn inntektsveksten.

Arbeidsgivere vil ikke ha naturvitere og realister

Mens akademia mener behovet er enormt, kontrer Abelia-sjefen med at utdanningsinstitusjonene ikke «evner» å tilpasse seg markedet.

Stadig flere fastleger på kommunal fastlønn presser hovedmodellen for finansiering av fastlegeordningen. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

Leger på fastlønn skviser fastlegemodellen

Fastlegene skal som hovedregel være næringsdrivende. Modellen utfordres av stadig flere fastleger på kommunal fastlønn. Finansieringen blir sentral når fastlegeordningen nå skal evalueres.

Store endringer i ny IA-avtale

Presenteres i dag.

IntegreringsstrategienDyre nye tiltak - og ingen nye penger

– De viktigste tiltakene i strategien er også de dyreste for kommunene å utføre, sier Helge Eide i KS. Strategien bruker ordet «styrke» 90 ganger.

KS-sjefen– Nødvendig å granske Tolga-saken

KS' styreleder Gunn Marit Helgesen støtter regjeringens krav og mener det er nødvendig med en granskning i Tolga-saken.

Statsbudsjettet siste fire årKommunene har tatt 1 milliard mer av regningen for de aller svakeste

Ved å øke kommunenes egenandel i finansieringen av såkalte ressurskrevende tjenester, har regjeringen påført kommunene mer enn 1 milliard i økte kostnader i løpet av fire år.

StatsbudsjettetVeksten i kommunenes frie inntekter er den laveste på seks år

De ekstra pengene kommune-Norge får å rutte med i statsbudsjettet, blir raskt spist opp av kutt og renteøkninger, mener KS.

KS vil fjerne tidlig pensjon for flere yrkesgrupper

Yrkesgrupper som politimenn, sykepleiere og brannmenn kan gå tidligere av med pensjon på grunn av særaldersgrense. Ordningen er utdatert, mener KS.

Kommunesektoren mister lærere og sykepleiere

13 prosent av lærerne og drøyt 11 prosent av sykepleierne som var ansatt i norske kommuner har sluttet de siste fire årene.

Dette får de nye regionene ansvar for

Folk og ressurser skal flyttes fra direktorater og andre virkemiddelapparat. Her er listen med oppgaver for de nye regionene.

KS om regionreformenRegjeringen går med museskritt

Dersom fylkeskommunene reelt skal styrkes, må oppgavene til de nye regionene bli flere og tydeligere, mener KS.

Helsesektorens behov for folk skviser alle andre sektorer

En ny analyse avdekker behov for 40.000 nye årsverk i kommunene fremover: 38.000 eller 95 prosent av disse er i helse- og omsorg.

DP i Silicon Valley

Klimaministeren– Det er ikke et alternativ å ikke nå klimamålene

San Fransisco: Ola Elvestuen sier at klimasamarbeidet Norge har med delstaten California ikke har noe å gjøre med hvem som er president i landet.

KommuneneMer hjemmetjenester og egenmestring

Ny undersøkelse viser en kommende omlegging i helse- og velferdssektoren hvor flere vil bli boende lenger hjemme.

180 millioner skiller legene og staten

Helseministeren mener staten har strekt seg langt for å imøtekomme fastlegenes krav. Likevel er det 180 millioner kroner som skiller partene.

Kommunene subsidierer fastlegeordningen

– Dette understreker hvor viktig evalueringen av ordningen er, sier Gunn Marit Helgesen.

Tar barna ut i streik

Foreldre over hele landet tar fredag barna sine ut i streik fordi de mener bemanningsnormen i barnehagene er for dårlig.

KommunetopperBemanningsnormer dreper det lokale selvstyret

– Dette er øremerking på en ny måte, sier direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide. Kommune-Norge er pålagt nye bemanningskrav både i barnehagene og i skolen de siste årene. Nå frykter de at helsesøstertjenesten og barnevernet står for tur.

Fastlegene får stadig kortere pasientlister

Unntaket er Oslo, der listene er blitt lengre.

Nytt partnerskap for rådmennLegger ny grunnmur for kommunal innovasjon

Vil lære av Finland og leverandørprogrammet for innovative anskaffelser.

Digitalisering i kommuneneScorer dårligst på «brukeren i sentrum»

Brukerne blir for sjelden involvert direkte i utviklingen av digitale løsninger, viser en fersk rapport.

RegionutvalgetKS støtter overføring av oppgaver til fylkeskommunene

Vil ha samlet behandling i Stortinget.

Statsråden om Likestillingsombudets kritikk av BPA-ordningen– Kan være rom for forbedringer

– Jeg har merket meg anbefalingene fra Likestillings- og diskriminerings ombudet og ser at de treffer det som er en pågående debatt om hva BPA-ordningen er og hva den bør være.

Myteknusing?3 av 4 norske kommuner er innovative

74 prosent av norske kommuner sier de er innovative. 69 prosent av innovasjonen handler om nye arbeidsprosesser og ny organisering. 80 prosent er gjenbruk av andres ideer.

KS– Statlig finansiering av omsorgstjenester er ikke bærekraftig

Den foreløpige evalueringsrapporten fra forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenestene er klar.

KSNye legekrav kan svekke helsetjenesten i distriktene

Snart må alle legevakter ha minst én lege på jobb med spesialisering i allmennmedisin til en hver tid. Det kan svekke helsetjenesten i distriktene, mener KS.

KS ber Stortinget utsette maskinskattkutt

Budsjettstatus i kommune-NorgeBarnevern og kollektivtrafikk øker mest

Årets budsjettarbeid for norske kommuner og fylkeskommuner har vært det mest krevende på fem år.

KS-sjefen vil ha krafttak for digitalisering i ny regjeringsplattform

Etterspør samarbeid og spleiselag.

StatsbudsjettetKommune-Norge gjør opprør mot maskinskatt

I kveld samles 130 ordførere foran Stortinget for å demonstrere mot regjeringens forslag om å skrote den såkalte maskinskatten. KS oppfordrer samtidig 348 kommuner til å skrive under på protest-opprop.

Organisasjonsutvikling10 faktorer for felles kommune-suksess

– Alle ­kommunene vil ta samme medarbeider­undersøkelse i bruk.

UtfordrendeVanskeligst å rekruttere sykepleiere til kommunene

Bedre lønn, gode arbeidstidsordninger og flere heltidsstillinger er oppskriften på problemet, mener Norsk sykepleierforbundet (NSF).

Kommunene sliter med digitalisering

Omstilling, innovasjon og digitalisering skal ta Norge inn i fremtiden. Men kommunesektoren sliter med å realisere gevinstene av disse prosjektene.

Departementet – Kan spare 500 millioner på lokalt trepartssamarbeid

Forskning, fagbevegelse og lokalpolitikere anbefaler å formalisere trepartssamarbeid i norske kommuner. Departementet tror det kan gi store samfunnsøkonomiske besparelser.

Mer lokal makt i sikte for fagbevegelsen

På toppen av norsk samfunnsliv anses trepartssamarbeidet som en av de viktigste institusjonene for velferdsstatens eksistens. Gjennom de kommende omveltningene i kommune-Norge vil fagbevegelsen utvide sin innflytelse.

Mangler 4.000 sykepleiere– Kompetente unge kommer ikke gjennom nåløyet

Norge skriker etter flere sykepleiere. Samtidig har opptakskravene for å komme inn på sykepleierstudiet økt så kraftig at flere flinke unge ikke kom seg gjennom det trange nåløyet i høst.

KSSlakter Frps skatteforslag

Siv Jensen mener eiendomsskatten er unødvendig for norske kommuner, og vil fjerne denne. Det kan få store konsekvenser for kommune-Norge mener KS-leder Gunn Marit Helgesen.

Nye samarbeid for sosial innovasjon

KS og Ferd Sosiale Entreprenører har utviklet en veiviser som skal bidra til å konkretisere hvordan kommuner og sosiale entreprenører kan samarbeide.

Ny sjeføkonom til KS

Cand. Oecon Torbjørn Eika er ansatt som ny sjeføkonom i KS. Han kommer fra stilling som forsker i SSB og overtar stillingen fra Per Richard Johansen.

KS20 millioner til kompensasjon til kommunene

Kommuner som bygde opp apparat for å bosette mindreårige asylsøkere etter anmodning fra staten, får delvis kompensasjon for utgiftene i revidert nasjonalbudsjett.

Svekket avlastningstilbud– Vil gi dårligere tilbud til brukerne

KS sitt landsstyre frykter at kommunene, mot sin vilje, blir tvunget til å erstatte avlastning i hjem fra samme person med enten turnusbaserte ordninger eller avlastning i institusjon.

KSUtilstrekkelig og uryddig regionreform

Landsstyret i KS mener at regjeringens forslag til regionreform ikke ivaretar forventninger til og behov for å gi fylkeskommunene tilstrekkelige verktøy til å gi tilfredsstillende innhold i demokratireformen.

Skolens nye verdidokumentKS mener regjeringen overser barnehager og yrkesfag

Siste rest av det originale læreplanverket skal totalrenoveres. Men regjeringen makter ikke å skape et helhetlig rammeverk, mener KS.

Frivillighet– Kommunene må trekke seg tilbake og slippe styringen

Agderforskning har sett nærmere på hvordan man kan kartlegge hvilke ressurser som finnes i et lokalsamfunn og hvordan man kobler disse sammen.

– Norge har en lang vei å gå om alle kommuner skal ha en frivillighetspolitikk

Bare 41 kommuner i Norge har en frivillighetspolitikk med faste møter, forutsigbare rammevilkår og samarbeidsrelasjoner med frivillig sektor.

Revidert nasjonalbudsjettKS skuffet over regjeringen

Heller ikke i Revidert nasjonalbudsjett ble kommune-Norge hørt i sin bønn om kompensasjon for bosetting av enslige mindreårige flyktninger. – Skuffende, sier KS.

Fartsrekord?Full enighet i kommuneoppgjøret etter en drøy time

Første kravoverlevering i årets kommuneoppgjør ble gjennomført torsdag klokken 10. Etter en drøy time var alle parter enige. – Ingen her kan huske at noe slikt har skjedd før.

Annonse
Annonse
Annonse