Samfunn

Regjeringen gir Troms og Finnmark sekretariat

Pluss halvparten av nordområdemidler.

Publisert Sist oppdatert

– Vi tror regional tilpasning vil gi bedre og mer effektiv styring.

Det uttalte Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland da hun presenterte oppgavemeldingen til de nye fylkene.

Motstanden mot reformen har vært sterkest i Nord-Norge.

Regjeringen foreslår at Troms og Finnmark fylkeskommune får ansvar for om lag halvparten av midlene i tilskuddsordningen Arktis 2020, i nært samarbeid med Nordland.

Det skal også opprettes et sekretariat for regionalt nordområdeforum i Vadsø.

– Mange oppgaver foreslås nå flyttet fra staten til de nye fylkeskommunene. Slik får fylkeskommunene et mer helhetlig ansvar for viktige samfunnsoppgaver, som samferdsel, kompetanse og næringsutvikling. Regional tilpasning vil gi effektiv styring og bedre løsninger for innbyggere og næringsli, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

– Vi mener at dette vil gi en helt unik mulighet til å bli en global spydspiss i nordområdepolitikken, legger hun til.

Fortsatt er ikke alle oppgavene klare for å bli overført. Det pågår fortsatt mange utredning.

Det som er klart er at følgende oppgaver blir fylkeskommunale:

Oversikt over oppgaver til fylkeskommunene

Næringsutvikling og næringsrettet forskning

 • Oppdragsgiveransvaret for næringspolitiske virkemidler som i dag forvaltes av Innovasjon Norge (deler av etablerertilskudd knyttet til gruppe 1, mentorprogram og bedriftsnettverk) og Siva (næringshageprogrammet og inkubatorprogrammet). Det skal også utredes om reiselivssatsingen som i dag forvaltes av Innovasjon Norge skal overføres til fylkeskommunene.
 • Den helhetlige gjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet kan bidra til at ytterligere oppgaver som kan styrke fylkeskommunens rolle som næringspolitisk aktør flyttes til fylkeskommunene. Det skal særlig ses på utflytting av oppdragsgiveransvaret for virkemidler knyttet til småbedrifter og lokale/regionale formål.
 • Utrede om det er behov for endringer i organisasjons- og tilknytningsformen for de nasjonale virkemiddelaktørene, herunder SIVA og Innovasjon Norge.
 • Det er en målsetting å styrke de regionale forskningsfondene, RFF. Størrelsen av andelen RFF skal styrkes med, avklares etter en gjennomgang av de ulike nasjonale næringsrettede virkemidlene.
 • Styrke fylkeskommunenes rolle i å mobilisere og kvalifisere næringslivet til å investere mer i FoU, blant annet ved å vurdere FORREGION, RFF, ordningene med Nærings-ph.d, MABIT-ordningen og mobilisering til Skattefunnordningen.

Landbruk

 • Forvaltning av tilskudd til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket som i dag gjøres av fylkesmannen
 • Forvaltning av tilskudd til kystskogbruk som i dag gjøres av Landbruksdirektoratet
 • Ansvar for å utarbeide regionalt næringsprogram som i dag gjøres av fylkesmannen

Samferdsel

 • Ansvaret for de statlige fiskerihavnene som i dag ligger hos Kystverket
 • Kjøp av innenlandske flyruter som i dag gjøres av Samferdselsdepartementet
 • Tilskudd til ikke-statlige lufthavner som i dag forvaltes av Samferdselsdepartementet
 • Det tas sikte på å overføre støtteordningen for bredbåndsutbygging som i dag forvaltes av Nkom. Nkoms faglige rolle knyttet til tilskuddsordningen vurderes.
 • Den statlige tilskuddsordningen for utvidet TT-tilbud innlemmes, ansvaret overføres etter at ordningen har blitt finansiert som en nasjonal ordning.
 • Tilskudd til skredsikring av fylkesveger innlemmes i 2020.
 • Tilskuddet til gang- og sykkelveger langs fylkeskommunalt og kommunalt vegnett innlemmes i 2020.
 • Tilskudd til fiskerihavneanlegg innlemmes i 2020.
 • Fylkesdelen av sams vegadministrasjon.
 • Koordinering av kollektivtrafikken mellom fylke og stat utvides for å bidra til at begge parter når målsettingene innenfor kollektivområdet. Dagens samarbeidsavtaler mellom Jernbanedirektoratet og fylkeskommunen utvides til også å omfatte ruteendringsprosesser, herunder når og hvordan prosessen skal være, fylkeskommunen tar ansvar for dialogen med kommunene, produksjon av transporttjenester, utforming av krav til hele eller deler av tilbudet, byvekstavtale, avtale for øvrige deler av fylkene, samspillet mellom buss- og togtilbud og forpliktende samarbeide om ruteinformasjon.

Kompetanse og integrering

 • Utvidet ansvar for regional kompetansepolitikk.
 • Tydeliggjøre fylkeskommunens rolle i kompetansereformen.
 • Tilskudd til karriereveiledning som i dag forvaltes av Kompetanse Norge.
 • Utrede en endring av tilskudd til studieforbund, der deler av tilskuddene kan utbetales av fylkeskommunene.
 • Utrede om fylkeskommunene bør få en større rolle i samordningen av kompetansepolitikken for å bidra til økt sysselsetting og lavere ledighet.
 • Arbeidsmarkedstiltaket bedriftsintern opplæring (BIO) som i dag forvaltes av Arbeids- og velferdsetaten.
 • Utrede om ansvaret for opplæringstiltakene som forvaltes av Arbeids- og velferdseteten arbeidsmarkedsopplæring bør ses i sammenheng med fylkeskommunens ansvar for opplæring og grunnleggende kompetanseutvikling.
 • Tilskudd til etablereropplæring som i dag forvaltes av IMDi.
 • Tilskudd til mentor- og traineeordninger som i dag forvaltes av IMDi.
 • Tilskudd til jobbsjansen del B.
 • I arbeidet med integreringsstrategien vurderes det om ytterligere oppgaver kan overføres til fylkeskommunene.
 • Minoritetsrådgiverordningen vurderes overført etter at ordningen er videreutviklet og styrket
 • Fylkeskommunene skal utarbeide planer som også omfatter tiltak for å kvalifisere flyktninger og innvandrere til å møte regionale arbeidsmarkedsbehov
 • Utvidet ansvar for forsterket grunnopplæring til ungdom som mangler dette, slik at flere får reell mulighet for å gjennomføre videregående opplæring
 • Det skal utredes hvordan ressurser og kompetanse overføres fra staten til fylkene, slik at fylkene kan få ansvaret for bosetting internt i regionene og annen regional samordning av integreringspolitikken, innenfor rammen av nasjonal politikk. De nasjonale oppgavene som er lagt til regionskontorer skal bli værende i IMDi. IMDi beholder et nasjonalt ansvar for bosetting, sammen med ordningen med et bosettingsutvalg med representanter for kommune og stat. IMDi opprettholdes også som et nasjonalt fagorgan for integreringsområdet.

Kultur

 • Hagen-utvalgets forslag vurderes i den kommende kulturmeldingen. Et større fylkeskommunalt ansvar for kulturoppgaver varsles i denne meldingen.

Folkehelse

 • Tilskudd til friskliv, mestring og læring.
 • Tilskudd til tverrfaglig innsats på rusfeltet.
 • Midler i program for folkehelsearbeid som i dag forvaltes av Helsedirektoratet innlemmes i rammetilskuddet til fylkeskommunene etter programperioden.

Barnevern

 • Det utredes om en overføring av Bufetats oppgaver i barnevernet til fylkeskommunene vil gi et styrket tilbud til utsatte barn og familier. Målet er en styrking av innsatsen overfor barn som trenger disse tjenestene. Særlig skal det legges vekt på mulighetene for tidlig inngripen fra et bredt spekter av tjenester og på god tilgang i alle deler av landet til spesialiserte tilbud for dem med de mest komplekse behovene.

Styrking av Nord-Norge

 • Om lag halvparten av midlene i tilskuddsordningen Arktis 2030 som i dag forvaltes av Utenriksdepartementet, overføres til fylkeskommunene i Nord-Norge.
 • Forvaltning av tilskudd til kvensk språk og kultur overføres til Troms og Finnmark fylkeskommune.
 • Fylkeskommunenes involvering i planleggingen av gjennomføring av møter i Arktisk Råd sikres/styrkes og tydeliggjøres gjennom utarbeidelsen av målsetninger, regler og rutiner for samarbeidet mellom aktørene.
 • Det etableres et sekretariat for regionalt nordområdeforum i Vadsø.

Klima og miljø

 • Alle oppgaver hos fylkesmannen som innebærer politisk skjønn innenfor artsforvaltning, utenom truede arter og verneområdeforvaltning, er overført til fylkeskommunen.
 • Vannressursforvaltningen overføres ikke fra fylkeskommunen til staten.
 • Oppgaver knyttet til statlige sikrede friluftsområde som i dag utføres av fylkesmannen, samt deler av Miljødirektoratets forvaltningsansvar for de statlig sikrede friluftsområdene.
 • Oppgaver knyttet til Skjærgårdstjenesten som i dag utføres av fylkesmannen.
 • Oppgaver på kulturminneområdet som i dag utføres av Riksantikvaren. Deler av tilskuddsordninger til formål som inngår i ev. nye bevaringsprogrammer kan overføres etter inneværende programperiode som løper til 1.1.2020.
 • NVE skal konsultere fylkeskommunene og vektlegge fylkeskommunal planlegging i konsesjonsbehandlingen til utbygging av vannkraft på 1-10 MW og vindkraft over 1 MW/5 turbiner.

I tillegg er Kommunal- og moderniseringsdepartementet i gang med å styrke den regionale planleggingen. Fylkeskommunene skal involveres i utarbeidelsen av samfunnsmål for KVU-arbeidet i store statlige infrastrukturprosjekter.

Kilde: KMD

Powered by Labrador CMS