Samfunn

Kommunal- og moderniseringsminister Nicolai Astrup la denne uken frem innovasjonsmeldingen for offentlig sektor.

– Som salve for såre øyne

Dette blir mest krevende når offentlig sektor skal innoveres.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen aner mørke skyer i horisonten, offentlig sektor må tenke nytt igjen. Tirsdag la derfor kommunal- og moderniseringsminister Nicolai Astrup frem en rykende fersk stortingsmelding for innovasjon i offentlig sektor.

Meldingen er orientert rundt tre hovedprinsipper inspirert av OECDs erklæring for innovasjon.

 • Politikere og offentlige myndigheter må gi handlingsrom og insentiver til å innovere.

 • Ledere må utvikle kultur og kompetanse for innovasjon, der man har mot til å tenke nytt og lærer av feil og suksesser.

 • Offentlige virksomheter må søke nye former for samarbeid.

– Tenke det; ønske det, ville det med; - men gjøre det! Nei, det skjønner vi ikke.

− Å finne nye og smartere løsninger er ikke gjort gjennom ett enkelt grep. Det kan være små forbedringer som gjør hver enkelt ting litt enklere, smartere eller mer effektivt, men det kan også være store og radikale endringer som snur opp ned på hvordan oppgaver blir løst eller tjenester blir levert. Det som er viktig er at alle innovasjonene samlet sett sørger for at vi bevarer det vi setter høyest: Et bærekraftig velferdssamfunn også i fremtiden, sier Astrup.

Ti hovedgrep

I stortingsmeldingen lanserer regjeringen ti politiske hovedgrep for økt innovasjonsgrad i offentlig sektor:

 • jobbe for at rammebetingelsene for offentlig sektor gir handlingsrom og insentiver for innovasjon

 • utvikle et mer helhetlig og brukerrettet virkemiddelapparat for innovasjon i offentlig sektor

 • legge til rette for at offentlig sektor utnytter mulighetene digitalisering og ny teknologi gir for innovasjon.

 • støtte ledere i å bygge kultur for innovasjon som er preget av nysgjerrighet, åpenhet og mot

 • styrke samspillet mellom universitets- og høgskolesektoren, næringslivet og arbeidslivet, og legge til rette for at strategisk kompetanseutvikling i virksomhetene bidrar til innovasjonskompetanse i offentlig sektor

 • at offentlig sektor skal bruke forsøk og utprøving mer systematisk for å utvikle og ta i bruk innovative løsninger, og legge til rette for å omsette flere av de vellykkede forsøkene til varige løsninger

 • systematisere og spre erfaringer fra ulike former for samarbeid om innovasjon på tvers av forvaltningsnivåer, sektorer, næringsliv, forskningsmiljøer og sivilsamfunn

 • etablere et program for samarbeid mellom offentlig sektor og oppstartsselskaper og styrke virkemidlene for innovative anskaffelser

 • gjøre data og forskning mer tilgjengelig, og oppfordre til økt samarbeid mellom offentlig sektor og forskningsmiljøer om utvikling og spredning av innovasjon

 • videreutvikle metodikk, kompetanse og veiledning om gevinstrealisering av innovasjon, legge til rette for at gevinster av innovasjon synliggjøres og realiseres i form av bedre tjenester og budsjettbesparelser, og jobbe mer systematisk med spredning av løsninger og erfaringer

Krevende samarbeid

Skattedirektør Hans Christian Holte skal snart ta på seg toppjobben i Nav. Han har gjennom en lang karriere i det offentlige alltid ivret for innovasjon.

Det viktigste med meldingen for ham blir å søke nye former for samarbeid.

– Jeg vil som etatsleder være spesielt opptatt av det tredje hovedgrepet. Det dreier seg om offentlig sektor evner å få til digital transformasjon, det vil si virkelig benytte digitalisering til å endre arbeidsprosesser og relasjoner til omverdenen, heller enn å kun asfaltere krøtterstiene og automatisere det eksisterende, sier han.

Med forbehold om at han ikke har hatt tid til å studere stortingsmeldingen grundig, sier han til Dagens Perspektiv at det aller vanskeligste blir å forene de tre hovedprinsippene.

– Et spørsmål blir hvordan målstyringen klarer å absorbere det uforutsigbare i en mer utprøvende tilnærming til å løse oppgavene, sier han.

Ifølge Holte blir det også krevende å finne svar på hvordan man skal verdsette det tverrgående samarbeidet, som kjennetegnes av å gi og ta gevinster som kommer andre steder enn der det investeres.

Han påpeker videre at det ligger en utfordring i å matche en helt riktig smidig utviklingsmetodikk og selvstyrte team for digitalisering med Finansdepartementets kvalitetssikrings-regime for prosjektstyring.

Statens prosjektmodell stiller strenge krav til metodikk og kvalitet i utredningen av store statlige investeringsprosjekter som ikke alltid er enkle å forene med innovative metoder.

Tidsriktig og utfordrende

Professor ved NHH Tor Wallin Andreassen synes det er på sin plass med litt skryt. Han mener innovasjonsmeldingen er prisverdig, påkrevet og tidsriktig.

– Astrup som Digitaliseringsminister ble møtt med stor entusiasme i privat og offentlig sektor, og han fikk gjort mye på kort tid: Først en nasjonal AI-strategi og nå opphavet til innovasjonsmeldingen, sier han.

De tre hovedprinsippene for å fremme innovasjon i offentlig sektor får ham nesten på gråten.

– For en innovasjonsforsker er dette som salve for såre øyne. Men det er også svært utfordrende da det bryter 90-grader med etablert praksis, sier Andreassen og siterer fritt fra Ibsen: – Tenke det; ønske det, ville det med; - men gjøre det! Nei, det skjønner vi ikke.

Andreassen vil se innovasjonsmeldingen og AI-meldingen i sammenheng. Han ser for seg at teknologi, digitalisering og innbyggerdata vil kunne gi oss innovasjon i måten man skaper og leverer offentlige tjenester i stat, fylke, eller kommune.

Samtidig spår han at bruddet med gamle «forretningsmodeller» og innebygde strukturer, organisasjonskulturer og ledelsesprinsipper vil skape motstand hos mange – ikke bare ansatte, men politikere som ikke tenker lengre enn neste valg.

– Det er her Henrik Ibsen sitatet kommer til sin rett. Men det handler ikke primært om innovasjon for å høyne kvaliteten på leverte tjenester, men for å løse en underliggende produktivitets- og verdiskapingsutfordring, sier han.

To bølger

Ifølge innovasjonsprofessoren vil innovasjonene komme i to bølger, dersom man evner å gi slipp på tanken på offentlig sektor som skjermet og underlegge den samme krav til utvikling som man gjør i det private.

– Bølge nummer en rettes inn mot innovasjoner for å effektivisere produksjonsprosessene, kall det gjerne oppstrømsprosessene. Bølge nummer to rettes inn innovasjoner for å skape merverdier for brukerne og innbyggerne, kall det gjerne nedstrømsinnovasjoner. Gjennom begge bølgene vil vi oppleve en organisasjonskulturendring og at ledelse handler om ledelse og ikke administrasjon. Et element av dette er å evne å velge bort noe godt til fordel for noe enda bedre. Mange kaller dette innovasjonstenking, sier han.

KS føler seg glemt

Styrelederen i KS, Bjørn Arild Gram mener at meldingen burde ha hatt konkrete tiltak for å styrke forskningsinnsatsen for, i og med kommunesektoren.

– Meldingen inneholder gode beskrivelser av utfordringene, men vi har en jobb foran oss for å få på plass strategiene og tiltakene som må til for å møte målene. Også offentlig sektor trenger virkemidler. Vi har derfor store forventinger til det videre arbeidet, og bidrar gjerne med alt vi kan, sier Gram.

Powered by Labrador CMS