Samfunn

Næringsminister Iselin Nybø (V) la fram regjeringens nye eksporthandlingsplanen hos eksportbedriften Nordox i Oslo.

– Uten eksport, ingen velferd

Business Norway: Regjeringen etablerer nok en aktør for å bidra til økt eksport.

Publisert Sist oppdatert

– Eksportbedriftene skaper arbeidsplasser og verdiskaping i Norge. Nå er de inne i en krevende periode, og vi vil gjøre det vi kan for at de kan fortsette med dette under og etter koronakrisen, sier næringsminister Iselin Nybø, i forbindelse med lanseringen av regjeringens nye handlingsplan for norsk eksport, «For og med norsk næringsliv».

– Uten eksport, ingen velferd. Vi skal etablere en ny modell for fremme av norsk eksport, forteller Nybø.

Business Norway

Den nye modellen handler om å etablere enda en egen enhet i arbeidet med å bidra til økt eksport, Business Norway, som etableres for å skape et tettere samarbeid med næringslivet.

Iselin Nybø og regjeringen mener at det er for stor avstand mellom næringslivet og det offentlige virkemiddelapparatet. Derfor etablerer de nå Business Norway for å skape et bedre samarbeidet, på næringslivets premisser.

– Det er næringslivet som kjenner markedene og sine egne behov best, mener næringsministeren.

– Vi kan ikke vedta hvilke produkter og hvilke bedrifter som vil lykkes. Og mer statlig eierskap, slik opposisjonen går inn for, tror vi ikke noe på, sier Nybø.

– Vi vil bruke bevilge 75 millioner kroner til en strategisk satsing på eksport gjennom Business Norway allerede i 2021, sier Nybø.

Hensikten med å etablere Business Norway er å «satse mer strategisk på norsk eksport, i tettere samarbeid med næringslivet». Gjennom Business Norway håper regjeringen at offentlige og private aktører i fellesskap kan bidra med finansiering, trekke på hverandres kompetanse og samles om strategiske eksportsatsinger, som det heter.

Vi kan ikke vedta hvilke produkter og hvilke bedrifter som vil lykkes. Og mer statlig eierskap, slik opposisjonen går inn for, tror vi ikke noe på

Eksportpanel

For å komme raskt i gang, skal det opprettes et midlertidig «eksportpanel» som skal gi innspill til hvordan Business Norway skal bygges opp. Dette panelet skal settes sammen med representanter fra næringslivet. Panelet skal høsten 2020 gi råd om innretning av Business Norways arbeid, slik at vi når målet om et mer strategisk samarbeid om eksportfremme mellom offentlig og privat sektor, heter det i handlingsplanen.

– I tillegg til opprettelsen av Business Norway, vil regjeringen også styrke næringsklyngene, og vil bevilge 20 millioner ekstra kroner til klyngeprogrammet. Og I tillegg kommer 5 millioner kroner til å fremme norsk kultureksport, sier Iselin Nybø.

I statsbudsjettet kommer det altså 100 millioner nye kroner i tiltak for å fremme norsk eksport.

– Eksporthandlingsplanen skal bidra til gode rammebetingelser for næringslivet, både i Norge og på verdensmarkedene, sier hun.

«Ekstraordinær situasjon»

Regjeringen handlingsplan for eksport peker på den overordnede handelspolitiske situasjonen og den globale økonomiske krisen skapt av koronapandemien og konkurransesituasjonen for norske selskaper i utlandet, som årsak til at det nå er behov for en egen handlingsplan for fremme av norsk eksport.

Norsk økonomi og næringsliv står i dag i en ekstraordinær situasjon. Norge har vært gjennom en økonomisk nedgang, og det har over lengre tid vært tegn til tiltakende proteksjonisme, mer uforutsigbar markedstilgang og økende konkurranse i våre eksportmarkeder. I tillegg er verdensøkonomien og næringslivet i starten av en betydelig omstilling til lavere klimautslipp, heter det i handlingsplanen.

Ettersom situasjonsbildet for norsk næringsliv internasjonalt har endret seg drastisk også som følge av koronakrisen, er det behov for nye tiltak, mener regjeringen.

Målet med planen er å «bidra til høyest mulig verdiskaping innenfor bærekraftige rammer, og at norsk eksport skal bidra til å bygge opp norsk næringsliv etter koronakrisen».

Tiltak i handlingsplanen

  • Styrke arbeidet med eksportfremme

  • Styrke klyngeprogrammet

  • Styrke arbeidet med å fremme kultureksport

  • Invitere næringslivet til et tettere samarbeid om eksportfremme gjennom en ny eksportfremmeenhet, Business Norway

  • Videreføre regjeringens handelspolitikk gjennom EØS- og WTO-samarbeidet og inngå frihandelsavtaler med prioriterte land

For å fremme norsk eksport skal det ifølge handlingsplanen jobbes etter følgende prinsipper:

  • Samarbeid. Aktørene som arbeider med næringsfremme skal samarbeide godt. Ansvarsdeling mellom aktører skal avklares for å unngå duplisering.

  • Prioriteringer og resultater. Arbeidet med næringsfremme skal være basert på definerte prioriteringer og basert på effekter og resultater. Virkemidler bør jevnlig evalueres.

  • Etterspørselsdrevet. Arbeidet skal i størst mulig grad være etterspørselsdrevet fra næringslivet.

  • Fleksibilitet. Arbeidet skal være mest mulig effektivt og ubyråkratisk.

Powered by Labrador CMS