Annonse
Foto: Alena Haurylik / Shutterstock.com

– Redusert fedrekvote svekker likestillingen

Bemannings- og rekrutteringsselskapet Proffice har fått svar av over 2500 yrkesaktive over hele landet, både av ledere og ansatte uten lederansvar. Undersøkelsen, som er utført av Respons Analyse AS, ble gjennomført i oktober 2013, og utgjør en del av den halvårlige arbeidsmarkedsrapporten PAMA.

Blant de mannlige lederne er det færre, 2 av 10, som mener at vedtaket vil ha negativ innvirkning på likestillingsarbeidet. At kuttene i fedrekvoten vil medføre at mange menn tar kortere permisjon enn de gjør i dag er imidlertid 1 av 4 uansett kjønn enige om.

– At en del fedre kommer til å ta kortere permisjon, er jeg ikke i tvil om. Men samtidig må man stille seg spørsmålet om hva som er årsaken til at det skjer. Mest sannsynlig er det nettopp fordi det er den mest optimale løsningen for de familiene det gjelder. En reduksjon i kvoten gir i realiteten norske familier en større handlingsfrihet. Den friheten bør de forvalte som de selv ønsker, sier Stein Andrè Haugerud, direktør i Proffice.

Bekymret YS-leder

Leder for Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS),  Jorunn Berland, er på sin side bekymret.

– Prinsippet bak ordningen var å gi fedrene en lovbasert forhandlingsstyrke overfor arbeidsgiver. I dette lå det at permisjonen skulle kunne deles mer likeverdig. Jeg er skeptisk til kuttene som nå skjer. Vi er rett og slett ikke kommet langt nok ennå til at det ses på som naturlig å dele foreldrepermisjonen mer likt mellom mor og far, sier hun.

Karrierehemmende for kvinner

YS-lederen frykter at kuttene i fedrekvoten kan gjøre det vanskeligere for menn å få aksept for å ta ut lengre farspermisjon enn de obligatoriske 10 ukene, noe som igjen kan gi negative konsekvenser for kvinner som ønsker å bygge en karriere.

– Dette kan øke hinderet for kvinners ønske om lederkarrierer, da de forsvinner ut av arbeidslivet i mye lengre perioder enn deres mannlige kolleger. En annen alvorlig følge er at kvinnene også blir lønnstapere. De hemmes i lønnsutviklingen når det får barn, og vi ser at mennene raser forbi dem i denne fasen, sier Berland.

Det store flertallet i undersøkelsen, 5 av 10 blant de kvinnelige lederne og 6 av 10 blant de mannlige, mener likevel at det er viktigst at hver enkelt familie får bestemme mer selv over fordelingen av permisjonen. YS-lederen er enig i at dette skal være idealet, men hun tror endringene kommer for tidlig.

– Ordningen med fedrekvoter er en måte for samfunnet å legge milde retningslinjer for å oppnå likestilling mellom kjønnene. Etter hvert som det ble mer naturlig og akseptert i arbeidslivet at fedrene får en større del av permisjonen, ville det kanskje være mulig å åpne for større valgfrihet, men de få årene ordningen har eksistert er ikke nok, sier hun.

Annonse
Annonse