Annonse
En gutt leker med en ball på ankomstsenteret for flyktninger i Kirkenes. Neste år regner norske kommuner med å bruke mer penger på barnevern og sosiale tjenester. men alt i alt får kommunene litt bedre råd, viser KS' budsjettundersøkelse.  Foto: NTB-scanpix.

Kommunene har litt bedre råd – vil bruke mest på barnevern og sosialtjenester

KS' budsjettundersøkelse for 2016 viser at det i budsjettforslagene i mange kommuner og fylkeskommuner er en bedring i økonomien og at færre øker eiendomsskatten, skriver KS i en nyhetsmelding.

Kommunenesektoren budsjetterer med et noe bedre resultat i 2016 enn i 2015, men resultatet er for lavt til å sikre en langsiktig balanse i økonomien. Mange kommuner melder om en fortsatt krevende budsjettprosess, heter det.

Flere flyktninger

Kommunene prioriterer barnevern og sosiale tjenester neste år. Det er forventet størst økning i ugiftene til sosiale tjenestester fordi det er ventet en sterk vekst i antall sosialhjelpsmottakere. Utviklingen i antall

sosialhjelpsmottakere må også sees i sammenheng med økt tilstrømming av flyktninger. Over halvparten av kommunene i undersøkelsen svarer at de planlegger kjøp av flere boliger til flyktninger, skriver KS.  


I likhet med de to foregående år forventes det også i 2016 en vekst i utgiftene til barnevernet. Årsaken er blant annet at det er flere barn som har behov for tiltak.

På grunn av en liten økning i antall personer over 90 år, ventes det en moderat utgiftsvekst til pleie- og omsorgssektoren.

Færre elever på ungdomsskolen

For skole legger budsjettforslagene opp til at utgiftsveksten blir noe lavere enn lønns- og prisveksten. Det skyldes mindre barnekull, spesielt på ungdomstrinnet, endringer i skolestrukturen  og generelt

færre elever, i tillegg til rene kuttforslag, ifølge KS.

Årets budsjettundersøkelse viser at det er færre kommuner som foreslår å endre eiendomsskatten i år enn det var 2014 og 2015. Det er likevel fortsatt en sterk vekst i eiendomsskatteinntektene.

Lånegjelden øker

Undersøkelsen tyder på at kommunene samlet planlegger  å investere for om lag 70 milliarder kroner i 2016. Nesten  70 prosent finansieres med låneopptak.  Dette betyr at lånegjelden i kommunene øker, og at  en større andel av inntektene må brukes på renter og avdrag i årene som kommer, skriver KS i nyhetsmeldingen. 

Annonse
Annonse