Annonse
Illustrasjonsfoto. Foto: Marit Hommedal / SCANPIX.
Synspunkt

Industrien satser for fremtiden

Stein Lier-Hansen er administrerende direktør i Norsk Industri, og skriver fast for Dagens Perspektiv. Les alle hans innlegg her.

SYNSPUNKT: Norske industribedrifter tar grep for en bedre fremtid, med et lavere CO2-avtrykk, med mer fokus på klima og miljø. Og Regjeringen spiller på lag med industrien: Nylig ble Prosess21 etablert. Det er en ekspertgruppe bestående av fremragende representanter for norsk prosessindustri.

I fellesskap skal disse gi anbefalinger om hvordan vi best kan få til minimale utslipp i industrien, samtidig med at veksten forblir bærekraftig.

Prosess21 blir dermed et viktig og formalisert bindeledd mellom industrien og forvaltningen. Det er helt avgjørende for at vi kan forbedre og opprettholde gode og hensiktsmessige rammebetingelser for industrien.

Sikrer kontinuitet

I mandatet for Prosess21 understrekes det at etableringen av Prosess21 vil sikre nødvendig kontinuitet. Dermed kan vi bygge videre på den positive samhandlingen som oppstod i forbindelse med utarbeidelsen av Norsk Industris Veikart for Prosessindustrien.

Dette er viktig, også fordi bakteppet her er dette: Prosessindustrien og underleverandørene har lenge vært innovative når det gjelder å finne måter å produsere mer effektivt, samtidig som CO2-avtrykket suksessivt reduseres.

Det er ­gledelig at industriens folk ønsker å være en del av løsningen, når det gjelder klimautfordringene

Igjennom mine hyppige møter med norske industriledere – og representanter for fagforeningene – møter jeg mange med et levende engasjement for miljø og klima. Det er gledelig at industriens folk ønsker å være en del av løsningen, når det gjelder klimautfordringene. Ett eksempel på at det er slik, er industriens engasjement for fortsatt jobbing med karbonfangst og lagring, såkalt CCS.

Paris-avtalens mål

Karbonfangst og lagring er faktisk helt avgjørende for at verden skal nå målene i Paris-avtalen. Og i Norsk Industri er vi glade for at Regjeringen går inn for bevilgning til forprosjektering av transport og lagring av CO2 til Norcems fangstanlegg i Brevik. Det er også positivt at Fortums anlegg på Klemetsrud fortsatt er med.

At myndighetene signaliserer vilje til to anlegg for CO2-fangst er viktig for å gjøre CO2-håndtering i Norge mulig. Fullskalaprosjektet er en kompleks verdikjede med mange aktører, der investeringsbeslutninger avhenger av hverandres fremdriftsplaner. Dersom Norge skal lykkes med dette, må tempoet holdes oppe.

Våre veikart

Realiseringen av den norske prosessindustriens ambisjoner om vekst og nullutslipp ble første gang presentert i Norsk Industris Veikart for Prosessindustrien i 2016. De store ambisjonene i veikartet vil ikke være mulig å realisere uten CCS. Etter at dette veikartet ble produsert, har vår organisasjon også publisert veikart for en rekke andre industribransjer. Disse veikartene har fått stor oppmerksomhet, også internasjonalt.

For flere typer industriprosesser er CCS i praksis den eneste kjente mulighet til utslippskutt. Bedriftene som er inne i disse prosessene, er selvsagt avhengige av full politisk oppslutning. Derfor har jeg i mange sammenhenger advart mot utsettelser og forsinkelser. Den politiske usikkerheten som skapes av den slags somling, resulterer i beste fall at prosjektene blir dyrere enn nødvendig. I verste fall avsluttes det hele. Det tjener ikke Norge på, for å si det forsiktig.

Globale utslipp

Min konklusjon er derfor følgende: En norsk satsing på en helhetlig verdikjede for karbonfangst og lagring kan bli et viktig bidrag til å redusere de globale utslippene. Det gir oss også industrielle muligheter som vi ikke kan la gå fra oss.

Norge er i en unik posisjon: Vi kan bygge en konkurransedyktig offshore karbonfangst og lagringsindustri. Det vil trygge eksisterende arbeidsplasser og legge grunnlaget for nye. En utprøvd fullskala kjede vil føre til vesentlige kostnadsbesparelser på blant annet fangstteknologi, som norske aktører leverer. 

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse