Annonse
Grønne diskusjoner: NHO-leder Ole Erik Almlid og LO-leder Hans Christian Gabrielsen diskuterte jobbskaping og bærekraft da NHO lanserte «Neste Trekk – veikart for fremtidens næringsliv».  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Synspunkt

Grønne tariffavtaler bidrar til grønn omstilling og verdiskaping

Dagfinn Svadberg Hatløy er forbundsleder i Naturviterne.                              

SYNSPUNKT. Klima og natur endres raskere enn noen gang i menneskehetens historie, både globalt og i Norge. Klimakrisen og naturkrisen henger sammen, og må løses sammen. Bærekraftig samfunnsplanlegging og verdiskaping har aldri vært viktigere, og må få betydning for hvordan vi håndterer arbeidslivet i framtiden.

Grønne tariffavtaler med konkrete klima- og miljøtiltak må bli en del av avtaleverket mellom partene i arbeidslivet. Trepartssamarbeidet og den norske modellen har et særlig godt grunnlag for å lykkes med dette. Arbeidsgivere og ansatte kan i lag få til grønn omstilling. Naturviterne og mange fagforeninger vil bidra. Vi har fremmet krav om et grønt taktskifte til hovedtariffoppgjøret i 2020. Grønne tariffavtaler er å tenke globalt og handle lokalt i praksis.

Vesentlige samfunnsendringer må til skal vi løse klima- og naturkrisen understreket FNs natur- og klimapanel. Hvordan skal vi få til grønn omstilling i praksis?

Tariffavtalene regulerer arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold. De forhandles som avtaler mellom en fagforening og en arbeidsgiverforening, eller en enkelt arbeidsgiver. Norge har i dag om lag 375 tariffavtaler. Det inkluderer ikke hovedavtaler og særavtaler, så det faktiske tallet er langt høyere.

Den første tariffavtale i Norge ble opprettet i 1873, og den første landsdekkende tariffavtalen ble inngått i 1907. «Grunnloven» for arbeidslivet i Norge, Hovedavtalen, fikk Norge i 1935. Mange viktige samfunnsendringer er kjempet fram gjennom tariffavtaler som arbeidstid og medbestemmelse på arbeidsplassen.

Nå er tiden inne til å løse nye samfunnsutfordringer. Partene i arbeidslivet har ansvar og mulighet for at vi lykkes med bidrag til å løse både klima- og naturkrisen. 

En grønn tariffavtale må bidra til bærekraftig verdiskaping, det betyr at den må lønne seg for både samfunnet, arbeidsgiver, ansatte, naturen og klima. Den vil bli et viktig verktøy for grønn omstilling av samfunnet.

Ansatte og arbeidsgivere i sum sitter med mye kunnskap og stort engasjement for bærekraft og grønn omstilling. Grønne tariffavtale kan utløse potensiale i dette til konkret handling, både lokalt og nasjonalt.

Medvirkning fra fagforeninger og ansatte vil bli avgjørende for å lykkes med å få støtte i befolkningen til nødvendige omstillinger som må til for å sikre bærekraft, livskvalitet og grønn verdiskapning

Hovedavtalen i kommunesektoren (KS området) ble endret fra 1. januar i år. Dette innebærer en endring i hovedavtalens formål. Her står det nå at:

«Partene er enige om at klima- og miljøtiltak som fremmer bærekraftsmålene inngår som en del av partssamarbeidet etter hovedavtalen.»

Det er viktig at klima-, miljø- og naturmangfold er en del av temaene hvor det praktiseres medbestemmelse, så i forbindelse med fremtidige forhandlinger om endringer i alle hovedavtaler.

Eksempler på tiltak som tillitsvalgte kan fremme lokalt:

•           Bærekraft i verdikjedene, innkjøp, miljøstandarder og sirkulære innkjøp

•           Krav om natur- og klimavennlig drivstoff til transport og oppvarming

•           Redusere matsvinnet

•           Krav til bærekraftig plassering av pensjonsmidler

•           Grønn kompetanseutvikling

•           Arbeidstid for å fremme bruk av tog og buss

•           Belønne kollektive miljøvennlige tjenestereiser

•           Bonusordninger rettet inn mot redusert klimaavtrykk

•           Overskudd i bedriften brukes til grønn omstilling

Medvirkning fra fagforeninger og ansatte vil bli avgjørende for å lykkes med å få støtte i befolkningen til nødvendige omstillinger som må til for å sikre bærekraft, livskvalitet og grønn verdiskapning. Sosial og geografisk byrdefordeling av samfunnsendringene blir også en avgjørende suksessfaktor.

Norge har et godt lager av tillit mellom partene i arbeidslivet. Det organiserte og regulerte arbeidsliv er en avgjørende kapital for Tillits-Norge. Det gir et godt utgangspunkt for oppslutning om grønn og bærekraftig omstilling av samfunnet.

Tariffavtaler er kunnskapsbasert, fordi det er partene selv som forhandler. Hva som kan gjøres i den enkelte bransje og virksomhet, vil bestemme hvordan den grønne omstillingen blir. Vi må redusere klimautslippene, bevare naturmangfoldet og jobbe proaktivt med klimatilpassinger, basert på tillit og medvirkning. Til det trengs det et grønt taktskifte også i norsk arbeidsliv.

 

 

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse