barnehage

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen slår tilbake mot kritikken av hans forslag til endringer i barnehageloven.

«Bedre kvalitet i barnehagen»

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen slår tilbake mot kritikken av forslagene til endring i barnehageloven.

Publisert Sist oppdatert

Det er betydelige kvalitetsforskjeller på barnehagene, og enkelte barn får et barnehagetilbud som ikke er godt nok. Det gjør regjeringen noe med.

Mange barn begynner i skolen uten å kunne norsk godt nok, og når kvaliteten på det pedagogiske arbeidet varierer, risikerer barn som trenger tidlig oppfølging å ikke bli sett.

Regjeringens politikk skal bidra til at alle barnehager kommer opp på nivå med de beste. For å sikre alle barn et godt barnehagetilbud og en god overgang til skolen, vil vi ha mer systematisk arbeid med språk og læring i barnehagene. Barnehagen skal være opptatt av hvordan barna har det nå og i fremtiden. Det er ingen motsetning mellom å skape en trygg arena for lek i barnehagen og å forberede barna til skolen.

Ikke læringsmål i barnehagen

Vi skal bygge videre på det beste i norsk barnehagetradisjon. Regjeringen vil ikke ha mål for hva barna skal lære i barnehagen, men vi er opptatt av at barna skal ha et godt språklig utgangspunkt, tro på seg selv, kan samhandle med andre og ha lyst til å lære når de begynner på skolen.

Gode barnehagelærere har kunnskap om hvordan små barn best lærer og utvikler seg. De vet at leken er nøkkelen for at barn skal lære og trives i barnehagen. Å legge til rette for at barna skal lære i barnehagen, betyr ikke at barna skal leke mindre.

Magne Lerø tar feil når han hevder at regjeringen vil disiplinere barnehagene som underleverandør til kompetanseskolen, og lovfeste normer for kunnskapsnivå (20. mai). Det er ikke en slik barnehage jeg ønsker for mitt eget barn, og det er heller ikke regjeringens politikk.

Bedre dokumentasjon

Dagens regelverk om dokumentasjon og vurdering av barn i barnehage er for uklart. Barnehagen har allerede plikt til å følge med på hvert enkelt barns utvikling, men det finnes ingen klar lovhjemmel for behandling av personopplysninger i barnehagen. Arbeidet med vurdering varierer. Datatilsynets rapport viser at ansatte er usikre på bruk og behandling av opplysninger de samler inn, og informasjon om barna risikerer å komme på avveie.

Regjeringen vil hindre uvettig dokumentasjon av barn. Nå ber vi derfor Stortinget om å gi barnehagene en hjemmel, slik at opplysninger blir behandlet etter personopplysningsloven. Et klarere regelverk vil styrke personvernet til barna og foreldrenes rettigheter, og gi støtte til barn som trenger det tidlig. Vårt lovforslag sier ikke noe om at det skal være mer eller mindre dokumentasjon enn tidligere. Vi regner med barnehagene og eierne sammen finner gode løsninger for hvordan dokumentasjon skal skje.

Til Lerøs påstand om at det ikke er ressurser til å gjennomføre et kvalitetsløft, kan vi opplyse at regjeringen bruker over 400 millioner kroner i 2016 på å utvikle kvaliteten i barnehagene. Det er langt over en dobling av bevilgningen på tre år. Vi satser på videreutdanning for alle yrkesgruppene som jobber i barnehagen. Alle barn skal få en god start i livet, det får de når de leker og lærer sammen med andre barn og dyktige ansatte i barnehagen.

Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Powered by Labrador CMS