Samfunn

Illustrasjonsfoto.

Enslige mer utsatt for fattigdomsproblemer

Selv om de fleste i Norge har romslig økonomi, er det grupper som strever med å få endene til å møtes.

Publisert Sist oppdatert

Sosialhjelpsmottakere, personer med lav inntekt og enslige går igjen blant dem som opplever fattigdomsproblemer, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Levekårsundersøkelsen 2017 viser at de færreste i Norge opplever husholdningens økonomi som trang, og de færreste har problemer med boligrelaterte utgifter. De fleste har også råd til grunnleggende materielle goder som møbler, klær og å gå til tannlege når de har behov for det.

Økonomi er heller ingen hindring for sosial deltakelse for de fleste, for eksempel å gå ut å spise eller drikke med familie og venner.

Strever med å få endene til å møtes

Sosialhjelp er en økonomisk stønad til personer som er ute av stand til å forsørge seg selv, med det formål å sikre midlertidige inntekter til et forsvarlig livsopphold. Tall fra Levekårsundersøkelsen 2017 bekrefter deres vanskelige økonomiske situasjon.

Personer som har mottatt sosialhjelp, er den gruppen som i størst grad oppgir å være utsatt for fattigdomsproblemer. Fire av ti sosialhjelpsmottakere opplever det som vanskelig eller svært vanskelig å få endene til å møtes, og nesten syv av ti har så stram økonomi at de ikke har mulighet til å betale en uforutsett utgift på 10.000 kroner.

Tilsvarende gjelder dette henholdsvis 5 og 15 prosent av befolkningen 16 år og over sett under ett. Sosialhjelpsmottakere har også i større grad vanskeligheter med å håndtere boutgifter enn befolkningen som helhet.

Når det gjelder materielle og sosiale goder, mangler sosialhjelpsmottakere oftere slike grunnleggende goder av økonomiske årsaker. 22 prosent av sosialhjelpsmottakere har ikke råd til å spise kjøtt eller fisk annenhver dag, og 49 prosent har ikke råd til å erstatte utslitte møbler, for å nevne noe.

I befolkningen 16 år og over gjelder det henholdsvis 2 og 6 prosent. Personer som mottar sosialhjelp, er også i større grad forhindret fra å delta sosialt eller dra på ferie på grunn av dårlig økonomi.

Enslige mer utsatt enn par

Enslige i alle aldre, foruten unge enslige som bor med foreldre, har i større grad enn par problemer med å få endene til å møtes og i mindre grad økonomisk likviditet til å klare en uforutsett utgift.

De har også i større grad tyngende boutgifter og i noe større grad problemer med å betale boligrelaterte boutgifter. 20 prosent av enslige i alderen 45 til 66 år og 8 prosent enslige som er 67 år eller eldre, mangler minst ett materielt gode.

Til sammenligning gjelder dette 4 og 3 prosent blant par uten barn i samme alder. Enslige, særlig enslige i alderen 16 til 66 år, mangler også i større grad sosiale goder sammenlignet med par uten barn i samme alder.

Mellom 16 og 20 prosent enslige i alderen 16–66 år mangler minst ett sosialt gode av økonomiske årsaker, den tilsvarende andelen blant par uten barn er 3–6 prosent.

Betydningen av å være to forsørgere i stedet for én kommer også tydelig fram hvis vi ser på barnefamilier. Par med barn kommer generelt godt ut av det økonomisk, mens enslige forsørgere oftere uttrykker at de har økonomiske vansker.

35 prosent av enslige forsørgere mangler minst ett materielt gode, og 30 prosent mangler minst ett sosialt gode. Blant barnefamilier med lav inntekt er tilsvarende andeler henholdsvis 22 og 24 prosent.

Kan ikke delta sosialt

Fattigdomsproblemer er, ikke overraskende, også mer utbredt blant personer i husholdninger med de 25 prosent laveste inntektene.

Dette er personer som bor i de husholdningene som er registrert med lavest inntekt i Norge, men det er interessant å se på hvordan de selv opplever sin egen økonomi og hvorvidt de er utsatt for fattigdomsproblemer.

For de kartlagte økonomiske utfordringene samt tilgang til materielle og sosiale goder synker andelen med fattigdomsproblemer med økende inntekt. I den fjerdedelen av befolkningen som har lavest inntekt, opplever 14 prosent at det er vanskelig å få endene til å møtes.

Dette er 10 prosentpoeng høyere enn blant personer som tilhører andre inntektskvartil. I den fjerdedelen med høyest inntekt, oppgir 1 prosent at de har problemer med å få endene til å møtes. Den samme tendensen gjelder for de andre indikatorene for økonomisk romslighet.

Blant personer med høyest inntekt har 7 prosent høy boutgiftsbelastning, mot 46 prosent av personer som har lavest inntekt. For befolkningen som helhet gjelder dette 19 prosent.

Powered by Labrador CMS