Samfunn

Flyktninger ankommer øya Lesbos i Hellas.

Fortsatt usikkerhet om antall asylsøkere i 2018

Publisert Sist oppdatert

Det kom 3.546 asylsøkere til Norge i 2017, snaut 100 flere enn året før. Ikke siden 1995 har antallet ankomster vært så lavt som de siste månedene i 2017.

1.252 av asylsøkerne som kom til landet i fjor, ble hentet fra Italia og Hellas gjennom EUs ordning med relokalisering. Ser man bort fra dem som ble relokalisert, var det en nedgang i antallet asylsøkere fra 2016. Dette gjelder for alle nasjonalitetsgrupper med unntak av tyrkere, som hadde en klar økning.

– De siste månedene i 2017 har asylankomstene vært så lave at man må tilbake til 1995 for å finne sammenlignbare tall, opplyser Utlendingsdirektoratet.

I 2016 kom det 3.460 asylsøkere til Norge, mens 31.145 personer søkte asyl i landet i toppåret 2015.

3.000 i 2018

For 2018 er prognosen 3.000 asylsøkere, men tallet er svært usikkert på grunn av situasjonen i Europa, sier UDI-direktør Frode Forfang.

UDI peker på at Norge i likhet med andre nordiske land har opplevd en kraftig nedgang i antallet asylsøkere etter 2015, og at alle unntatt Finland har et lavere nivå enn før dette året. Samtidig kom det flere asylsøkere til land i Sør-Europa, mens antall ankomster i Tyskland og andre land som fikk mange asylsøkere i 2015, er nå på nivå med, eller høyere, enn de var før 2015.

– Situasjonen i andre europeiske land viser at det fortsatt er mange asylsøkere i Europa. Det er derfor grunn til å understreke usikkerheten om asylankomstene til Norge i årene framover. Det er likevel ingenting foreløpig som tyder på at ankomstene til Norge vil endres vesentlig på kort sikt, sier Forfang.

Danmark fikk knapt 3.500 asylsøknader i 2017, opplyser den danske regjeringen. Sverige fikk på sin side 25.666 asylsøknader i fjor, ifølge det svenske migrationsverket.

Færre mottak

Totalt hadde UDI 150 asylmottak med 13.400 beboere for ett år siden. Ved utløpet av året var det 50 mottak igjen, med 5.100 beboere. Årsaken er den kraftige nedgangen i antallet asylsøkere etter 2015.

UDI opplyser at kontrakten med flere av de eksisterende mottakene er sagt opp, og at det ved utgangen av mars bare vil være 27 mottak igjen. Av disse er fire integreringsmottak, åtte mottak for enslige mindreårige, i tillegg til ankomstsenteret i Råde i Østfold og transittmottaket på Trandum i Akershus.

– Vi planlegger for ytterligere nedbygging av mottakskapasitet for 2018, sier UDI-direktøren.

Seks av ti fikk opphold

Totalt behandlet UDI i fjor 7.489 asylsøknader fra asylsøkere som har kommet de siste årene. Av disse fikk 59 prosent oppholdstillatelse i Norge. Ser man bort fra dem som kom fra et land i det såkalte Dublin-samarbeidet, trygt tredjeland eller fikk saken sin henlagt, fikk 67 prosent opphold.

UDIs tall viser dessuten at 4.703 familiemedlemmer fikk tillatelse til å bli gjenforent med flyktninger i Norge i fjor – 2.687 av dem kom fra Syria.

Powered by Labrador CMS