Synspunkt

Nav anslår at ledighetstoppen kommer uken før jul med 218.000 arbeidssøkere. Det er en vekst på rundt 30.000 siden starten av november, skriver Hans Christian Holte.

Mange går inn i sin andre ledighetsperiode på kort tid

Etter en jevn nedgang i ledigheten siden april, er det brått en betydelig økning i antall arbeidssøkere, skriver Hans Christian Holte.

Publisert Sist oppdatert

Nav-direktør Hans Christian Holte.

SYNSPUNKT | Da regjeringen kom med nye smitteverntiltak som trådte i kraft 10. november, skjønte vi at det ville få konsekvenser for mange arbeidstakere, og dermed også for oss i Nav.

Vi økte derfor raskt beredskapsnivået fra grønt til gult. Det betyr at vi vurderer situasjonen som alvorlig nok til at vi er forberedt på en mulig krise. Når barer, restauranter, treningssentre og andre bransjer nå stenger ned, betyr det at mange går inn i sin andre ledighetsperiode på kort tid,

Fire scenarier

Det er bare noen få uker siden vi la fram en ny prognose som beskrev forventet utvikling på arbeidsmarkedet de neste par årene. Et par dager før vi la den fram, ble nye og mer restriktive smitteverntiltakene lansert av regjeringen. Oslo og Bergen strammet inn ytterligere. Dermed hadde arbeidsmarkedsprognosen vår behov for korreksjoner allerede i det vi la den fram.

Vi lagde derfor raskt fire scenarioer som spenner fra moderat til stor økning i ledigheten. Utviklingen er allerede i tråd med det laveste av de fire scenarioene.

Det betyr at vi anslår at ledighetstoppen kommer uken før jul med 218.000 arbeidssøkere.

Det er en vekst på rundt 30.000 siden starten av november. I verste fall ser vi for oss at vi har bortimot 350.000 arbeidsledige i jula. Det er lavere enn de drøyt 430.000 vi hadde på det høyeste i vår, men likevel et ekstremt høyt antall. Til sammenligning hadde vi omkring 100.000 ledige før koronakrisen traff oss med full styrke i mars.

Varig svekkede jobbmuligheter

Den andre koronabølgen rammer igjen norske arbeidstakere. Særlig de som allerede har vanskeligheter med å få et fotfeste på arbeidsmarkedet. Det er stor sannsynlighet for at en del av dem blir langtidsmottakere av NAV-ytelser. Erfaringene viser at økt ledighet gjerne følges av økt tilstrømning til uføretrygd noen år senere.

Det er særlig to grupper som er utsatt: Unge og innvandrere.

Unge som ikke har fullført videregående skole, er overrepresentert blant de ledige. For å få flere til å gjennomføre videregående, er det nødvendig med tettere oppfølging og tilrettelegging av de som er i ferd med å falle ut. Det er om å gjøre å fange dem opp i tide. Ellers kan de få sine inntekts- og karrieremuligheter varig svekket.

I verste fall ser vi for oss at vi har bortimot 350.000 arbeidsledige i jula

Innvandrere er også en gruppe som rammes ekstra hardt når ledigheten er høy. Selv om ledigheten sank jevnt fra april og fram til begynnelsen av november, ser den ut til å bite seg fast på et urovekkende høyt nivå blant innvandrere. Ledighetsutviklingen varierer med landbakgrunn og har en klar sammenheng med utdanning, yrkesvalg og næringer ulike innvandrere oftest jobber i.

Permitterte bør vurdere andre muligheter

Det er én gruppe til vi må være særlig oppmerksomme på, og det er den store gruppen permitterte. De skal i utgangspunktet tilbake til arbeidsgiveren sin, men i den situasjonen vi er i nå, bør de orientere seg i arbeidsmarkedet og vurdere om de bør søke seg en ny jobb.

Dagpengeregelverket gir nå adgang til utdanning og opplæring. Spesielle tilbud er tilrettelagt gjennom Kompetanse Norge og andre tilbydere. Det gir muligheter for flere som har en usikker jobbsituasjon.

Folk blir igjen usikre

NAVs oppgaver framover blir påvirket av den økende ledigheten. Mange blir igjen usikre på hva de skal leve av, og noen kan komme i til dels store økonomiske vanskeligheter. Selv om de fleste finner svar på spørsmålene sine på nav.no, forventer vi at flere kommer til å kontakte oss, enten på telefon eller på NAV-kontorene.

Vi skal gjøre det vi kan for å gjøre dem tryggere.

Ikke minst: Vi skal bidra til at folk kommer i jobb. Tett kontakt med arbeidsgivere er en prioritert oppgave, og i hele landet jobber NAV målrettet med å etablere gode relasjoner til enda flere arbeidsgivere. Det er de som har jobbene.

Fortsatt er det bruk for arbeidskraft i ulike bransjer. Vi skal gjøre det vi kan for å sørge for at flest mulig kommer i jobb, og at arbeidsgivere får de folka de trenger. Det gjør vi både ved direkte kontakt, og ved å tilby relevante digitale tjenester på arbeidsplassen.no. Der ligger blant annet landets beste oversikt over CV-er og ledige stillinger. Vi arrangerer også digitale jobbklubber og jobbmesser for å koble arbeidsgivere og jobbsøkere.

Vi er forberedt

Situasjonen foreløpig er langt unna den vi hadde i mars, men NAV må være forberedt på at det kan bli verre. Og det er vi.

Vi bygger videre på grunnlaget vi la i vår. Vi har de tekniske løsningene for utbetalinger av de midlertidige ytelsene og regelendringene Stortinget vedtok i mars.Og vi har fortsatt forskuddsløsningen for dagpenger, som vi fikk opp og stå på bare tre dager. Den er god å ha hvis det igjen blir svært mange permitterte og ventetiden på behandling av dagpengesøknader øker.

Vi er klare for å strekke oss langt

Vi skal også denne gangen gjøre det vi kan for at folk raskest mulig får de pengene de har krav på.

I vår fikk vi 460.000 dagpengesøknader på tre måneder. Det er tre ganger så mye som i hele 2019. Ved utgangen av oktober var antallet oppe i 564.000. NAV er i utgangspunktet ikke rigget for å kunne håndtere så store mengder, så det ble nødvendig å gjøre prioriteringer. Saksbehandlerne har jobbet lange dager, kvelder og helger for å få unna hundretusenvis av dagpengesøknader. Med normal bemanning ville vi ikke vært ferdige før en gang til neste år.

Antall søknader om dagpenger har igjen økt kraftig de siste ukene. Vi har økt bemanningen, og vi er forberedt på å øke den ytterligere.

Når man prioriterer noe, betyr det at noe annet må vente. Vi har fått kritikk for at vi fortsatt har et etterslep på behandling av klagesaker. Om denne andre koronabølgen betyr at andre oppgaver får færre hender i en periode, er avhengig av hvor stor bølgen blir.

NAV-ansatte i hele landet strakk seg langt for å hjelpe gjennom hele den første koronabølgen.

Vi er klare for å strekke oss langt også i den andre.

Synspunkt

Skriv til oss!

Del innsikt og meninger,
skriv til
synspunkt@dagensperspektiv.no.
Powered by Labrador CMS