Samfunn

TERNINGKAST: Norges Handikapforbund har gitt partiene terningkast basert på en vurdering av politikken i ulike saker som gjelder likestilling for funksjonshemmede. Organisasjonen mener MDG har den beste politikken på dette området.

– Nå må vi gjøre det enklere for folk å velge riktig

En rødgrønn valgseier vil gi en bedre politikk for funksjonshemmede, mener terningkastere i Handikapforbundet. Arbeiderpartiet får også gode terningkast for sin politikk for psykisk helse.

Publisert Sist oppdatert

Foran stortingsvalget er det er tid for å felle dom over de ulike partienes politikk, og da terningkast er en utbredt metode. Terningkast brukes blant annet av ulike organisasjoner for å gi velgerne råd om hvilke partier som har best politikk på deres felt og dermed bidra til å påvirke utfallet av valget.

Norges Handikapforbund, Mental Helse og Psykologforeningen er blant dem som har kastet terninger, og dette er taperne:

 • Med terningkast 1 får Høyre en soleklar jumboplass når Handikapforbundet vurderer partienes politikk mot diskriminering og for likestilling for funksjonshemmede.
 • Når Mental Helse vurderer partienes politikk for psykisk helse, kommer Fremskrittspartiet på jumboplass, med terningkast 2.
 • Heller ikke Psykologforeningens terningkastere er begeistret for Fremskrittspartiet. De mener partiet har den dårligste politikken for psykisk helse, sammen med MDG og Rødt.

Partiet Sentrum og Miljøpartiet De Grønne (MDG) vinner hver sin kåring: Terningkasterne i Handikapforbundet plasserer MDG på topp, mens Mental Helse kårer partiet Sentrum til vinner. Psykologforeningen gir delt førsteplass til Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti.

Nå må vi gjøre det enklere for folk å velge riktig.

Sentrum på topp hos Mental Helse

Mental Helse har gått igjennom alle partiprogrammene og satt terningkast etter partienes mål og løfter for psykisk helse i den kommende stortingsperioden.

Organisasjonen begrunner terningkastingen med at man vil gjøre valget enklere for folk.

– Befolkningen er ikke fornøyde med det tilbudet som gis, og flere undersøkelser viser at psykisk helse er den viktigste saken for mange ved årets stortingsvalg. Nå må vi gjøre det enklere for folk å velge riktig, sier landsleder Jill Arild i Mental Helse i en pressemelding.

Mental helse rangerer partiene etter disse seks områdene:

 • Brukermedvirkning
 • Selvmordsforebygging
 • Tvang og rettigheter
 • Forebygging og lavterskel
 • Kvalitet i behandling
 • Opptrappingsplan og styrking av behandlingstilbudet

Terningkast 6: Sentrum

Det nye partiet Sentrum, ledet av tidligere arbeiderpartipolitiker Geir Lippestad, er den klare vinneren i Mental Helse. Partiet får terningkast 6, og Mental Helse begrunner dette slik:

«Partiet har innen flere områder avsnitt og kapitler dedikert til psykisk helse, og det er nettopp dette Mental Helse ser etter – partier som tenker helhetlig, forebyggende og som tør å satse på psykisk helse. Vi berømmer partiet for å være tydelige og ambisiøse i sin politikk, og håper at mange av målene partiet setter seg vil realiseres!»

Terningkast 5: Arbeiderpartiet

Nærmest Sentrum kommer Arbeiderpartiet, som får en femmer på terningen av Mental Helse.

Om Arbeiderpartiet sier Mental Helse blant annet:

«Arbeiderpartiets partiprogram gjør det svært godt i vår gjennomgang, og det får nesten toppkarakter for å tenke helhetlig og satse på viktige områder innen psykisk helse. Partiet ønsker økt brukermedvirkning, og de satser stort på forebygging av psykiske helseplager. Vår bønn om å etablere Rask Psykisk Helsehjelp i hele landet har blitt hørt, og partiet har vist engasjement i å løfte psykisk helsevern.»

Terningkast 2: Fremskrittspartiet

Rødt og SV og Kristelig Folkeparti får terningkast 4 fra Mental Helse, mens Senterpartiet, MDG, Venstre og Høyre får terningkast 3. Fremskrittspartiet havner på jumboplass på Mental Helses rangering, med terningkast 2.

«FrP har et nokså kort avsnitt om psykisk helse i programmet sitt, og det virker å være lite ambisiøst og konkret», konstaterer Mental Helse.

Psykologforeningen mener å se en generell tendens til at partiene jevnt over prioriterer psykisk helse høyere enn i tidligere programmer.

Psykologforeningen: Ap, Sp og KrF er best

Også Psykologforeningen har kastet terning for å vurdere partiene etter deres politikk for psykisk helse. Psykologforeningen avgrenser seg til de ni partiene på Stortinget og har dermed ikke partiet Sentrum med i sin vurdering.

Foreningen har vurdert hvordan partiene på Stortinget beskriver og løser de store utfordringene innenfor psykisk helse: i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og arbeid og utdanning.

I likhet med Mental Helse baserer Psykologforeningen seg på partiprogrammene, men de to organisasjonenes vurderingene avviker en del fra hverandre.

Psykologforeningen mener å se en generell tendens til at partiene jevnt over prioriterer psykisk helse høyere enn i tidligere programmer. Det gleder foreningen, men ingen partier finnes verdige til å få terningkast 6.

Terningkast 5: Ap, Sp og KrF

Følgende tre partier får en 5-er på terningen fra Psykologforeningen: Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti.

5-eren til Arbeiderpartiet begrunner Psykologforeningen blant annet slik: «Arbeiderpartiet løfter frem psykisk helse som en hovedprioritering innenfor helse. De er tydelige på at ansatte i sykehus bruker for mye tid på rapportering og byråkrati fremfor behandling, og snakker om tillitsreform.»

Kristelig Folkeparti berømmes for å ha konkrete prioriteringer, blant annet ved at de forplikter seg til psykolog i alle kommuner, at skoleelever skal ha krav på skolepsykolog eller helsesykepleier innen 48 timer og at spesialisthelsetjenesten skal styrkes. Kristelig Folkeparti er også tydelige på områder som folkehelse og mobbing i skolen som samfunnsproblem, mener Psykologforeningen.

Om Senterpartiet sier Psykologforeningen at partiet kan ha litt enkle løsninger på komplekse problemer, men partiet roses for å våge å være annerledes enn andre partier. Senterpartiet får også ros for å være tydelige på tillitsreform og for at partiet vil styrke både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Terningkast 4: Høyre, SV og Venstre

Høyre, SV og Venstre får alle terningkast 4 av Psykologforeningen. Høyre får kritikk for ikke å ha konkrete mål for å sikre psykologkompetanse i kommunene, SV kritiseres for å være for vage når det kommer til løsningene på utfordringene som beskrives, mens Venstre kritiseres for å mangle konkrete virkemidler og for ikke helt å ta tak i utfordringene den psykiske helsetjenesten har påpekt.

Ifølge Psykologforeningen har følgende tre partier den dårligste politikken for psykisk helse: Fremskrittspartiet, MDG og Rødt. Disse partiene får terningkast 3 i foreningens rangering.

Øverst på pallen står MDG, mens Høyre kommer dårligst ut.

Norges Handikapforbund: MDG på topp, Høyre på bånn

Norges Handikapforbunds terningkast bygger på en vurdering av hva de politiske partiene vil gjøre for å hindre diskriminering og skape likestilling for funksjonshemmede.

For å komme fram til terningkastene har Handikapforbundet trålet partiprogrammene, og konklusjonen er at det er en klar vinner og en klart taper: Øverst på pallen står MDG, mens Høyre kommer dårligst ut.

Handikapforbundet har valgt ut fire saker som de rangerer partiene ut ifra:

 • At partiene knytter funksjonshemmede tydelig til sin likestillingspolitikk og anerkjenner at funksjonshemmedes rett til likestilling og likeverdig deltakelse på alle samfunnsområder er et spørsmål om menneskerettigheter.
 • At FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) blir innlemmet i den norske menneskerettighetsloven. Det vil dessuten være positivt om partiene forplikter seg til å ratifisere tilleggsprotokollen om individklageadgang, og at man vil oppheve de norske tolkningsunntakene i konvensjonsteksten.
 • At partiene fastsetter tidsfrister for når Norge skal være universelt utformet, og at man gir prioritet til universell utforming av grunnskoler (retten til å gå på nærskolen), og alle andre utdanningsinstitusjoner.
 • At partiene forplikter seg til å gjøre borgerstyrt personlig assistent (BPA) til et likestillingsverktøy, og at BPA lovfestes og finansieres som en statlig ordning, utenfor helselovgivingen.

Basert på disse sakene er det bare MDG som får terningkast 5, mens tre partier, Arbeiderpartiet, Rødt og SV, får terningkast 4. Senterpartiet og Kristelig Folkeparti får terning kast tre, Fremskrittspartiet og Venstre får terningkast 2, mens Høyre havner på jumboplass med terningkast 1.

Handikapforbundet merker seg at det er store forskjeller mellom de to største partiene.

«Vi er glade for å se at landets største parti, Arbeiderpartiet, har programfestet viktige tiltak i likestillingspolitikken for funksjonshemmede. På den andre siden er vi skuffet over at det nest største partiet, Høyre, ikke innfrir på noen av de fire sakene vi synes er viktigst ved årets valg», skriver Handikapforbundet i sin vurdering.

FrP er det eneste partiet som får minuspoeng fordi de ønsker å reversere kravene om universell utforming i deler av boligpolitikken.

Minuspoeng til Frp

Vurderingen av partiene varierer i de ulike sakene Handikapforbundet har tatt for seg.

«I vårt krav om tydelighet og vilje i likestillingspolitikken kommer Ap, MDG og Rødt best ut. Dårligst ut kommer Høyre og FrP», fastslår organisasjonen.

Når det gjelder kravet om å gjøre Norge universelt utformet er det bare Ap, SV og Sp som setter tidsfrister i sine programmer, påpeker Handikapforbundet. Ap kommer best ut, mens Høyre og Venstre kommer dårligst ut.

FrP er det eneste partiet som får minuspoeng fordi de ønsker å reversere kravene om universell utforming i deler av boligpolitikken, fastslår Handikapforbundet.

Når det gjelder BPA, er det imidlertid FrP som markerer seg mest positivt, ifølge organisasjonen.

Best politikk med regjeringsskifte

«Samlet sett mangler det fortsatt mye på en tydelig og offensiv politikk for å fremme funksjonshemmedes menneskerettigheter og likestillingskamp. Likevel, enkelte partier har kommet vesentlig lengre i sine holdninger til funksjonshemmede borgere og våre krav om rettferdighet og likestilling. Det kan bidra til å gjøre valgets kvaler mindre for den enkelte velger» skriver Handikapforbundet.

Organisasjonen har også vurdert ulike regjeringskonstellasjoner, og konklusjonen er klar. Et maktskifte der en rødgrønn regjering overtar, vil gi den beste politikken for likestilling og inkludering av funksjonshemmede.

Ifølge forbundsleder Tove Linnea Brandvik betyr ikke dette at organisasjonen oppfordrer sine velgere til å stemme rødgrønt.

– Vi råder folk til å stemme det som er riktig for dem! Funksjonshemmede, som alle andre, har ulike politiske meninger og er opptatt av forskjellige saker. Men når man skal gjøre seg opp en mening, er det samtidig viktig å ha et mest mulig komplett bilde. Vårt bidrag er å vurdere hva partiene mener om noen enkeltsaker som er viktige for funksjonshemmedes likestilling, sier Brandvik til Handikapnytt.

Powered by Labrador CMS