Samfunn

Veitrafikk har blitt redusert med 9,5 prosent mellom 2016 og 2017, men siden 1990 har norske CO2-utslipp økt med 24 prosent.

Økning, tross nedgang

Norske utslipp gikk ned med 1,6 prosent fra 2016 til 2017, men utgjør likevel en økning på 3 prosent siden 1990, melder SSB.

Publisert Sist oppdatert

Norske utslipp gikk svakt ned mellom 2016 og 2017, viser nye beregninger fra SSB.

Samtidig var det en økning i energiforsyning, industri og bergverk der mye av grunnen til økte utslipp skyldtes produksjonsøkning fra oljeraffinerier og sementproduksjon, samt metallproduksjon.

Man regner gjerne om alle utslipp til CO2-ekvivalenter for å oversikt over hvor mye rent CO2 som ville gitt samme klimaeffekt som summen av de forskjellige utslipps-gassene.

Ser man derimot kun på CO2-utslippene har disse økt med 24 prosent siden 1990. Olje- og gassproduksjonens kraftige vekst på 1990-tallet er hovedårsaken til økningen.

Det er likevel en nedgang på 1,6 prosent av CO2-utslipp mellom 2016 og 2017 i følge beregningen fra Utslipp til luft. Siden 1990 har de sammenlagte utslippene regnet om til CO2-ekvivalenter økt med 3 prosent.

Nedgang i veitrafikk

Hovedgrunnen til nedgang er kutt i veitrafikk og annen transport som ble redusert med 9,5 prosent mellom 2016 og 2017. Sammen med sjøfart og olje- og gassutvinning utgjorde disse kildene en nedgang på 1,4 millioner CO2-ekvivalenter.

Hybrid- og elbiler stod for 10 prosent av all kjøringen av norske personbiler i 2017.

Også utslipp i nitrogenoksider (NOx) har hatt en nedgang siden 1990 og blitt redusert med 19 prosent. Reduksjonen kommer som en følge av en nedgang i veitrafikk.

Utslipp av miljøgifter er redusert siden 1990 og skyldes reduksjon av industri innenfor bergverk og industri. Miljøgifter er særlig følsomme for måleusikkerhet og det er trenden over en lengre periode som sier noe om den reelle utslippsutviklingen, opplyser SSB.

Det kan forekomme en viss usikkerhet i tallene, og i 2016 viste usikkerhetsanalysen en usikkerhet på tre prosent på totalen.

CO2-ekvivalenter

SSBs tall fremstiller utslippene fra alle klimagasser i såkalte CO2-ekvivalenter. Men siden forbrenning av fossile brensler gir CO2-utslipp, må vi se på nettopp CO2-utslipp for å finne forbruket av dem. Da finner vi at:

  • Norge har økt sine CO2-utslipp med 24 prosent siden 1990.

  • Holdes olje og gass utenfor, har Norges CO2-utslipp økt med rundt 12 prosent.

  • EU‐landene har i snitt redusert sine CO2-utslipp med 22 prosent.

Norge har videre et vesentlig større globalt CO2-avtrykk enn vår nasjonale statistikk avslører: Norge er verdens fjerde største eksportør av olje og gass målt i CO2-utslipp, og vi er verdens nest største eksportør av olje og gass per innbygger.

Kilde: Norsk Klimastiftelse / Helge Drange

Powered by Labrador CMS