Velferd

UNGE UTENFOR: Ungt utenforskap er en kilde til bekymring. Nå inviterer Nav sosiale entreprenører til å utvikle løsninger som kan hindre at unge faller utenfor.

Sosiale entreprenører skal konkurrere om å levere Nav-tiltak for unge

I jakten på nye løsninger inviterer Nav sosiale entreprenører og oppstartsbedrifter til å konkurrere om å levere tiltak for å forhindre ungt utenforskap.

Publisert Sist oppdatert

Sosiale entreprenører og små, ideelle aktører har opplevd mye frustrasjon når de har forsøkt å få til et langsiktig samarbeid med Nav og andre offentlige etater.

Stat og kommuner strør oppstart- og prosjektstøtte over sosiale entreprenører. Men mange møter veggen når de prøver å få langsiktige og forpliktende samarbeidsavtaler med det offentlige, fortalte Velferd.no i desember i fjor.

– Mange sosiale entreprenører opplever at det er ekstremt vanskelig å komme inn i det gode selskap, sa Annette Lilletvedt til Velferd.no.

Lilletvedt er gründer og daglig leder av organisasjonen PitStop, som arbeider med utsatte unge som sliter med psykiske helseproblemer. I fem år har de banket på døra til Nav, men har opplevd at det ikke har vært mulig å få innpass som tiltaksleverandør på linje med de tradisjonelle leverandørene av arbeidsmarkedstiltak.

Nye muligheter

Nå kan det imidlertid åpne seg nye muligheter for aktører som PitStop.

Sist fredag gikk Nav ut med en invitasjon til sosiale entreprenører, oppstartsbedrifter og ideelle aktører om å delta i en konkurranse om videreutvikle Navs avklaringstiltak, et tiltak som ble satt ut på anbud i 2015.

Vi er ikke misfornøyde med avklaringstiltaket slik det fungerer i dag, men vi er nysgjerrige på om det kan være andre måter å gjennomføre tiltaket på.

Invitasjonen gjelder spesielt tiltak rettet mot å hindre ungt utenforskap. Det blir Navs første innovative anskaffelse av arbeidsmarkedstiltak.

– Mange unge strever med å få fotfeste i arbeidslivet, og flere står i fare for å havne utenfor arbeidsmarkedet over lengre tid. Vi ser nå på ulike muligheter i arbeidet med å hjelpe flere av disse menneskene i jobb. Blant annet ønsker vi å finne ut av om det er alternative måter å gjennomføre arbeidsavklaring på, enn de vi benytter oss av i dag, sier Nav-direktør Hans Christian Holte i en pressemelding.

– Vi er ikke misfornøyde med avklaringstiltaket slik det fungerer i dag, men vi er nysgjerrige på om det kan være andre måter å gjennomføre tiltaket på. Blant annet mener vi det er interessant å undersøke om det er tilnærminger som motiverer arbeidssøkerne til større egeninnsats og som gir mer eller bedre arbeidsutprøving. Dersom vi lykkes med prosjektet, vil vi etterspørre løsningene i senere, regionale anskaffelser, sier Holte.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Foto SPENNENDE: – Jeg vil gi honnør til regjeringen og Nav for en framoverlent og spenstig satsing. Det åpner en mulighet for at nye aktører kan få innpass hos Nav, sier PitStop-gründer Annette Lilletvedt. (Foto: Jøran Ingvaldsen)

– Spennende satsing

Annette Lilletvedt er begeistret for den nye satsingen og signalene fra Nav-direktøren.

– Jeg vil gi honnør til regjeringen og Nav for en framoverlent og spenstig satsing. Dette er veldig spennende og noe vi gjerne vil være med på. Det åpner en mulighet for at nye aktører kan få innpass hos Nav, sier hun.

– Jeg er veldig takknemlig for at de har lyttet til våre innspill, tilføyer PitStop-gründeren.

Møt Annette Lilletvedt på Velferdkonferansen

Er du interessert i å høre mer om hva PitStop og andre gjør for å hindre at unge faller utenfor skole og arbeidsliv? Det har du mulighet til på Velferdkonferansen 2021, som Velferd.no og Dagens Perspektiv arrangerer på Gardermoen 28.-29. oktober.

Konferansen har følgende tema: Gjør døren høy, gjør porten vid: Utenforskap, arbeid og inkludering etter koronapandemien

PitStop-gründer Annette Lilletvedt er en av innlederne på konferansen, der utfordringene for «unge på randen» er et av spørsmålene som tas opp.

Du kan delta fysisk eller digitalt på konferansen.

For informasjon om program og påmelding, se nettsidene til Velferdkonferansen.

Unge på vei til jobb

Konkurransen Nav nå har utlyst, gjelder prosjektet «Unge på vei til jobb».

«Flere unge mennesker er i en særlig sårbar situasjon med lite arbeidserfaring og ofte manglende formell kompetanse, og derfor er unge under 30 år en prioritert gruppe for bistand fra Nav», heter det i beskrivelsen av prosjektet.

«Arbeids- og velferdsdirektoratet ønsker å utfordre markedet, og da spesielt sosiale entreprenører og ideell sektor, med å bidra inn på dette feltet med sin kompetanse», skriver Nav.

Nav har satt av 600.000 kroner til dette prosjektet, der målet er å komme opp med nye løsninger på avklaringstiltak for unge under 30 år. Deltakerne skal levere en idéskisse, og de tre beste vil få 50.000 kroner for å videreutvikle sine idéskisser. Blant disse tre vil det bli kåret en vinner, som får 450.000 kroner for å utvikle løsningen i samarbeid med Nav.

«Det er kun denne leverandøren som eventuelt vil bli invitert til fasen ‘Utvikle løsningen’. For de to andre leverandørene vil prosjektet være avsluttet», understreker Nav.

Når resultatet er klart, vil vinneren få råd og veiledning om hvordan løsningen kan utvikles videre for å nå flere kunder i offentlig og privat sektor.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Foto BEGEISTRING: Pitstop jobber for å motvirke ungt utenforskap og er begeistret over at sosiale entreprenører nå inviteres til å bidra med nye løsninger som kan hindre at unge faller utenfor. Bildet er fra en PitStop-gruppe som var samlet i juni. (Foto: Jøran Ingvaldsen)

– Et skritt på veien

Sett i lys av at Nav kjøper inn arbeidsmarkedstiltak for om lag sju milliarder kroner i løpet av et år, er dette en beskjeden satsing.

– Det er mange hundre sosiale entreprenører i Norge, men med dette initiativet vil det bare være ett selskap som går videre i denne konkurransen, påpeker Lilletvedt.

Dette er et første skritt på veien mot en mer «åpen dør» inn mot Nav.

Hun håper derfor at dette prosjektet blir starten på en mer omfattende nytenkning i Nav.

– Dette er et første skritt på veien mot en mer «åpen dør» inn mot Nav, som mange sosiale entreprenører har etterlyst lenge. Det er også viktig at man ikke bare legger til rette for å utvikle nye løsninger. Man må også ha et rammeverk for å implementere og skalere opp de gode løsningene, understreker Lilletvedt.

– De fleste sosiale entreprenører forblir små og sårbare fordi det ikke finnes noe system for oppskalering av gode løsninger, sier hun.

Mangel på et system for å sette de gode løsningene ut livet i større skala bidrar til at mange sosiale entreprenører sliter med å få til en økonomisk lønnsom drift.

Lilletvedt viser til en rapport fra Innovasjon Norge som forteller at bare 30 prosent av alle sosiale entreprenører som starter opp virksomheter, overlever de fem første årene.

PitStop-gründeren håper at forsøket med innovative anskaffelser i Nav vil tas videre til andre arbeidsmarkedstiltak enn avklaringstiltaket.

– Jeg håper denne tenkningen med å involvere sosiale entreprenører også kan anvendes på andre Nav-tiltak. Med de signalene som nå har kommet, har jeg en positiv forventning til at det vil skje, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

EGENVERDI: – Vårt grunnleggende ståsted at å ha krav om aktivitet, å få folk inn i deltakelse, det er positivt og har en egenverdi, sier Torbjørn Røe Isaksen. Foto Håkon Mosvold Larsen / NTB

Innovative innkjøp

Konkurransen Nav nå har invitert til, kommer i kjølvannet av stortingsmeldingen om utenforskap, som regjeringen la fram i juni., Den påpeker blant annet at det kan være krevende få innpass på tiltaksmarkedet for små aktører, eller aktører med nye ideer. Dette kan bety at nye løsninger som får flere i jobb eller utdanning, ikke blir prøvd ut.

«For noen arbeidsledige passer ikke de tradisjonelle arbeidsmarkedstiltakene», konstaterte regjeringen i meldingen.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen ga beskjed om hva Nav burde gjøre da han innledet på en konferanse i regi av bransjeorganisasjonen Arbeid & Inkludering i april:

– Nav kan ta i bruk mer av det vi har vært opptatt av i resten av offentlig sektor, nemlig innovative innkjøp. Hvor man i stedet for å bestille noe som er veldig spesifikt, peker litt overordnet på hva slags problem man vil løse. Så får man flere muligheter eller flere forskjellige løsninger som man kan velge imellom, sa statsråden.

Strategi for økt innovasjon

Som en oppfølging av utenforskapsmeldingen har regjeringen også utarbeidet en strategi for økt innovasjon og bedre tjenester på arbeids- og velferdsfeltet. Ifølge Arbeids- og sosialdepartementet vil denne strategien innebære et taktskifte i sosialt entreprenørskap.

«Samarbeid med flere ulike typer leverandører, både kommersielle og ideelle, herunder sosiale entreprenører, er viktig for å sikre mangfold og et variert tilbud på arbeids- og velferdsfeltet», påpekte Arbeids- og sosialdepartementet i forkant av lanseringen av den nye strategien 24. august.

Jeg er glad for at direktoratet allerede er i gang med å konkretisere de politiske ambisjonene på feltet.

«Selv om vi i Norge har et godt velferdsapparat, står vi overfor en rekke utfordringer som gjør det nødvendig å satse på nytenking og innovasjon. Særlig er det behov for å legge bedre til rette for at flere gode krefter får bidra med nye innovative løsninger på arbeids- og velferdsfeltet», understreker departementet.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen er fornøyd med at Nav nå inviterer sosiale entreprenører og andre små aktører til en konkurranse om å videreutvikle Navs avklaringstiltak.

– Jeg er glad for at direktoratet allerede er i gang med å konkretisere de politiske ambisjonene på feltet. Dette er en direkte oppfølging av ambisjonene i stortingsmeldingen «Ingen utenfor» og en del av strategien vi nå legger fram. Mindre aktører skal nå få en reell mulighet til å få Nav og det offentlige som kunde og samarbeidspartner, skriver Røe Isaksen i en e-post til Velferd.no.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Foto NYTENKNING: – For at vi i Nav skal kunne utvikle stadig bedre tjenester trenger vi nytenkningen og innovasjonskraften som er i oppstartsbedrifter eller hos andre mindre aktører, sier Nav-direktør Hans Christian Holte.

Del av StartOff-satsing

Nav er ikke alene om prøve ut innovative innkjøp som kan åpne dører for sosiale entreprenører, oppstartbedrifter og andre små aktører.

Navs invitasjon til konkurranse om å levere tiltak mot ungt utenforskap er en del av regjeringens StartOff-satsing, som skal gjøre det enklere for mindre selskaper å bli leverandører til offentlig sektor.

Gjennom satsingen vil ulike offentlige etater inviterte til konkurranser om å utvikle og levere løsninger som kan gi bedre offentlige tjenester.

«Unge på vei til jobb» er heller ikke det eneste Nav-prosjektet der anskaffelsen går via StartOff-satsingen. Et annet prosjekt er «Rekrutteringsløsninger for brukertjenester», som henvender seg til teknologimiljøene, hvor oppdraget er å utvikle bedre brukertestverktøy.

– For at vi i Nav skal kunne utvikle stadig bedre tjenester trenger vi nytenkningen og innovasjonskraften som er i oppstartsbedrifter eller hos andre mindre aktører. Dette gjelder hele offentlig sektor, og ofte har vi også sammenfallende utfordringer. Hvis vi klarer å finne nye løsninger gjennom slike prosjekter, for eksempel teknologiske løsninger eller bedre prosesser, vil de ikke bare komme Navs brukere til gode, men alle som trenger den type løsninger, sier Nav-direktør Hans Christian Holte.

Powered by Labrador CMS