Samfunn

Unge møter eldre på Haugenstua Omsorgsbolig på Stovner i Oslo.

Sysselsetting skaper forskjellene

Færre nordmenn i alderen 25-39 år med innvandrerforeldre er i arbeid eller utdanning enn befolkningen ellers.

Publisert Sist oppdatert

Norskfødte med innvandrerforeldre er en befolkningsgruppe som har vokst en del de siste årene, men den har fortsatt en ganske ung sammensetning. Svært få er over 40 år.

Andelen aktive har ligget på et stabilt nivå blant disse norskfødte med innvandrerforeldre og relativt nært opptil gruppen uten innvandrerbakgrunn (majoriteten) når alderspopulasjonen 16-34 år betraktes under ett, skriver Statistisk sentralbyrå i en analyse.

Forskjellene har variert mellom 4 og 5 prosentpoeng i favør av majoriteten. Ser man på mer findelte aldersgrupper, framkommer imidlertid noe større forskjeller blant dem over 24 år.

Flere ledige

Det er i all hovedsak ulikhet i sysselsetting som ligger bak forskjellene i andel aktive i aldersgruppene mellom 25 og 39 år.

Ser man på andelene av andregenerasjon under utdanning (inkludert kombinasjonen arbeid/utdanning), er det knapt forskjeller mellom disse to befolkningsgruppene.

Imidlertid er få under utdanning i disse aldersgruppene. Ellers ser man at norskfødte med innvandrerforeldre har noe større andel registrerte ledige enn majoriteten.

På grunn av ulikhetene i sysselsetting får norskfødte med innvandrerforeldre større andel «annet», det vil si utenfor arbeidsstyrken og utdanning, enn majoriteten. Forskjellen er størst i den eldste gruppen, 19,4 mot 11,8 prosent.

Norskfødte kvinner med innvandrerforeldre under 25 år har noe mindre avstand til majoriteten enn de norskfødte mennene når det gjelder andel aktive. Dette er også i noen grad tilfellet i aldersgruppen 25-29 år. I aldersgruppen 30-34 år er avstanden til majoriteten omtrent den samme hos begge kjønn, mens den er noe større blant kvinner i aldersgruppen 35-39 år.

Sivilstatus påvirker yrkesaktiviteten

Når man ser nærmere på norskfødte kvinner med innvandrerforeldre som lever i parforhold med barn, ser man visse ulikheter sammenlignet med kvinner i majoriteten med hensyn til arbeid og utdanning.

I aldersgruppen 25-29 år er forskjellen i andel aktive 9,3 prosentpoeng i favør av majoritetskvinnene. I aldersgruppen 30-39 år, som er den største gruppen her, er differansen på 12 prosentpoeng.

Med andre ord er denne ulikheten også en faktor som bidrar til å trekke ned andelen aktive i alderen 25-39 år blant norskfødte med innvandrerforeldre.

Norskfødte menn med innvandrerforeldre ligger også noe lavere i andel aktive enn majoritetsmenn blant dem i parforhold med barn, men ikke i samme grad som kvinnene.

I aldersgruppen 25-29 år er forskjellen i andel aktive ganske moderat, under 5 prosentpoeng, men noe større i den eldre aldersgruppen, 8,5 prosentpoeng. Man ser også at kjønnsforskjellen i andel aktive blant dem i parforhold med barn er større hos norskfødte med innvandrerforeldre enn i majoriteten.

I den største aldersgruppen, 30-39 år, er forskjellen henholdsvis 9 mot 5,7 prosentpoeng.

Andelen som lever i parforhold med barn, er ganske lik blant kvinner mellom 30-39 år, det vil si 59 prosent (majoriteten) mot 56 prosent (norskfødte med innvandrerforeldre).

Hos menn er den helt lik, men noe lavere, 47 prosent. I aldersgruppen 25-29 år er forskjellen noe større både blant kvinnene; henholdsvis 26 mot 18,6 prosent og blant mennene; henholdsvis 15,8 mot 11 prosent.

Utdanning dominerer

Som en følge av alderssammensetningen blant norskfødte med innvandrerforeldre er flest under utdanning i gruppen 16-39 år, eventuelt i kombinasjon med sysselsetting. Nesten 50 prosent er under utdanning.

Til sammen er 84,3 prosent i arbeid eller utdanning i denne befolkningsgruppen. Det er med andre ord utdanningsaktiviteten i den store gruppen under 25 år som i særlig grad trekker aktivitetsnivået opp blant norskfødte med innvandrerforeldre når man betrakter denne befolkningsgruppen under ett.

Et fellestrekk ved de norskfødte med innvandrerforeldre og befolkningen ellers er at de har et noe lavere nivå i arbeid og utdanning i aldersgruppen 20-24 år enn blant de aller yngste som i hovedsak er under videregående utdanning. Men man ser også at avstanden mellom de to befolkningsgruppene er noe større med økende alder.

I aldersgruppen 20-24 år ligger differansen i andel aktive for norskfødte med innvandrerforeldre og befolkningen ellers på 4,4 prosentpoeng, mens den blant de mellom 25 og 29 år er på 6,1 prosentpoeng.

I de to gruppene over 29 år er differansen på rundt 9 prosentpoeng. Dette mønsteret med hensyn til aldersgrupper har vært et stabilt trekk ved de analysene som er gjort de siste ti årene.

Powered by Labrador CMS