Annonse

innvandrere

Hjelper høyt utdannede innvandrere inn på arbeidsmarkedet

Ingeniører, lærere, geologer, økonomer, sosionomer og arkitekter hadde gode karriere før de kom til Norge. Så sa det stopp. Pilot-prosjektet JobbAsker skal hjelpe dem med få åpne døren inn til det norske arbeidsmarkedet.

Færre flyktninger og nyankomne innvandrere kommer ut i jobb under pandemien

De som har avsluttet introduksjonsprogram under koronapandemien nå i større grad går videre til ulike utdanningsløp, og at færre går over i arbeid enn tidligere.

Innvandrere opplever pandemien mer belastende økonomisk og psykisk

– Pandemien har nok vært vel så tøff for befolkningen med innvandrerbakgrunn, ikke minst økonomisk, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Innvandrere hardest rammet av koronatiltakene

Innvandrere og barn av innvandrere ble hardere rammet av arbeidsledighet i koronaåret 2020 enn resten av befolkningen.

Permitterte og arbeidsledige får hjelp til å ta fagbrev

88 kurs rundt om i landet får til sammen 23 millioner kroner for å hjelpe voksne med å ta fagbrev.

Innvandrere tjener mindre enn majoritetsnordmenn – men ikke i alle yrker

Innvandrere har gjennomgående lavere inntekt enn andre med samme utdanningsnivå. Men i noen yrker tjener innvandrere mer enn kolleger fra majoritetsbefolkningen.

Ledigheten blant innvandrere har økt med 88 prosent på ett år

Nesten én av ti innvandrere var arbeidsledig mot slutten av fjoråret. Høyest var ledigheten blant innvandrere i Oslo.

DanmarkMange utenlandske arbeidere er lønnstapere

Utenlandske arbeidere er overrepresentert blant de lavest lønnede i mange bransjer i Danmark. – Et bilde på gevinsten ved utenlandsk arbeidskraft, mener den borgerlige tankesmia Cepos.

Flere innvandrere deltar i friluftsliv

Andelen innvandrere som går på tur har økt betraktelig siden 2017, viser tall fra SSB.

Færre tror innvandrere misbruker velferdsordninger

Færre mener at innvandrere flest misbruker sosiale velferdsordninger eller anser innvandrere som en kilde til utrygghet i samfunnet, viser undersøkelse.

Nav og Ikea skal samarbeide om å få innvandrere i jobb

I forrige uke undertegnet Nav og Ikea en avtale om et nasjonalt løft for å få flere flyktninger og innvandrere ut i lønnet arbeid.

Én av ti innvandrere er arbeidsledig

Arbeidsledigheten blant innvandrere er tre ganger så høy som ledigheten i resten av befolkningen, viser nye tall.

Flere innvandrere er midlertidig ansatt

Midlertidige ansettelser er mer utbredt blant innvandrere enn blant resten av befolkningen, og flere kvinnelige enn mannlige innvandrere er midlertidig ansatt.

Nesten 14 prosent ledighet blant innvandrere

Én av sju innvandrere var helt arbeidsledig i andre kvartal i år. Blant resten av befolkningen var én av 20 arbeidsledig.

Sysselsettingen øker blant innvandrere

Likevel er kjønnsforskjellene økende: Menn har en sysselsettingsandel på 71 prosent, mens kvinnene har 63 prosent.

Flere virksomheter ansetter innvandrere, men segregeringen øker

Det er høyest segregering på arbeidsplassene i primærnæringene, forretningsmessig tjenesteyting, overnattings- og serveringsvirksomhet, bygge- og anleggsvirksomhet og transport og lagring.

Innvandrere utgjorde over halvparten av sysselsatte i vikarbyråer

Fra 2015 til 2018 økte antallet vikarjobber fra 47.000 til 63.000 – en vekst som tilsvarer 34 prosent. Veksten i antall jobber i alle andre næringer var stusselige 4 prosent.

Støre ut mot forslag om kutt i sosialhjelp til innvandrere

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener regjeringen bør bedre introduksjonsprogrammene for innvandrere før de begynner å kutte sosialhjelpen.

Innvandrere kan få vurdert sin realkompetanse på andre språk enn norsk

Realkompetansevurdering kan bidra til at voksne raskere når sine mål og kan komme seg i arbeid.

Menn fra Asia og Afrika tar jobber i kvinnedominerte yrker

Kun 41 prosent av mannlige innvandrere fra Afrika og Asia jobber i mannsdominerte yrker i Norge.

Klar sammenheng mellom innvandring og langt sosialhjelpsmottak

Stønadstiden for innvandrere med sosialhjelp er vist å være om lag en tredel lengre enn for befolkningen ellers.

Norskfødte med disse innvandrerbakgrunnene tjener mest

Norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde nesten 180 000 personer ved inngangen til 2019.

Én av fem innvandrere har liten tillit til andre mennesker

22 prosent av innvandrerne har liten tillit til sine medmennesker, mens det samme bare gjelder 6 prosent i befolkningen generelt.

Unge, høyt utdannede og kvinner mest positive til innvandring

Syv av ti er enige i at innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge.

Listhaug vil kopiere danske innvandrerregnskap

De siste årene har Danmark regnet ut hvor mye innvandrere koster samfunnet. Norge bør gjøre det samme, mener Sylvi Listhaug (Frp) – men møter motstand.

Én av fem strøk på Statsborgerskapsprøven i fjor

For å få norsk statsborgerskap ble det fra 1. januar 2017 innført et krav om å bestå en prøve i samfunnskunnskap på norsk, eller å ta Statsborgerskapsprøven på bokmål eller nynorsk.

Mer enn halvparten av sosialhjelpen går til innvandrere

Nav utbetalte sosialhjelp på i alt 6,6 milliarder kroner i 2017. Av dette gikk 56 prosent til innvandrere, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Aktuell profilIldsjelen

For noen kan veien ut i arbeidslivet virke umulig. Mohamed Fariss hjelper der andre har gitt opp.

Få synes det er ubehagelig å få en innvandrer som hjemmehjelp eller ny nabo

Stadig færre nordmenn er skeptisk til å få en innvandrer som svigersønn eller svigerdatter.

4 prosent av alderspensjonistene har innvandrerbakgrunn

Det er stor variasjon i innvandrernes tilknytning til arbeid og velferdsordninger avhengig av landbakgrunn.

AndregenerasjonSysselsetting skaper forskjellene

Færre nordmenn i alderen 25-39 år med innvandrerforeldre er i arbeid eller utdanning enn befolkningen ellers.

IntroduksjonsprogramStørst økning fra Syria

I løpet av 2017 deltok 44.200 personer i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere – en økning på 6 prosent fra 2016.

SverigeInnvandrermenn mer utsatt for diskriminering

Svenskfødte søkere til restaurantjobber har fire ganger så stor sjanse til å bli innkalt til intervju som jobbsøkere fra Somalia. Menn med innvandrerbakgrunn er mer utsatt for diskriminering enn kvinner, viser svensk undersøkelse.

Innvandrere fra Somalia bor trangest

Innvandrerhusholdninger er mer trangbodde enn øvrige husholdninger, og de fra Somalia topper listen. Her er fire av ti husholdninger trangbodde.

Innvandrere i håndverksyrker skades fire ganger oftere enn norske

De eksponeres i større grad for helseskadelig støy, støv, røyk, gasser eller damp i arbeidssituasjonen.

IntroduksjonsprogrammetNær halvparten av deltakerne fra Syria

I løpet av 2017 deltok 28.800 personer i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere – 20 prosent flere enn året før.

Færre alderspensjonister blant innvandrere

For innvandrere er det mindre vanlig å motta alderspensjon fra folketrygden enn i befolkningen ellers. Minst vanlig er det blant innvandrere fra Asia, Afrika og Latin-Amerika.

Flere innvandrerelever faller utenfor på ungdomsskolen

På ti år har antall elever som ikke får fullverdig vitnemål fra ungdomsskolen nesten doblet seg. En viktig årsak er migrantstrømmen i 2015–2016.

Høyere ledighet for kvinner enn for menn

Andelen innvandrerkvinner som var registrert helt ledige, lå på 5,6 prosent, mens tilsvarende tall for innvandrermenn var på 5,1 prosent i 2. kvartal.

Lettere overgang fra sosialhjelp til jobb for høyt utdannede innvandrerkvinner

Innvandrere var i 2009 overrepresentert blant sosialhjelpsmottakerne, men sammenlignet med mottakere som var født i Norge fant innvandrerne seg lettere jobb etter sosialhjelpsmottaket.

Sterkest lønnsvekst blant kvinner

Kvinner hadde en lønnsvekst på 2,8 prosent i avtalt månedslønn, mens lønnen blant menn økte med 2,3 prosent.

Sanner varsler strengere krav til norskundervisning

Regjeringen kommer til å kreve resultater for norskundervisningen, ikke bare krav til et visst antall timer, varsler integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Forskning

Gjør innvandrerkvinner klare for jobb på rekordtid

En ny opplæringsmetode er så vellykket at den har blitt fast praksis ved innvandrertjenesten i Levanger. Cluet? Å kombinere språk- og yrkesopplæring i ett. Nå lærer flere kommuner av trønderne.

Fleire med innvandrarbakgrunn i barnevernet enn norskfødde

8700 innvandrarar og 6850 norskfødde med innvandrarforeldre fekk hjelp frå barnevernet i løpet av 2017.

Innvandrerne sto for et av seks årsverk innen omsorg

Innvandrere sto for over 17 prosent av de 142.000 avtalte årsverkene i de kommunale omsorgstjenestene i 2017.

Mange barn av innvandrere opplever diskriminering

Norskfødte med innvandrerforeldre opplever oftere diskriminering enn foreldregenerasjonen, viser en ny rapport om levekår blant innvandrere.

Norske virksomheterAnsetter flere innvandrere fra EU enn fra resten av verden

Norskfødte med innvandrerforeldre tjener bedre enn foreldrene

Særlig tydelig er dette for dem med bakgrunn fra India og Vietnam.

Rekordmange fikk norsk statsborgerskap i fjor

8 av 10 som fikk norsk statsborgerskap kom fra ikke-europeiske land.

Fortsatt synkende innvandrerledighet

Store inntektsforskjeller blant norskfødte med innvandrerforeldre

Norskfødte med innvandrerforeldre har gjennomgående lavere inntekter enn jevnaldrende uten innvandrerbakgrunn. Men barn av innvandrere fra India og Sri Lanka tjener langt mer enn gjennomsnittet.

Lavlønns-yrkerLate nordmenn og utenlandske arbeidshester

Nordmenn er bortskjemte og late, men uunnværlige, mens østeuropeere jobber som hester uten å klage. Og svensker er perfekte på service, viser en fersk undersøkelse.

Flere eldre innvandrere på sosialhjelp etter innstramming

I 2016 mistet eldre som er kommet til Norge gjennom familiegjenforening retten til supplerende stønad.

Økte med 17.000 i fjorFlere innvandrere i arbeid

Andelen innvandrere i arbeid økte med over 17.000 i løpet av fjoråret. Økningen var størst i Østfold, mens Akershus fortsatt har høyest andel sysselsatte innvandrere.

Høyre-politikerVil ha hjemmebesøk og fadderordninger for minoritetsforeldre

Mathilde Tybring-Gjedde (H) vil ha hjemmebesøk og fadderordninger for foreldre som sliter med å forstå det norske skolesystemet.

Ledigheten blant innvandrere fortsetter å synke

Under halvparten av flyktningar i arbeid

Flyktninger fra disse landene nådde nasjonal målsetning om å være i arbeid

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at flest er i arbeid og utdanning blant innvandrere fra Etiopia og Eritrea.

6 av 10 innvandrere i arbeid eller utdanning etter introduksjonsprogram

Nyankomne innvandrere blir oftere siktet for kriminelle handlinger

De fem første årene etter innvilget opphold øker andelen siktede gjerningspersoner blant innvandrere, før dette stabiliseres og deretter synker etter ti års botid.

Annonse
Annonse
Annonse