Annonse

KLP i verdenstoppen på klima

Forvalter av kommunale pensjoner verdensledende på samfunnsansvar.

Høyreekstreme står for mesteparten av volden i USA

Og i Tyskland er den på fremmarsj.

USAs energiminister vil reforhandle Parisavtalen

Den amerikanske energiministeren Rick Perry mener USA ikke bør trekke seg fra Parisavtalen – men reforhandle den.

Google til kamp mot «fake news»

Google varsler endringer i sin søkemotor for å luke ut falske nyheter og støtende innhold.

Psykiske plagerSamarbeid med frivilligheten gir bedre resultater i folkehelse

– Frivilligheten er en ressurs som kan utnyttes bedre i det psykiske helsearbeidet, mener statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Frode Hestnes.

Annonse

Bolig for rusmisbrukere– Snur den tradisjonelle hjelperrollen på hodet og setter brukerne i førersetet

I Bergen og Sandnes har de testet ut den amerikanske Housing first-modellen der hjemløse med rus-og psykiske helseproblem får ordinære boliger i vanlige nabolag.

Investeringer i fornybar energi falt 17 prosent i første kvartal

Flyktningutgifter kamuflerte norsk bistandsnedgang i 2016

– Det at de fattigste landene får enda mindre og at hjemmebistand har blitt en trend, viser at verden går i helt feil retning, sier Redd Barnas leder for politikk og samfunn Gunvor Knag Fylkesnes.

Vær og klimaEl Niño knyttes til koleraøkning

Skiftninger i værfenomenet El Niño har sammenheng med kolerautbredelsen i Afrika. Det er ny kunnskap som kan redde mange liv, mener forskere.

Flyktninghjelpen– Skammelig lite hjelp til Jemen

Verdenssamfunnet har bare lovet en tidel av hjelpen som trengs til sultrammede i Jemen. Norge burde gjøre mer, mener Flyktninghjelpen.

Annonse

Renere vedfyring kutter helsekostnader og gir miljøgevinst

Vurderer du å bytte ut den gamle vedovnen din, har du fått enda flere argumenter for å gjøre det nå.

Mer bistand blir brukt på hjemmebane, mindre går til de fattigste

De rike OECD-landene ga mindre bistand til verdens aller fattigste land i 2016. Årsaken er blant annet at rekordmye av bistanden har gått til tiltak for flyktninger i eget land.

Pensjonistene20.000 vil se slippen sin

Pensjonistforbundet har fått inn 20 000 signaturer på oppropet om å få utbetalingsmeldingen fra NAV på papir igjen. Forbundet varsler at de vil fortsette aksjonen til kravet blir innfridd.

Oslo innfører SMS-varsling ved krisesituasjoner

Oslo kommune innfører SMS-varsling til alle som befinner seg i et gitt område i hovedstaden dersom det skulle inntreffe større ulykker eller angrep.

Gjelder også NorgeStadig mer bistand bindes opp med betingelser

En ny OECD-rapport viser at flere vestlige land setter betingelser knyttet til eget lands næringsliv for å gi bistand. Dette advarte internasjonale organisasjoner mot i fjor, og det går i mot OECD-landenes egne retningslinjer. Norge er et av landene som i 2015 hadde en større andel «bundet» bistand.

Annonse

Høye flyktningutgifterHver femte krone av bistandsmidlene gikk til Norge

I 2016 gikk 6,7 milliarder kroner av bistanden til flyktninger i Norge. Det utgjorde 18,4 prosent av bistanden.

UtviklingsmeldingenDobler bistanden til fornybar energi og religiøse minoriteter

Stortingsmeldingen «Felles ansvar for felles fremtid» får derimot krass kritikk fra Norsk Folkehjelp som mener regjeringen «viderefører fortidens utviklingspolitikk».

Mål uten mening– NTP er utdatert allerede før den trer i kraft

Nasjonal transportplan kunne vært et verktøy for å definere veien mot et nullutslippsamfunn. Den sjansen har regjeringen latt gå fra seg, mener miljøbevegelsen.

Annonse

Krever helhetlig frivillighetspolitikk– Vil ikke bli redusert til et statlig underbruk

Frivillighet Norge mener det er på tide å gjøre opp status på nytt og krever nå en ny stortingsmelding om frivilligheten.

Bergen kommune sikter mot klimabudsjett i 2018

Klimabudsjetter er på moten i kommune-Norge for tiden. Oslo var først ute, og blir nedringt av europeiske storbyer som vil lære. Nå følger Bergen på med eget klimabudsjett, mens de mindre kommunene sliter med manglende ressurser.

Sandberg: –Vi bryter ikke menneskerettighetene

Frp-statsråd Per Sandberg mener regjeringen ikke bryter barnekonvensjonen i behandlingen av mindreårige asylsøkere, til tross for kritikk fra flere hold.

Lang ventetid i asylmottak har ingen effekt på senere integrering

– Overraskende og interessante funn, sier assisterende direktør i UDI, Birgitte Lange.

SIFOForbrukernes ansvarsfølelse daler når teknologioptimismen øker

Jo mer vi tror at ny teknologi skal løse klimaproblemet, dess mindre gjør vi for å redusere vårt eget forbruk.

Ulikhetene økerFlere fattige barn i Norge

Hvert tiende barn i Norge vokser i dag opp i relativ fattigdom.

Utvalgsleder mot eget utvalgs anbefalingAdvarer mot økt gambling med oljefondet

Behov for forutsigbarhet og stabilitet i offentlige budsjetter gjør at NTNU-professor Knut Anton Mork ikke mener regjeringen bør øke oljefondets aksjeandel.

SSBBlir kollektivreisene dyrere?

I fjor økte billettinntektene med dobbelt så mye som antallet passasjerer.

Kull taper selv med Trumps klimarevers

Mange mener Donald Trumps fjerning av klimatiltak vil skade folkehelsen, økonomien og arbeidsmarkedet. Og det kan neppe redde kullindustrien.

UDI vil myke opp reglene i statsborgerskapssaker

Utlendingsdirektoratet ønsker å endre lovverket slik at barn ikke blir straffet for noe som skjedde før de ble født i statsborgerskapssaker.

Rapport: Klimarisiko må inn i samfunnsplanleggingen

Eksperter tror ikke konsekvensene av klimaendringer i tilstrekkelig grad gjenspeiles i samfunnsplanleggingen.

Det grønne skiftetCanadas grønne statsbudsjett

Canadas stjernestatsminister Justin Trudeau følger opp ambisiøs klimaplan med grønt statsbudsjett.

Utslippsreduksjon– Nå haster det!

To energibyråer med det samme beskjed.

Enorme forskjeller mellom landEUs flyktningpolitikk har raknet

Det er uholdbart at EU-land kan føre en så ulik flyktningpolitikk. La landene som ikke ønsker flyktninger finansiere tiltak i andre EU-land, foreslår tenketank.

TurbulensSAS anker gigantbot fra EU

Etter en årelang kamp i rettssystemet står Europakommisjonen fast ved sitt vedtak om å gi elleve internasjonale flyselskaper milliardbøter for kartellvirksomhet. SAS må ta sin del av støyten: over 600 millioner kroner.

UtviklingshemmedeDe sitter ikke nederst ved bordet – de ligger innerst i skuffen

Røde Kors vil stanse omstridte asyltiltak

De midlertidige hastetiltakene fra asylkrisen bryter med folkeretten, mener Røde Kors. Regjeringen vil videreføre tiltakene, men møter motbør i høringsrunden.

Elbil-vekst gir mindre behov for biodrivstoff

Beregninger viser at Norge trenger 400 millioner liter biodrivstoff i 2030. For ett år siden var anslaget fire ganger så høyt, men så eksploderte elbilsalget.

Flertall på Stortinget åpner for større klimautslipp

Ap mener Høyre har rett i at det kan være greit å la Norges nasjonale klimautslipp stige. Et stort flertall på Stortinget åpner for større utslipp.

Finansministeren etter Forbrukerrådets kritikk av finansnæringen– Viktig at regelverket utvikles og forbedres

– Uklare retningslinjer for kjernevåpeninvesteringer

Oljefondet kan ikke investere i selskaper som produserer «sluttproduktet» i kjernevåpen. Underleverandører? Helt greit.

Bærekraftsmålene– Ungdommer er dagens ledere, ikke fremtidens

Det er unge mennesker mellom 15 og 24 år som vil merke de sterkeste konsekvensene hvis det ikke blir gjort endringer for å nå bærekraftsmålene innen 2030.

Sivilombudsmannen kritiserer ordningen med soning i Nederland

Norske fanger som soner i Nederland, er ikke tilstrekkelig sikret mot tortur, umenneskelig eller nedverdigende behandling, mener Sivilombudsmannen.

Nordmenn flest mener flyktninger bidrar til positivt mangfold i samfunnet

Det viser undersøkelsen «Holdninger til barn på flukt» som Redd Barna har gjennomført.

Nordmenns helse sluker milliarder som aldri før

Din og min helse er dyrere enn noen gang, og utgiftsveksten er tiltakende. Kun det seneste året har helseutgiftene per innbygger i Norge økt med over 2000 kroner.

Miljøtopp går i protest mot Trumps budsjettkutt

Lederen for juridisk avdeling i det amerikanske miljødirektoratet EPA slutter i jobben i protest mot at USAs regjering vil kutte EPAs budsjett med 25 prosent.

Listhaug vil gjenforene flyktningfamilier i utlandet

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) vil stramme inn på familiegjenforening og foreslår at familier som kan leve sammen i et annet trygt land får avslag.

OljefondetGjenåpner for kjernevåpenprodusent

Statens pensjonsfond utland opphever utelukkelsen av Raytheon. Selskapet er fortsatt på Storebrands, DNBs og KLPs svartelister.

Nesten halvparten av befolkningen kritiske til regjeringens innvandringshåndtering

Regjeringens håndtering av innvandrings- og integreringspolitikken får tommelen ned av nesten halvparten av de spurte i en ny meningsmåling.

Sosial kontrollKjemper mot skam- og æreskultur

De «skamløse» jentene mener handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er positiv så lenge det skjer på deres premisser.

Trapper opp kampen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Det var en dobling i antall saker som omhandlet vold i nære relasjoner fra 2015 til 2016. Trusler og æresrelatert vold spiller en viktig del av økningen.

IntegreringSpråk- og arbeidspraksis er den store utfordringen

For liten kapasitet til språkopplæring og arbeidspraksis er den største utfordringen når større kommuner skal bosette flyktninger. Det svarer nesten 70 prosent av norske kommuner med mer enn 20.000 innbyggere i en undersøkelse Dagens Perspektiv har gjennomført.

Bosetting av flyktningerTrenger mer penger innen psykiatri og barnevern

Dagens Perspektiv har gjennomført en spørreundersøkelse der 108 rådmenn i Norge har svart på hvordan de håndterer bosetting av flyktninger.

UtviklingshemmedeMå løftes ut av skuffen

– Vi håper politikerne ser behovet for å løfte en gruppe som i stor grad er usynliggjort i den offentlige debatten, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm om rapporten fra Rettighetsutvalget.

Regjeringen til kamp mot mikroplast

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) varsler en offensiv mot marin forsøpling og mikroplast.

UtvalgGratis barnehage • Avvikling av kontantstøtten • Behovsprøvd barnetrygd

Flertallet av utvalget som i halvannet år har vurdert den samlede støtten til barnefamilier vil fjerne kontantstøtten for å finansiere gratis barnehage til alle barn.

Stor variasjon i andelen fattige innvandrerbarn

Barn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i lavinntektsgruppen her til lands, men spriket er stort mellom grupper fra ulike bakgrunnsland.

Småkommuner etterlyser forutsigbarhet i bosettingen av flyktninger

Dagens Perspektiv har gjennomført en spørreundersøkelse der 108 rådmenn i Norge har svart på hvordan de håndterer bosetting av flyktninger.

Integrering i mottakeneForeldreveiledning kan forebygge radikalisering

Tilpasning og målrettet bruk av foreldreveiledning (ICDP) kan forebygge radikalisering og støtte foreldre i asylmottak, viser en fersk Fafo-rapport.

UtviklingshemmedePolitisk pause i 25 år

– Vi hatt 25 års politisk pause for utviklingshemmede her i landet. Håpet er at rapporten fra Rettighetsutvalget setter ny og etterlengtet fart på den politiske debatten om denne gruppen, mener en av landets fremste forskere på området.

RettighetsutvalgetKommune-Norge stritter i mot

Mens frivillige organisasjoner fullt ut støtter Rettighetsutvalgets forslag til å bedre levekårene for utviklingshemmede er kommuner og forvaltning langt mer reservert. Frykt for økte kostnader og mer sentralstyring bremser kommunens entusiasme.

Listhaug vil innføre plikt til å melde fra om unge i tvangsekteskap

I en ny handlingsplan vil statsråd Sylvi Listhaug (Frp) gjøre det straffbart å ikke melde fra om unge jenter i tvangsekteskap.