Arbeidsliv

Anmeldt trygdesvindel redusert med nesten 50 millioner i 2017

Nav har anmeldt trygdesvindel for til sammen 187 millioner kroner i 2017. Selv om de fleste meldingene til politiet gjelder dagpenger og arbeidsavklaringspenger (AAP), har antall anmeldelser knyttet til sistnevnte ytelse gått ned.

Publisert Sist oppdatert

Det samlede beløpet Nav anmeldte i 2017 endte opp på rundt 187 millioner kroner.

Det er 46 millioner mindre enn i 2016. Sammenligner man med tall fra 2015 er den anmeldte trygdesvindelen redusert med hele 116 millioner.

– Denne nedgangen er forventet, og det er det flere årsaker til, sier Sverre Lindahl, direktør i Nav-kontroll til Velferd.

Han presiserer at en dreining i bruk av ressurser har ført til mer fokus på å forebygge feilutbetalinger og svindel samt hyppigere kontroller. Svindel og feilutbetalinger blant mottakere av dagpenger og AAP kan ved hyppigere kontroller stanses tidligere enn før og fører dermed til en redusering i totalbeløpet.

– Nytt regelverk med innstramminger og økt krav til aktivitet, sammen med endring fra uførepensjon til uføretrygd i 2015, kan også i noe grad ha medvirket til noe færre saker. Samtidig gjennomførte vi i 2014 og 2015 en stor kontroll av arbeidsavklaringspenger med til dels høye beløp, slik at tallene, spesielt i 2015, nok ble høyere enn vanlig, forteller Lindahl.

– Dette sammen med et økt fokus på avdekking av organisert arbeidslivskriminalitet, som både er tid- og ressurskrevende, kan også ha ført til at det i 2017 er blitt avdekket noe færre svindeltilfeller blant AAP- og dagpengemottakere, legger han til.

Dagpenger og AAP på topp

Av 1048 politianmeldte personer er likevel 964 meldt for å ha svindlet med dagpenger og AAP i 2017.

– Selv om vi dreier noe av vår innsats over mot forebygging og økt innsats mot organisert økonomisk kriminalitet, så vil vi fortsatt ha et høyt kontrollnivå, med stor risiko for å bli avdekket, konstaterer Lindahl.

Både dagpenger og AAP skal være inntektssikring når en står utenfor arbeidslivet i en periode. De fleste som er anmeldt for svindel knyttet til disse ytelsene har jobbet og fått en lønn som ikke lar seg kombinere med ytelsen.

– Velferdssystemet er et sikkerhetsnett for de som kommer i en vanskelig livssituasjon. Derfor er det alvorlig når noen misbruker ordningene ved å unnlate å melde fra om at de er i arbeid, samtidig som de får ytelser fra Nav, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

(Saken fortsetter under illustrasjonen.)

size-large

Samarbeider bedre med politiet

– Trygdesvindel er alvorlig kriminalitet og bryter ned tilliten til velferdsordningene. Vi er derfor svært fornøyde med politiets arbeid i våre saker, legger Vågeng til.

Nesten 90 prosent av sakene blir etterforsket av politiet, og de fleste som har svindlet, kan vente seg en straffereaksjon, opplyser Nav.

De siste fem årene er andelen trygdesvindelsaker som blir lagt bort av politiet halvert, og nå blir under 12 prosent av sakene lagt bort. Kun to prosent av sakene som blir behandlet i domstolene ender med frifinnelse.

Tverretatlig samarbeid mot arbeidslivskriminalitet

I 2017 har Nav også meldt 67 personer til politiet for trygdesvindel knyttet til arbeidslivskriminalitet. I tillegg ble 14 personer meldt for medvirkning.

Den største saken er i Akershus på 5,9 millioner kroner. Saken gjelder en arbeidsgiver som har bidratt til at mange personer med fiktive arbeidsforhold har fått utbetalt dagpenger, foreldrepenger og sykepenger.

Nav samarbeider tett med andre etater for å avdekke organisert økonomisk kriminalitet.

Et samarbeid mellom etater i de samlokaliserte enhetene mot arbeidslivskriminalitet, og i andre saker med systematisk eller organisert svindel, er helt avgjørende for å avdekke slike aktiviteter, mener Nav.

Powered by Labrador CMS