Samfunn

Dette er prioriteringene som får mest skryt

Publisert Sist oppdatert

De fleste kommentarene som har kommet inn på nasjonal transportplan peker på at rammen er stor nok og at prioriteringene virker å være langsiktige.

319 milliarder av om lag 1000 milliarder skal gå til jernbaneformål, mens 563 milliarder kroner er satt av til veiformål.

Flere av de tunge prosjektene ligger på Vestlandet. Regionveisjef Helge Eidsnes sier til NTB at Sotrasambandet og Rogfast vil være det største veiprosjektet vi noensinne har sett i Norge, at at det vil gi en ny tidsregning for samferdsel på Vestlandet.

Byggenæringens Landsforening (BNL) peker på at det et bra at rammen er stor nok til at man kan ta igjen mye av etterslepet på vedlikehold i neste planperiode.

BNL-leder Jon Sandnes peker på at et utvidet kollektivtilbud er et gode og at prioriteringen av en ekstra jernbanetunnel gjennom Oslo Sentrum er avgjørende for hele Østlandet.

Han viser også til at Ringeriksbanen er et viktig prosjekt som både korter ned reisetiden mellom Oslo og Bergen og skaper ytterligere rom for utvikling og fortetting i aksen mot Hønefoss.

– Det er i og rundt de store byene at store deler av veksten i befolkningen kommer. Derfor er det viktig at byene får bygget ut og styrket infrastrukturen, sier Sandnes.

Fornøyd veidirektør

Veidirektør Terje Moe Gustavsen er meget godt fornøyd med planen. Han viser til at det ligger en videre vekst i aktivitetsnivået for Statens Vegvesen med oppstart av 25 veiprosjekter i første del av planen.

Også Gustavsen fremhever at planen innebærer enda sterkere vekst på miljøvennlig transport i byområdene med betydelig statlig medvirkning.

Innovasjon vektlagt

Innovasjonsdirektør Anne-Kjersti Fahlvik i Forskningsrådet har merket seg at regjeringens ambisjon om å koble forskning, teknologi og innovasjon kommer tydeligere frem i fremtidige satsinger på investeringer i samferdsel.

Planen inneholder en egen innovasjonssatsingen på 820 millioner kroner som skal gjøre det mulig å ta i bruk ny teknologi raskere i transportsektoren - både ved å utvikle nye løsninger og tilpasse eksisterende løsninger bedre for norske forhold.

– Pilot T gjør at vi kan mobilisere næringslivet og forskningsmiljøene, og bidra til et skifte innen digitalisering og klimateknologi innenfor transport. Satsingen på pilotering og uttesting er i tråd med Forskningsrådets analyser, sier Fahlvik.

Fakta om Nasjonal transportplan 2018–2029

* Transportplanen har en totalramme på 1.064 milliarder. Av dette er 933 milliarder kroner statlige midler, mens 131 milliarder er bompenger.

Jernbaner

* Ny oslotunnel for jernbanen til rundt 15 milliarder kroner. Skal stå klar i 2032.

* Når Oslotunnelen er ferdig, skal også Intercity-triangelet på jernbanen på Østlandet fra Oslo til Lillehammer, Halden og Skien, være klart. Prislappen er 52 milliarder kroner.

* Sørlandsbanen får dobbeltspor. Utbyggingen er knyttet til planene om å koble sammen Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. 1,5 milliarder settes av til å starte planleggingen.

* Trønderbanen og Meråkerbanen – her settes av 3,6 milliarder av til hovedsakelig elektrifisering.

* Ringeriksbanen bygges ut for om lag 20 milliarder kroner.

* Det settes av 5,5 milliarder til å bedre kapasiteten for godstransport på jernbanen, 1,8 milliarder til første byggetrinn av en ny godsterminal i Trondheim, som vil koste totalt 6,7 milliarder.

* Tre nye krysningsspor på Kongsvingerbanen skal redusere reisetiden Kongsvinger – Oslo med 10 minutter.

* Blant prosjektene som skal utredes er en mulig utbygging av Nord-Norgebanen fra Fauske til Tromsø, med påkobling til Ofotbanen i Narvik.

Veier

* Full utbygging av E18 i Akershus. E18 mellom Retvet og Vinterbro er planlagt i første planperiode. Den nye firefeltsveien gjennom Follo får byggestart neste år.

* E39 mellom Arna og Voss nord for Bergen, ny ferjefri E39 mellom Ådland og Svegatjørn samt bygging av Sotrasambandet.

* E8 i Ramsfjord bygges ut.

* E10 Hålogalandsvegen skal bygges ut for 8,7 milliarder. Byggestart for den 150 kilometer lange strekningen framskyndes til 2018.

* E39 på strekningen Myrmel-Lunde i Sogn og Fjordane, får satt av 500 millioner.

* Møreaksen, som innebærer ferjefri E39 fra Ålesund via Molde til Kristiansund. får satt av 2 milliarder i første seksårsperiode, og 6 milliarder i den andre.

* E39 Betna – Stormyra får satt av 2,1 milliarder. Hovfast skal gi fergefri forbindelse mellom Os og Stord til 43 milliarder, men her skal det ses på kostnadsnivået.

* E136 Ålesund – Bjorli. Det settes av 3,4 milliarder.

* Riksvei Øst i Bergen skal finansieres med 2,2 milliarder fra staten og 2,3 milliarder i bompenger.

* E6 over Kvænangsfjellet i Troms får 1,6 milliarder til ombygging og sikring

* Riksvel 3 gjennom Østerdalen utbedres for 500 millioner.

* Utbedring av flaskehalser på fylkesveinettet får 300 millioner – 50 millioner årlig over 6 år. Dette skal gi lavere transportkostnader for jordbruk, skogbruk og industri.

* 24 milliarder settes av til skredsikring av rasutsatte veier.

T-bane

* En ny sentrumstunnel gjennom Oslo fra Majorstuen via Bislett, St. Olavsplass og Grünerløkka får satt av 8,7 milliarder. Tunnelen skal bygges mellom 2024 og 2029.

* Fornebubanen får satt av 6 milliarder. Dette er halve kostnaden, resten skal finansieres i Oslopakke 3. Byggestart 2021.

* Det settes også av midler til planlegging av Nedre Romerikebanen fra Ellingsrud via Lørenskog til Lillestrøm, og etter hvert videre til Kjeller.

Annet

* Stad skipstunnel. Prosjektet, som vil være verdens første skipstunnel, har fått satt av 1,5 milliarder i første seksårsperiode og 1,2 milliarder kroner i andre periode.

* Bømlo får ny fiskerihavn til 197 millioner. Fullfinansieres i andre halvdel av perioden og kan realiseres etter 2024.

* Bodø får ny flyplass til nær 5 milliarder kroner. Av denne summen er 2,4 milliarder friske midler i NTP.

* Det settes av 1,47 milliarder kroner til bygging av ny regional lufthavn på Hauan i Rana.

* En milliard kroner settes av til sykkelveier.

Kilde: NTB
 
Powered by Labrador CMS