Samfunn

5. Bidra til å øke forståelsen for betydningen av samarbeid mellom forskere og offentlig sektor.

Fem tips for innovasjon i offentlig sektor

Forskningsstøttet innovasjon i norske kommuner har hatt en positiv utvikling, men det er fortsatt en lang vei å gå.

Publisert Sist oppdatert

Forskningsrådet har de siste årene finansiert innovasjonsprosjekter i offentlig sektor for omtrent 800 millioner kroner.

Menon Economics har evaluert innovasjonsaktiviteter i kommuner som har fått støtte av Forskningsrådet.

Følgeevalueringen ble startet i 2018 som en evaluering av FORKOMMUNE-programmet, men har over tre år utviklet seg til å inkludere en rekke virkemidler for offentlig sektor, med spesielt fokus på innovasjonsprosjektene og gevinstrealisering.

Innovasjonsprosjektene ble opprettet for å utvikle og realisere mer innovasjon gjennom samarbeidet mellom forskningsmiljøer og offentlig sektor.

Økt fokus på gevinstrealisering

Foto Erland Skogli i Menon, prosjektleder for evalueringen. (Foto: Menon)

Statlig og kommunal sektor må finne nye måter å løse utfordringer på og øke produktiviteten, uten at velferdsnivået senkes.

Forskning kan bidra til å gjøre dette bedre, billigere og mer bærekraftig. Samarbeid mellom forskere og kommunal sektor løfter kvaliteten på innovasjonene, viser rapporten.

I løpet av evalueringsperioden har Forskningsrådet utviklet tilbudet til offentlig sektor med flere temaer og det nye virkemidlet «førkommersielle anskaffelser».

I 2020 inngikk de kontrakter for totalt 400 millioner med nye innovasjonsprosjekter i offentlig sektor, innen blant annet helse- og velferdstjenester, transport, digitalisering, utdanning, byplanlegging og bioøkonomi.

Basert på funnene de har gjort kommer Menon med anbefalinger for videre satsing.

– Vi konkluderer med at det nok er helt riktig slik Forskningsrådet nå skal gjøre fremover, og se alle Forskningsrådets virkemidler som er relevante for innovasjon i kommunesektoren i sammenheng, «porteføljetenkning». Videre anbefaler vi økt fokus på gevinstrealisering, altså at prosjektene kommer i mål med faktiske gevinster for kommunene, sier Erland Skogli i Menon, prosjektleder for evalueringen.

Fem tips for innovasjon i offentlig sektor fra Menon

Det er særlig fem viktige faktorer knyttet til de overordnede effektene av programmet så langt, og for det videre arbeidet med FORKOMMUNE og Forskningsrådets satsing på innovasjon i offentlig sektor:

  1. Utvikle forståelsen av innovasjon i offentlig sektor; hva det er og hvor viktig det vil kunne være for å løse de samfunnsutfordringene vi står overfor. Programmet og arbeidet som er gjort så langt har bidratt til dette.

  2. Påvirke styringsstrukturer og strategier i både kommuner, fylkeskommuner, hos statlige myndigheter (for eksempel gjennom en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor), organisasjoner (for eksempel KS) og hos Forskningsrådet selv. Dette for å sikre økt fokus på innovasjon i offentlig sektor i praksis.

  3. Utvikle verktøy og virkemidler. Sørge for at det blir en bedre balanse mellom (de mange) ordninger for næringslivsinnovasjon og (de få) ordningene for offentlig sektor-innovasjon.

  4. Øke finansieringen av innovasjonsprosjekter i offentlig sektor generelt og kommunal sektor spesielt. Forskningsrådet har her så langt bidratt betydelig, i starten gjennom finansiering fra Kunnskapsdepartementet. Dette har bidratt til å mobilisere mange kommuner, og ikke minst de største, som etter hvert trekker mange mindre kommuner med seg.

  5. Bidra til å øke forståelsen for betydningen av samarbeid mellom forskere og offentlig sektor. Særlig innenfor kommunal sektor, som står ovenfor svært store utfordringer, er det en relativt liten andel som samarbeider med forskningsmiljøene. Det er derfor viktig med fortsatt fokus på å fremme denne typen samarbeid for å møte de store kunnskapsbehovene i sektoren.

Powered by Labrador CMS