Samfunn

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) mottok rapporten fra sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe, som er ledet av økonomiprofessor Steinar Holden, torsdag 28. mars.

Foreslår store endringer i sykepengeordningen

Sysselsettingsutvalget har levert sin rapport. – Riktig vei å gå, sier Virke, som har vært den eksisterende sykepengeordningens fremste kritiker.

Publisert Sist oppdatert

Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe leverte torsdag 28. mars sin rapport om tiltak som kan få flere i arbeid til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Sysselsettingsutvalgets oppdrag har vært å analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge, samt analysere utviklingen i mottak av inntektssikringsytelser og foreslå tiltak for økt sysselsetting.

Utvalget har blant annet vurdert den generøse sykelønnsordningen i Norge, som i lengre tid har fått sterk kritikk fra deler av arbeidsgiversiden i norsk arbeidsliv. Virke og Bedriftsforbundet har vært blant ordningens fremste kritikere.

– Våre medlemsbedrifter peker gang på gang ut dagens sykelønnsordning som en av de største vekstbremsene, skrev adm. dir. Olaf Thommessen i Bedriftsforbundet nylig i en kronikk i Dagens Perspektiv.

I fjor publiserte samme forbund en undersøkelse som viste at korttidsfraværet koster norsk næringsliv opp mot 36 milliarder kroner i året. Beregninger fra Virke anslår at sykefraværet i Norge er det høyeste i verden, og at 32 millioner dagsverk går tapt hvert eneste år som følge av dette.

– Sverige og andre har fått ned sykefraværet og økt sysselsettingen. Det viser at vi kan gjøre det også, sa ekspertutvalgets leder, professor Steinar Holden, under fremleggelsen av deres forslag.

LES OGSÅ: Hadia Tajik:– Nei til endring i sykelønna

Mer gradering

Et av ekspertgruppens viktigste forlag er å endre i sykepengeordningen for å begrense langvarig sykefravær, og bidra til mer bruk av gradering.

«Norge har et høyt sykefravær i internasjonal sammenheng. Langvarig sykefravær kan føre til at arbeidstakere havner på andre helserelaterte ytelser og etter hvert mister tilknytning til arbeidslivet,» heter det i sammendraget fra utvalgets rapport.

Ekspertgruppen foreslår blant annet å gi arbeidstakere et økonomisk insentiv til å bruke gradert sykmelding.

Forslaget innebærer at en sykemeldt skal kunne få forlengelse av den maksimale varigheten på sykepengeperioden til inntil 18 måneder – dersom de benytter gradert sykemelding.

Samtidig vil ekspertutvalget redusere kompensasjonsgraden til 80 prosent etter 6 måneder fulltids sykemelding.

Dette forslaget innebærer for eksempel at man ved 50 prosent gradering får 100 prosent kompensasjon i inntil 12 måneder, og deretter inntil seks måneder med 80 prosent kompensasjon.

Videre foreslår ekspertgruppen å delvis forskyve arbeidsgivers finansieringsansvar fra korttidsfravær til langtidsfravær, «innenfor en kostnadsnøytral ramme for arbeidsgivere samlet.»

Perioden der arbeidsgiver dekker alle sykepengeutgiftene forkortes fra 16 til 7 dager.

I resten av sykefraværet skal arbeidsgiver dekke 10 prosent av sykepengene opp til 50 prosent av fulle sykepenger, og deretter anslagsvis 25 prosent av sykepenger ut over dette.

Maksimalt gir dette en egenandel for arbeidsgivere på 17,5 prosent ved 100 prosent sykmelding.

Det foreslås i tillegg at det skal bli mulig å forlenge sykepengeperioden til maksimalt to år for sykmeldte som har gode utsikter til å komme tilbake til samme arbeidsgiver, med kompensasjon som i arbeidsavklaringspenger (AAP). I forlengelsen foreslås det ikke arbeidsgiverfinansiering.

Utvalgets foreslåtte endringer i sykepengeordningen innebærer heller ikke karensdager.

LES OGSÅ: Heidi Nordby Lunde: Spennende forslag om sykelønn

– Riktig vei

Hovedorganisasjonen Virke har i mange år mener det er positivt at det nå foreslås konkrete endringer i sykelønnsordningen.

– Den konkrete innretningen på tidsforskyvingen av arbeidsgivers ansvar og kompensasjonsgraden for ansatte må vi se nærmere på, også i tett dialog med arbeidstakerorganisasjonene, sier adm. dir. Ivar Horneland Kristensen i Virke til Dagens Perspektiv.

– Men i hovedsak mener vi at dette er riktig vei å gå, legger han til.

Med fremleggelsen av ekspertutvalgets rapport er del én av utredningen fullført.

Nå skal del to i arbeidet starte.

Det innebærer at partene i arbeidslivet skal trekkes inn og diskutere forslagene.

Fase to-rapporten skal overleveres om et år, og først da skal regjeringen ta stilling til rappporten.

– Takk for en grundig gjennomgang og et viktig arbeid. Jeg er ganske sikkert på at denne rapporten vil skape debatt, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie etter seansen.

Velferd + DP

Powered by Labrador CMS