Samfunn

Flere ungdom oppgir stress og press på skolen som grunn til svekket psykisk helse

Skolestress verre enn kroppspress

Krav og press i skolen fører til høy forekomst av psykiske lidelser blant barn og ungdom i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Dette kommer frem av en undersøkelse foretatt av Høgskolen i Oslo og Akershus. Undersøkelsen tar for seg sammenhengen mellom psykiske plager, skolepress, kroppsbilde og sosiale medier:

– Sammenhengen mellom skolestress og psykiske plager er veldig sterk. Jo mer de oppgir å være plaget av skolepress, jo mer er de plaget av depressive symptomer, sier leder for prosjektet Ingunn Marie Eriksen til Forskning.no

Også generalsekretær i Mental Helse Ungdom, Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen, forteller at organisasjonen daglig mottar henvendelser fra ungdom som sliter psykisk som følge av press på skolen:

– Vår opplevelse er at det er en betydelig sammenheng mellom press på skolen, og psykisk sykdom. Det er vanskelig å si om antall henvendelser skyldes en økning i press på skolen, eller om det er tilgjengeligheten av hjelpetiltak som er bedre. Men vi tror det er en kombinasjon av disse faktorene, sier Kjølø Tollefsen.

De siste seks årene har Mental Helse jobbet for å få psykisk helse som et eget fag på skolen

I undersøkelsen knytter også en del av ungdommene kroppspress og idealer for skjønnhet og helse til opplevelser av stress. Kroppspress virker imidlertid som en mindre tydelig årsak for ungdommene enn skolepress. Kjølø Tollefsen mener styrkning av skolehelsetjenesten og bedre satsning på kommunale helsetjenester for ungdom er nødvendige tiltak for å få bukt med problemet:

– I årevis har det vært fokus på fysisk helse, bevegelse og kosthold i skolen. De siste seks årene har Mental Helse jobbet for å få psykisk helse som et eget fag på skolen. Nå ser det ut til at dette vil komme på plass allerede fra høsten av. Vi håper og tror at dette vil gi ungdommer som rammes bedre verktøy til å forstå hva som skjer med den psykiske helsen, og hvordan de skal håndtere psykiske problemer. Vi håper også at det vil oppmuntre flere unge til å søke hjelp når de har behov for det, sier Kjølø Tollefsen.

Flest jenter

Prosjektet ble gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet, og Barne- og likestillingsdepartementet, og i undersøkelsen har forskerne gjennomført seks forsøksgruppeintervjuer med 29 gutter og jenter i 10. Klassetrinn i to ungdomsmiljøer i Oslo. I tillegg er data fra undersøkelsen Ung i Oslo, fra 2015, analysert i prosjektet. Mens 66 prosent av jentene svarer at de ofte føler seg utslitt på grunn av skolearbeidet, er tallet 45 prosent for guttene. Dataene viser at det skolerelaterte stresset er størst mot slutten av ungdomstrinnet og på slutten av videregående skole. Av jenter som aldri eller sjelden opplever skolestress, er det seks prosent som oppgir et høyt nivå av depressive plager, mens hele 39 prosent av de jentene som svært ofte opplever skolestress, forteller om det samme. De samme tallene for gutter er henholdsvis tre og 14 prosent.

Powered by Labrador CMS