Velferd

NAVS FØRSTELINJE: – Jeg er overbevist om at våre medlemsbedrifter kan gjøre en god jobb i førstelinjen hos Nav, sier Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen.

Virke-direktør vil la private callsentre overta Nav-oppgaver

Private callsentre kan fungere utmerket som svartjeneste for Nav, mener Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen. Nav bør gjøre jobben selv, svarer stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap).

Publisert Sist oppdatert

Velferdstjenester som er finansiert av det offentlige, kan bli bedre hvis flere av tjenestene blir levert av private aktører, mener administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

Han tar til orde for at private virksomheter blant annet bør få mulighet til å konkurrere om å utføre oppgaver som i dag gjøres av Nav.

«Flere private tilbydere må få slippe til i konkurransen om offentlig finansierte tjenester. Nav er et godt sted å starte», skriver Horneland Kristensen i et debattinnlegg i Dagens Næringsliv.

Kunne hjulpet Nav i koronakrisen

Bakteppet for Virke-direktørens innlegg er koronakrisen og den store arbeidsbelastningen Nav fikk da koronatiltakene førte til en enorm økning i søknader om dagpenger.

Horneland Kristensen mener Nav kunne ha lyktes bedre med å håndtere den store arbeidsmengden hvis etaten hadde skaffet seg hjelp fra private aktører. Han påpeker at Nav selv i en pressemelding har påpekt at «hverken regelverket, Navs bemanning eller saksbehandlingssystemer er rigget for raskt å kunne ta unna så store saksmengder».

Vi mener private callsentre kunne fungert som en forlenget arm for Nav.

Ifølge Virke-direktøren kunne blant annet private callsentre ha avlastet Nav i den akutte situasjonen som oppsto.

«Virkes callsenter-medlemmer består av en rekke private virksomheter med mange tusen kompetente medarbeidere som kunne fungert som førstelinje for Nav i en slik kritisk situasjon, for eksempel ved å svare på enkle spørsmål fra publikum eller hjelpe permitterte med å finne frem i søknadsjungelen. Det ville gjort Nav bedre i stand til å konsentrere sin oppmerksomhet om mer komplekse saker og avgjørelser, og bidratt både til bedre kundetilfredshet og lavere kostnader», skriver Horneland Kristensen i innlegget i Dagens Næringsliv.

– Vi mener private callsentre kunne fungert som en forlenget arm for Nav. Vi spilte inn dette til Nav, men de valgte å omdisponere egne ressurser og å bruke andre offentlige etater, sier Virke-direktøren til Velferd.no.

– Vi stilte oss litt undrende til det, tilføyer han.

Et slikt samarbeid er ikke bare aktuelt i en krisesituasjon, men vil også kunne avlaste Nav i normale tider, mener Virke-direktøren.

– Jeg er overbevist om at våre medlemsbedrifter kan gjøre en god jobb i førstelinjen hos Nav, sier han.

Lite samarbeid i kommunene

Virke etterlyser også en større vilje hos norske kommuner til å samarbeide med private virksomheter i kjølvannet av koronautbruddet. En undersøkelse Virke har gjort, viser at kommunene i stor grad bruker koronamidler til å ruste opp bygninger og fysisk infrastruktur, mens de i liten grad har satset på for eksempel digitalisering i samarbeid med private aktører.

– Kommunene har i liten grad tenkt på digital opprustning. Bare én av fem kommuner har gjort investeringer i digitalisering, sier Horneland Kristensen.

Koronakrisen har aktualisert en generell utfordring for det norske samfunnet.

Produktivitetsutfordring

Selv om utspillet fra Virke-direktøren tar utgangspunkt i koronakrisen, påpeker han at behovet for sterkere samspill mellom private og offentligere aktører ikke bare er knyttet til den aktuelle situasjonen.

– Koronakrisen har aktualisert en generell utfordring for det norske samfunnet, sier han og viser til analysene fra den regjeringsoppnevnte Produktivitetskommisjonen.

– Vi er avhengig av høy produktivitet for å holde oppe velferdsnivået og levestandarden i Norge. Men vi har et produktivitetstap og har behov for å finne fram til en bedre bruk av ressursene.

Det innebærer blant annet å la flere private aktører slippe til i offentlig finansiert velferdsproduksjon, ifølge Horneland Kristensen.

For å fremme innovasjon og effektiv ressursbruk er det nødvendig med et tett samarbeid mellom offentlig og privat sektor.

«Dersom dagens norske velferdsmodell skal videreføres i fremtiden er vi avhengige av at det legges til rette for økt verdiskaping og nye arbeidsplasser i privat næringsliv, også på områder som tradisjonelt har vært dominert av det offentlige», skriver han i innlegget i Dagens Næringsliv.

Etterlyser mer handling fra regjeringen

Virke etterlyser en sterkere giv fra regjeringen for å fremme samarbeid mellom offentlige og private.

I sin politiske plattform er regjeringen tydelig på at den vil legge til rette for å la private tilbydere konkurrere om offentlig finansierte tjenester der det er fornuftig. Men det går for sent, mener Horneland Kristensen.

– For å fremme innovasjon og effektiv ressursbruk er det nødvendig med et tett samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Det dreier seg ikke om anbudskonkurranser der målet er lavest mulig pris, men om samskaping for å utvikle nye løsninger, understreker han.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

STOR SKEPSIS: Lederen for Stortingets arbeids- og sosialkomité, Erlend Wiborg, er en av Frp-representantene bak forslaget om statliggjøring av Nav. Forslaget blir møtt med stor skepsis på Stortinget. Foto Fremskrittspartiet

Godt mottatt i Fremskrittspartiet

Utspillet fra Virke-direktøren får blandet mottakelse blant velferdspolitikere på Stortinget. Det blir godt mottatt av Erlend Wiborg fra Fremskrittspartiet, som er leder for Stortingets arbeids- og sosialkomité.

«Når vi får ekstremsituasjoner som den vi har hatt de siste månedene med et enormt press på Nav bør man selvfølgelig benytte alle gode krefter som kan hjelpe folk. Dette uavhengig av om det er offentlig eller privat. Nødvendig opplæring, regelverk osv, vil uansett måtte gjelde både private og offentlige», skriver Wiborg i en e-post til Velferd.no.

Han slår fast at Fremskrittspartiet ikke er allergisk mot bruk av private aktører hvis det fører til bedre tjenester for folk flest.

Wiborg mener det kan være aktuelt å sette ut noen av Navs oppgaver til private aktører også i normale tider, og ikke bare når man står overfor en akutt krise som etter koronautbruddet.

«Det må man vurdere i hvert enkelt tilfelle, men hvis det gir bedre tjenester så er svaret ja», skriver han i e-posten til Velferd.no.

Tommelen ned fra Arbeiderpartiet

Forslaget om å overlate Nav-oppgaver til private blir imidlertid kontant avvist av stortingsrepresentant Lise Christoffersen fra Arbeiderpartiet.

Hun svarer et klart nei på spørsmålet om Nav vil bli bedre i stand til å løse sine oppgaver hvis flere av oppgavene blir satt ut til private aktører.

– Vi ønsker i stedet å gi ansatte i Nav større handlefrihet gjennom en tillitsreform, der førstelinja får økt beslutningsmyndighet, i tråd med det som var intensjonen med Nav-reformen, sier Christoffersen til Velferd.no.

De grunnleggende velferdstjenestene må organiseres innenfor fellesskapet.

Hun forteller at Arbeiderpartiet gikk til valg på en slik tillitsreform i 2017 og at partiet fortsatt jobber for en slik reform i programarbeidet for 2021-2015.

Å sette ut noen av Navs oppgaver til private vil gi mer byråkrati og økte utgifter, advarer Ap-representanten.

– Det blir å innføre et ledd til. Det må rapporteres og kontrolleres.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Foto TILLITSREFORM: I stedet for å sette ut Nav-oppgaver til private ønsker Arbeiderpartiet en tillitsreform som gir Nav-ansatte i Nav større handlefrihet, sier stortingsrepresentant Lise Christoffersen. (Foto: Lise Åserud/NTB scanpix)

Motstand mot kommersialisering

Christoffersen fastslår at Arbeiderpartiet ikke vil ha en kommersialisering av velferd og omsorg. Partiet mener offentlige velferdstjenester hovedsakelig må gjennomføres i egenregi og i samarbeid med ideelle aktører.

– De grunnleggende velferdstjenestene må organiseres innenfor fellesskapet og egner seg ikke for konkurranseutsetting. Det vil ofte medføre at mer av skattepengene går til økt administrasjon, byråkrati og profitt for velferdskonserner, sier Christoffersen, som er medlem av Stortingets arbeids- og sosialkomité.

Lavere lønninger og dårligere pensjonsvilkår er ofte en driver for å konkurranseutsette eller privatisere offentlige velferdstjenester.

Hun advarer om at kommersialisering av velferdstjenester kan bety dårlige vilkår for de ansatte.

– Lavere lønninger og dårligere pensjonsvilkår er ofte en driver for å konkurranseutsette eller privatisere offentlige velferdstjenester, sier hun.

Stortingsrepresentanten har liten tiltro til argumentet om at et større innslag av private aktører i velferdstjenestene vil gi økt innovasjon.

– Arbeiderpartiet vil ha kvalitet i velferden. Det er lettere å få til med eiere som tenker på andre ting enn overskudd og inntjening når de lager sine tilbud, og som ikke ser på fremskritt og innovasjon som forretningshemmeligheter, fastslår hun.

Foto NAIVT: Det er naivt å tro at private callsentre kan løse oppgavene bedre enn Navs egne ansatte, mener Jørund Olav Gustavsen, som er styremedlem NTL Nav. (Foto: Torstein Brechan)

– Naivt forslag

Forslaget om å bruke private callsentre til oppgaver i Navs førstelinje blir avvist også av NTL Nav, som er den største fagorganisasjonen blant Nav-ansatte. Styremedlem Jørund Olav Gustavsen i NTL Nav karakteriserer det som et forsøk fra Virke på å stikke et sugerør ned i statskassa.

Han mener det er naivt av Virke-direktøren å tro at private callsentre kan løse oppgavene bedre enn Navs egne ansatte.

– Her sitter det godt skolerte og kunnskapsrike medarbeidere, som etaten bruker måneder og år på å lære opp i de regelverk etaten er underlagt. Vil han påstå at privatansatte lærer seg disse regelverk raskere? Eller kanskje tror han at de svarer raskere på spørsmål og dermed korter køen? Han kan umulig ha prøvd å kontakte sitt tele- eller kabelselskap pr telefon.

De enkle spørsmålene får brukerne allerede avklart via våre nettjenester.

Ifølge Gustavsen vil det ikke være mulig å lage et skille mellom enkle spørsmål til Nav som kan besvares av private callsentre og mer komplekse saker som Nav selv kan ta seg av.

– De enkle spørsmålene får brukerne allerede avklart via våre nettjenester. Om det skulle være vanskelig for dem å forstå denne informasjonen, finnes det heller ingen lette spørsmål å besvare.

I utakt

Gustavsen mener Virke-direktørens forestillinger om innovasjon og nytenkning er i utakt med den faktiske teknologiske utviklingen som finner sted.

– Disse tjenestene han vil ha inntekter fra, er de tjenestene som nå overtas av chat-botene og interaktive, digitale løsninger.

Det offentlige løser sine oppgaver langt billigere enn private tilbydere, gitt samme lønns og arbeidsvilkår.

NTL Nav er enig i at private aktører må stå for mer verdiskapning i Norge. Men det må skje gjennom innovasjon og produksjon, og ikke ved å ta over offentlig finansierte velferdstjenester, mener Gustavsen.

– Det offentlige løser sine oppgaver langt billigere enn private tilbydere, gitt samme lønns og arbeidsvilkår – herunder pensjonsordninger. Virke-direktøren bør heller kreve at Nav skal være tilstrekkelig bemannet for å møte den krisa som hans medlemsbedrifter opplever i dag, sier han.

Powered by Labrador CMS