Kan arbeidsgiver trekke en ansatt i lønn dersom den ansatte har ødelagt pc-er og annet utstyr?
Kan arbeidsgiver trekke en ansatt i lønn dersom den ansatte har ødelagt pc-er og annet utstyr?

Den ansatte har ødelagt utstyr: Kan sjefen ta trekk i lønn?

«En av våre ansatte har ødelagt flere av pc-skjermene som benyttes i virksomheten, samt annet nødvendig utstyr som brukes».

Publisert Sist oppdatert
Spør juristene

Spørsmål: Jeg jobber med HR i en mellomstor bedrift og vi har blitt gjort oppmerksomme på at en av våre ansatte har ødelagt flere av pc-skjermene som benyttes i virksomheten, samt annet nødvendig utstyr som brukes. 

Vi har hatt flere samtaler med personen det gjelder og vedkommende har erkjent forholdet. Vi ønsker derfor å trekke vedkommende i lønn. 

Er det noe vi bør være oppmerksomme på i den forbindelse, eller kan vi bare trekke hele beløpet ved neste lønnsutbetaling?

Svar: Hovedregelen er at arbeidsgiver ikke kan trekke de ansatte i lønn eller i feriepenger. Arbeidsmiljøloven har imidlertid en bestemmelse i § 14-15 tredje ledd som regulerer arbeidsgivers adgang til å trekke de ansatte i lønn. Denne bestemmelsen lister opp seks alternativer. Denne listen er styrende, og det betyr at det ikke er fritt frem for å trekke hele beløpet ved neste lønnsutbetaling.

I situasjonen du nevner så vil bokstav «e» kunne være relevant. Etter denne bestemmelsen kan det trekkes i lønn «når det gjelder erstatning for skade eller tap som arbeidstaker i forbindelse med arbeidet forsettlig eller ved grovt uaktsomhet har påført virksomheten, og arbeidstaker skriftlig erkjenner erstatningsansvar, eller dette er fastslått ved dom eller arbeidstaker rettsstridig fratrer sin stilling».

Dette innebærer at arbeidstakeren må ha påført arbeidsgiver skade eller tap som enten er gjort med hensikt eller ved grov uaktsomhet.

Dette innebærer at arbeidstakeren må ha påført arbeidsgiver skade eller tap som enten er gjort med hensikt eller ved grov uaktsomhet. Videre må arbeidstakeren skriftlig ha erkjent erstatningsansvar, med mindre det er fastslått ved dom eller arbeidstaker rettsstridig fratrer stillingen sin. Når det gjelder de faktiske forhold så kjenner vi ikke nærmere til saken, men dette er altså helt sentrale vilkår som må oppfylles dersom lønnstrekket skal være lovlig.

Det er også viktig å være oppmerksom på at før et eventuelt trekk gjøres etter bokstav e, så må trekket begrenses til den del av kravet som overstiger det arbeidstaker med rimelighet trenger. Konsekvensen av denne regelen er at lønnstrekket normalt gjennomføres med et mindre beløp hver måned over tid med en utbetalingsplan.

Arbeidsgiver skal også før det gjøres trekk etter bokstav e drøfte grunnlaget for både trekket og beløpets størrelse med arbeidstakeren det gjelder og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker ikke ønsker dette.

 

Powered by Labrador CMS