Særlig uavhengig? Advokater er ofte ansatt i særlig uavhengig stilling.

Særlig uavhengig stilling

Arbeidsgiver  synes det er vanskelig å vurdere om de ansatte er 'særlig uavhengige' eller ikke, og spør:  Hva er det som skal legges vekt på i vurderingen hva som er en 'særlig uavhengig stilling'??

Publisert Sist oppdatert

Spørsmål: Vi har flere ansatte som langt på vei styrer egen arbeidstid og oppgaver. Det har vært et ønske om at disse ansatte nå skal gå over til en særlig uavhengig stilling. Vi har forstått at det i så fall innebærer at de ikke lenger har krav på overtidsbetaling. Vi synes det er vanskelig å vurdere om de ansatte er særlig uavhengige eller ikke. Hva er det som skal legges vekt på i vurderingen?

Svar: Hovedregelen etter norsk rett er at alle arbeidstakere er underlagt arbeidstidsreglene som fremgår av arbeidsmiljøloven. For ansatte i ledende stillinger eller stillinger med særlig grad av uavhengighet, kan det være aktuelt å gjøre unntak fra reglene. Ansatte innenfor disse kategoriene kan være fritatt fra lovens alminnelige krav om arbeidstiden (bortsett fra kravet om å sikre at arbeidstiden er forsvarlig).

En særlig uavhengig stilling relaterer seg primært til roller uten lederansvar, men hvor den ansatte likevel innehar et betydelig ansvar og en overordnet posisjon. Det avgjørende er i hvilken grad den ansatte har kontroll over egen arbeidstid og opererer uavhengig av arbeidsgiveren, noe som innebærer at vedkommende selv styrer behovet for og disponeringen av arbeidstiden.

En særlig uavhengig stilling relaterer seg primært til roller uten lederansvar, men hvor den ansatte likevel innehar et betydelig ansvar og en overordnet posisjon

Det kreves et solid grunnlag for å anse en stilling som særlig uavhengig. Stillingstittelen i seg selv er ikke utslagsgivende; det er det faktiske innholdet i jobben som er avgjørende. En tittel som "butikksjef" er følgelig ikke tilstrekkelig, hvis den ansatte ikke har reell kontroll over egen arbeidstid eller oppgaver. En konkret vurdering må til for å fastslå om en stilling er særlig uavhengig eller ikke.

I denne vurderingen kan faktorer som den ansattes kontroll over egen arbeidstid, arbeidsoppgaver, delegasjonsmuligheter, arbeidsgivers kontroll over arbeidstiden og stillingens ansvarsnivå spille en rolle.

For å oppsummere er det essensielt å være oppmerksom på at det kreves sterke argumenter for å klassifisere en stilling som ledende eller særlig uavhengig. Slike roller er preget av autonomi, selvstyre og fleksibilitet. Ved usikkerhet bør man som hovedregel anvende arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven. Hvis en ansatt feilaktig blir ansett som særlig uavhengig, kan vedkommende ha rett til overtidskompensasjon.

Powered by Labrador CMS