Samfunn

KrF og regjeringspartiene ble enige om oppgavene i regionreformen på Stortinget mandag. Fra venstre: André N. Skjelstad (Venstre), KJell Ingolf Ropstad (KrF), Norunn Tveiten Benestad (Høyre), Kari Kjønaas Kjos (Frp) og kommunalminister Monica Mæland.

Dette får de nye regionene ansvar for

Folk og ressurser skal flyttes fra direktorater og andre virkemiddelapparat. Her er listen med oppgaver for de nye regionene.

Publisert Sist oppdatert

I går ble KrF og regjering enige om en avtale som sikrer flertall for gjennomføring av regionreformen.KrF betegner regionreformen som «det største distriktsløftet i nyere tid».

– Vi flytter makt og myndighet nærmere folk, sier Kjell Ingolf Ropstad.

Dette skal regionene få ansvar for:

 • Nordområdene: Finnmark og Troms får større ansvar og en mer sentral rolle i utforming og gjennomføring av nordområdepolitikken.

 • Integrering: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) beholdes som nasjonalt kompetansesenter på integrering, men flere av oppgavene overføres til fylkene. Dette gjelder særlig ansvar for å kvalifisere innvandrere til å møte regionale arbeidsmarkedsbehov.

 • Kompetanse Norge opprettholdes som direktorat, men flere oppgaver overføres til regionalt folkevalgt nivå.

 • Deler av Innovasjon Norges virkemiddelapparat blir tilført fylkene.

 • Alle oppgaver i dagens fylkesmannsembete innenfor artsforvaltning, utenom truede arter og verneområdeforvaltning, overføres til fylkeskommunen.

 • Administrasjonen av fylkesveinettet overføres fra Statens vegvesen til fylkene (allerede vedtatt av Stortinget).

 • Forvaltning av tilskudd til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket overføres fra stat til fylkeskommune.

 • Fylkeskommunen styrkes som næringspolitisk aktør ved at det flyttes oppgaver fra SIVA og Innovasjon Norge til fylkeskommunene.

 • Ikke-statlige flyplasser: Tilskuddene overføres fra staten til fylkenes rammetilskudd.

 • Innkjøp av innenlandske flyruter flyttes fra stat til fylker

 • Utvikling av fiskehavner: Ansvaret flyttes fra stat til fylker

 • Tilrettelegging av bredbåndsutbygging overtas av fylkene

 • Drosjeløyveordningen skal bli et regionalt ansvar

 • Forvaltning av utrednings- og tilretteleggingsvedtak, samt ansvar for kystskogbruk og satsing på «økologiske foregangsfylker», overføres fra Fylkesmannen til fylkene.

 • Naturvernoppgaver overføres fra staten til fylkene, bl.a. vern av matjord, nasjonale kulturminner.

 • Dagens regionale kulturminneforvaltning vil få tilført flere oppgaver som i dag sorterer under Riksantikvaren.

 • Det tas sikte på å innlemme de regionale utviklingsmidlene helt eller delvis i inntektssystemet fra 2020

 • Den statlige tilskuddsordningen for utvidet TT-tilbud innlemmes i rammen til fylkeskommunen, men ikke før ordningen er blitt finansiert som nasjonal ordning.

 • Tilskudd til friskliv, mestring og læring samt tilskudd til tverrfaglig innsats på rusfeltet og midler i program for folkehelsearbeid overføres fra staten til fylkeskommunene.

Dette skal utredes:

 • Kulturinstitusjoner. Det varsles et større fylkeskommunalt ansvar for kulturoppgaver, men det er ikke tatt endelig stilling f.eks. hvilke institusjoner som i dag er statlig finansiert, som eventuelt skal overføres til fylkene. Hagen-utvalgets forslag om dette skal vurderes i den kommende kulturmeldingen.

 • Barnevernet skal fortsatt være statlig, gjennom Bufetat, men det skal utredes videre om også barnevernet kan forvaltes av fylkeskommunen.

 • Ordningen med Regionale forskningsfond skal utredes med sikte på at fylkene skal overta ansvar og finansiering av dette.

I avtalen fremgår det at det er viktig at regionreformen på sikt skal gi stordriftsfordeler og mer effektiv ressursbruk. Men fylkene skal sikres tilstrekkelig finansiering til å håndtere sammenslåingsprosessen, heter det.

(Kilder: NTB, Aftenposten)

Powered by Labrador CMS