Samfunn

Frivillige delte ut mat til flyktninger som sto i kø for registrering hos Politiets utlendingsenhet i august og september i fjor.

UDI-rapporten: Politiet tilbakeviser kritikken

Politiets utlendingsenhet tilbakeviser påstander om at de prioriterte å returnere asylsøkere fremfor å sikre skikkelig registrering av de som kom under de hektiske månedene med mange asylankomster i fjor høst.

Publisert Sist oppdatert

Politiets Utlendingsenhet (PU) får kritikk i den interne evalueringsrapporten til UDI. Registreringsrutinene PU innførte hadde store mangler, og førte til merarbeid for UDI i etterkant. Man manglet på et tidspunkt vital informasjon om 13.000 asylsøkere. Fortsatt er ikke UDI a jour med disse restansene, som det kalles.

Til Dagens Perspektiv skriver PU i en e-post at det er viktig å evaluere den krevende perioden med høye asylankomster i fjor, og at det er flere læringspunkter i rapporten.

– Samtidig har en noe annen oppfatning når det gjelder beskrivelsen av registreringsarbeidet vi gjorde i den aktuelle perioden, sier leder ved avdeling for registrering og identitetsfastsettelse i PU, Snorre Øynes.

PU ønsker å nyansere noe av den informasjonen som fremkommer, særlig når det gjelder gjennomføringen av registreringsarbeidet, ifølge Øynes.

Omdisponerte tidlig

– Vi mener at vi var tidsnok ute med å forstå alvoret i situasjonen rundt de høye ankomstene, og at vi omdisponerte våre mannskaper fortløpende i takt med hvordan situasjonen utviklet seg. I tillegg foretok vi en rask og betydelig oppbemanning. Vi hadde imidlertid logistikkutfordringer i det våre lokaler på Tøyen hadde sine begrensninger. Dette ble løst ved etablering av Ankomstsenter Østfold i Råde og Ankomstsenter Finnmark i Sør-Varanger, framhever Øynes.

Snorre Øynes er ikke uenig med UDI at det forekom ulike registreringsrutiner blant PUs team.

– Dette var en konsekvens av de svært høye ankomstene vi opplevde. I denne perioden ansatte PU et stort antall personer ved vår registreringsavdeling uten tidligere erfaring med slikt arbeid, sier han.

– Vår prioritet var å sikre samfunnssikkerheten og kriminalitetsbekjempelsen og vi jobbet derfor aktivt med å sikre fingeravtrykk, sentrale personopplysninger og sikre søk i internasjonale registre. Dette var svært krevende, ikke minst fordi vi raskt måtte ansette medarbeidere uten tidligere erfaring med slikt arbeid. Disse gjorde imidlertid en iherdig innsats i en meget krevende situasjon, sier Øynes.

Han er ikke enig i at returarbeidet ble prioritert framfor registering.

– Det var en forutsetning for oss i denne perioden både å forvalte det viktige registreringsarbeidet på en så god måte som mulig gitt ankomstbildet, og uttransportere personer med endelig negativt vedtak. PU ble tilført betydelige midler for å kunne nå alle våre mål. Vi kan således ikke se at det er grunnlag for å hevde at retur ble prioritert på bekostning av registreringsarbeidet, påpeker Øynes.

– Men det er selvsagt riktig at dette var en krevende situasjon for vår organisasjon, erkjenner han.

Viktig å være omforent

Politiets utlendingsenhet er for øvrig enig med flere av anbefalingene evalueringsrapporten kommer med. At UDI og PU har en strukturert og løpende dialog, samt at man er omforent rundt gjeldende registreringsrutiner, er en forutsetning for at asylkjeden skal fungere, ifølge PU-lederen.

– Vi ser frem til en fremtidig dialog med UDI for å finne de beste mulige løsningene oss i mellom. Ikke minst vil det i tiden fremover være viktig å sikre at politiet primært ivaretar de polisiære oppgavene i registreringsarbeidet, som er å sikre samfunnssikkerheten, bekjempe kriminalitet og iverksette ID-undersøkelser i de saker hvor det reises tvil om rett ID, sier leder ved avdeling for registrering og identitetsfastsettelse i PU, Snorre Øynes.

Powered by Labrador CMS