Samfunn

UDI-direktør Frode Forfang.

UDI-sjefen om høsten 2015: – Vi vet ikke hvor lenge vi hadde maktet å stå i dette

UDI-direktør Frode Forfang er bedre forberedt på nye asyltilstrømninger i dag enn for et år siden. Men UDI er fortsatt ikke a jour med merarbeidet som oppsto da tusenvis av flyktninger tok utlendingsmyndighetene på sengen i fjor høst.

Publisert Sist oppdatert

– Selv om vi klarte vår hovedoppgave om å gi alle som kom tak over hodet, er det en lang rekke ting vi kan og bør bli bedre på, sier UDI-direktør Frode Forfang.

I går omtalte Dagens Perspektiv den interne evalueringsrapporten UDi har utarbeidet etter den stor tilstrømningen av flyktninger til Norge i fjor høst. Der framkom det at UDI ikke hadde god nok beredskap til å takle tilstrømningen godt nok, og direktoratet pekte på en rekke punkter der de bør bli bedre.

LES MER:

– Nå skal vi gjennomgå rapporten og bruke den til å lage bedre beredskapsplaner, sier Forfang.

Han erkjenner at UDIs beredskapsplaner fra i fjor undervurderte de følgeproblemene som fulgte med at så mange asylsøkere kom i løpet av en begrenset periode.

– Det er ikke den totale mengde asylsøkere som var den største utfordringen. Det var at så mange kom samtidig i løpet av kort tid, som skapte problemer for oss, sier Frode Forfang.

Akuttplasser

Forfang trekker fram at UDI ikke hadde tatt nok høyde for utfordringene ved det faktum at UDI måtte skaffe svært mange nye akuttplasser raskt. Det førte til at kontrakter ble inngått på steder og med personell som ikke hadde erfaring med å drive slike mottak fra før.

Nå er nesten alle som ble bosatt på de ekstraordinære akuttmottakene som ble etablert i fjor høst blitt overført til ordinære mottak.

– Alle akuttmottakene vil være tømt i løpet av april. Dermed vil alle være over i ordinære mottak, sier Forfang.

«Vi vet ikke hvor lenge vi hadde maktet å stå i dette. Vi balanserte på grensen av det vi kunne klare»

Registreringskaos

Et annet såkalt følgeproblem som Forfang kaller det, er problemene rundt registrering av nyankommende asylsøkere hos Politiets Utlendingsenhet.

De registreringsrutinene PU innførte hadde store mangler, og førte til merarbeid for UDI i etterkant. Man manglet på et tidspunkt vital informasjon om 13.000 asylsøkere. Registreringsproblemene har skap merarbeid og restanser av asylsøkere som ikke ble skikkelig registrert av PU da de ankom landet.

– Registreringene skapte utfordringer for oss. Og det er mulig vi burde gått tyngre inn i registreringsarbeidet for å avlaste PU på et tidligere tidspunkt. Det er slike ting vi må vurdere nå. I tillegg til å se på utfordringer med felles IT-verktøy. Det er også ting som bør blir bedre, mener Forfang.

Fortsatt er ikke UDI a jour med disse restansene, som det kalles.

– Vi håper å komme a jour i løpet av året. Men det avhenger igjen av hvordan situasjonen utvikler seg i løpet av sommeren og høsten. Akkurat nå er det relativt få som kommer, men får vi en ny tilstrømning som ligner den fra i fjor, vil det ta lenger tid å komme a jour, sier UDI-direktøren.

– Er dere forberedt på å takle en ny tilstrømning dersom den kommer?

– Vi er i alle fall bedre forberedt enn vi var i fjor. Vi er i ferd med å oppdatere og forbedre beredskapsplanene våre, og den interne evalueringen er et godt verktøy i så måte. I tillegg har vi jo etablert et helt nytt ankomstsenter på Råde i Østfold. Det hadde vi ikke når tilstrømningen startet i fjor høst, og bare det vil gjøre det lettere dersom det igjen kommer mange på en gang, påpeker Forfang.

I årets tre første måneder søkte 942 mennesker asyl i Norge, ifølge ferske tall fra UDI. Det er ikke mange sammenlignet med de 1670 asylsøkere som kom til landet i løpet av de samme tre månedene i fjor. Også det var få, sammenlignet med det man opplevde høsten 2015.

Fikk brede fullmakter

Enkelte av UDIs medarbeidere følte at de ikke hadde fått formelt «go» fra departementet og politisk hold til flere av de ekstraordinære tiltakene som ble igangsatt, heter det i i den interne UDI-rapporten. Frode Forfang derimot, mener han fikk svært vide rammer fra Justisdepartementet da de der innså omfanget av krisen.

– Jeg føler at jeg som leder fikk stort handlingsrom, faktisk større enn vanlig. Jeg fikk rett og slett beskjed om å løse oppgaven, sier Frode Forfang. Men han ser at hans medarbeidere ikke nødvendigvis har følt det på samme måten.

Det var mindre skriftlige og formelle tilrådninger og pålegg fra departementet enn det som er vanlig når nye rutiner blir innført. Offentlig ansatte er vant til å forholde seg til skriftlige og formelle forordninger.

– Selv om jeg følte vi fikk vide rammer, er det forståelig at ikke alle var helt sikre på hvor vide fullmakter de faktisk hadde, sier Forfang.

Unge enslige utfordringer

Unge enslige asylsøkere og barn uten familie er blant de største utfordringene for UDI. I fjor høst ble forholdene for denne gruppen sterkt kritisert, og i den interne UDI-evalueringen pekes det på at både politiet gjennom sine registreringsrutiner og UDIs mottaksapparat ikke var godt nok rustet til å ta i mot disse.

Forfang sier til Dagens Perspektiv at UDI prøvde å holde barn og unge utenfor de store akuttmottakene som ble etablert. I stedet etablerte de egne mottak for barn og enslige unge asylsøkere.

– Vi etablerte da disse mottakene på nye steder og med personale som ikke hadde erfaring med denne sårbare gruppen. I tillegg var mottakene større enn det vi var vant med for denne gruppen. Det skapte utfordringer. Det er gjerne mange unge gutter mellom 15 og 18 år blant disse. Det er risikabelt å samle mange av dem på et sted.

Unge enslige i trøbbel

Ankomstene av enslige mindreårige asylsøkere steg kraftig fra mai 2015, og fortsatte å stige gjennom sommeren. Bare i august 2015 kom det 1956 enslige mindreårige asylsøkere, og kapasiteten på ankomsttransitten på Hvalstad for enslige mindreårige ble sprengt. Refstad transittmottak ble da benyttet til innkvartering av enslige mindreårige asylsøkere (15-18 år). Situasjonen på Refstad førte også til at Redd Barna sendte bekymringsmelding om situasjonen, heter det i rapporten. Etter noe tid inngikk UDI tilleggsavtale med Hero som driftsoperatør om ekstra bemanning på Refstad. I tillegg ble Torshov transittmottak omgjort til transittmottak for enslige mindreårige, heter det.

Enslige mindreårige asylsøkere ifølge med annen familie som onkler, tanter, eldre søsken eller andre, ble flyttet til akuttinnkvarteringer ved behov i løpet av hele beredskapsperioden. Akuttinnkvarteringene var ikke pålagt ansvar for å identifisere og følge opp sårbare personer, heter det.

I løpet av høsten 2015 ble det opprettet mange nye mottak og avdelinger for enslige mindreårige på kort tid, både gjennom anbudskonkurranser og direktekjøp. Mottakene ble tatt raskt i bruk, og fikk fullt belegg rett etter oppstart. UDIs regionkontorer har ikke hatt tilstrekkelig bemanning for å håndtere den raske veksten av mottak og sikre den oppfølgingen som kreves fra UDIs side, skriver UDI i rapporten. En risikoanalyse som Region- og mottaksavdelingens fagstab gjennomførte i oktober 2015, konkluderte med forhøyet risiko for uønskede hendelser og omsorgssvikt i mottak for enslige mindreårige, skriver UDI i sin egenevaluering.

Manglende og/eller feil registrering av Politiets utlendingsenhet ved ankomst fikk i tillegg store konsekvenser for enkelte. Det førte for eksempel til at søskenflokker ble splittet og barnebruder ikke ble identifisert, heter det i UDI-rapporten.

Situasjonen var på smertegrensen

Frode Forfang understreker at overordet sett, så fikset UDI jobben i de kritiske høstmånedene i fjor.

Men han er også smertelig klar på at det holdt hardt. mange av hans medarbeidere strakk strikken nesten til bristepunktet, og han er imponert over den innsatsen og kreativiteten mange viste i en svært krevende situasjon for hele organisasjonen.

– Men vi må huske på at denne krisen var tidsbegrenset. Den kunne ha vedvart. Eller det kunne ha kommet enda flere. Vi vet ikke hvor lenge vi hadde maktet å stå i dette. Vi balanserte på grensen av det vi kunne klare, erkjenner UDI-sjefen.

– Vi må ta høyde for å makte enda større utfordringer i vår fremtidige beredskap, understreker han.

Når det gjelder fremtiden, er Frode Forfang sikker bare på en ting: At alt er usikkert.

– Vi må være forberedt på store svingninger i årene framover. Og vi må ha en beredskap muligheten av store ankomster allerede i sommer og høst.

Enslige mindreårige i trøbbel

Ankomstene av enslige mindreårige asylsøkere steg kraftig fra mai 2015, og fortsatte å stige gjennom sommeren. Bare i august 2015 kom det 1956 enslige mindreårige asylsøkere, og kapasiteten på ankomsttransitten på Hvalstad for enslige mindreårige ble sprengt, skriver UDI i sin interne evalueringsrapport.

Refstad transittmottak ble da benyttet til innkvartering av enslige mindreårige asylsøkere (15-18 år). Situasjonen på Refstad førte også til at Redd Barna sendte bekymringsmelding om situasjonen, heter det i rapporten. Etter noe tid inngikk UDI tilleggsavtale med Hero som driftsoperatør om ekstra bemanning på Refstad. I tillegg ble Torshov transittmottak omgjort til transittmottak for enslige mindreårige.

Enslige mindreårige asylsøkere ifølge med annen familie som onkler, tanter, eldre søsken eller andre, ble flyttet til akuttinnkvarteringer ved behov i løpet av hele beredskapsperioden. Akuttinnkvarteringene var ikke pålagt ansvar for å identifisere og følge opp sårbare personer, heter det.

I løpet av høsten 2015 ble det opprettet mange nye mottak og avdelinger for enslige mindreårige på kort tid, både gjennom anbudskonkurranser og direktekjøp. Mottakene ble tatt raskt i bruk, og fikk fullt belegg rett etter oppstart. UDIs regionkontorer har ikke hatt tilstrekkelig bemanning for å håndtere den raske veksten av mottak og sikre den oppfølgingen som kreves fra UDIs side, skriver UDI i rapporten. En risikoanalyse som Region- og mottaksavdelingens fagstab gjennomførte i oktober 2015, konkluderte med forhøyet risiko for uønskede hendelser og omsorgssvikt i mottak for enslige mindreårige, skriver UDI i sin egenevaluering.

Manglende og/eller feil registrering av Politiets utlendingsenhet ved ankomst fikk i tillegg store konsekvenser for enkelte. Det førte for eksempel til at søskenflokker ble splittet og barnebruder ikke ble identifisert, heter det i UDI-rapporten.

Powered by Labrador CMS